Równe szanse na rynku pracy, czyli włączenie społeczne i zawodowe mieszkańców Hrubieszowa

Celem projektu jest wzrost aktywności społeczno – zawodowej oraz poprawa dostępu do rynku pracy osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem, zamieszkałych w Hrubieszowie i korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.

Reklamy

 

9 sierpnia 2019 r. w imieniu Gminy Miejskiej Hrubieszów i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hrubieszowie, została podpisana umowa o dofinansowanie projektu ”Równe szanse na rynku pracy, czyli włączenie społeczne i zawodowe mieszkańców Hrubieszowa”.

Projekt na kwotę 813 961,24 zł. będzie realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w okresie od 01.10.2019 r. do 31.10.2022 r. i obejmie wsparciem 45 osób zamieszkałych na terenie Hrubieszowa, zarejestrowanych w PUP jako osoby bezrobotne i korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.

Projekt przewiduje specjalistyczne szkolenia w zależności od potrzeb uczestników, poprzedzonych diagnozą i przygotowaną dla każdego uczestnika Indywidualną Ścieżką Reintegracji.

Działania mają na celu wzrost aktywności społeczno – zawodowej oraz poprawę dostępu do rynku pracy osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym, zamieszkałych w Hrubieszowie, którzy są klientami MOPS.

Grupę docelową stanowią osoby wykluczone (w tym dotknięte ubóstwem) lub osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym powyżej 18 roku życia z terenu Miasta Hrubieszowa, będące klientami MOPS – 45 osób (23 obiety i 22 mężczyzn; 52% kobiet – proporcja ta odzwierciedla strukturę społeczną miasta i nie pogłębia nierówności).

 

(info: UM Hrubieszów, funduszeeuropejskie.gov.pl, fot. UM Hrubieszów)