Rozbudowa przejścia w Zosinie

W 2011 r. planowane jest rozpocznie kompleksowej rozbudowy drogowego przejścia granicznego w Zosinie.

Reklamy

W ramach ustanowionego przez Radę Ministrów w dniu 26 stycznia 2010 r. programu wieloletniego pn. „Program rozwoju infrastruktury granicznej na polsko-ukraińskiej granicy państwowej w latach 2010-2013˝, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji postanowiło umieścić wśród zadań przewidzianych do realizacji kompleksową rozbudowę drogowego przejścia granicznego w Zosinie. Środki finansowe na realizację inwestycji w Zosinie w latach 2010-2013 wynoszą łącznie 76 mln zł, co stanowi około 16% łącznej wartości ww. programu.

GALERIA

Wojewoda lubelski, odpowiedzialny za realizację przedmiotowej inwestycji, w dniu 3 grudnia 2010 r. zawarł umowę na opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy przejścia z terminem wykonania do dnia 31 maja 2011 r. W kwietniu 2011 r. planowane jest złożenie wniosku o wydanie pozwolenia na budowę, a w czerwcu będzie przygotowane postępowanie przetargowe na wykonanie robót ziemnych. Rozpoczęcie prac planowane jest jesienią 2011 r. Zakończenie całej inwestycji przewidziane jest na 2013 r.

Opis inwestycji

Stan obecny

Drogowe przejście graniczne Zosin – Ustiług zlokalizowane jest na terenie województwa lubelskiego, w powiecie hrubieszowskim, w gminie Horodło, w ciągu drogi krajowej nr 74 Zamość – Hrubieszów – Zosin, łączącej Kielce i Piotrków Trybunalski z Zamościem i Ukrainą.

Przejście funkcjonuje całodobowo i przeznaczone jest do obsługi międzynarodowego ruchu osobowego, w tym autobusowego. Przejście należy do najmniejszych na linii granicznej z Ukrainą, a jego infrastruktura (o charakterze tymczasowej zabudowy kontenerowej) pozwala wyłącznie na dokonywanie kontroli paszportowej i celnej. Obecnie teren przejścia granicznego w Zosinie, po stronie polskiej, zajmuje obszar ok. 1,7 ha. Specyfiką tego przejścia jest to, iż do roku 2007 (do czasu przystąpienia Polski do strefy Shengen) na kierunku wyjazdowym z Rzeczpospolitej Polskiej polskie służby graniczne dokonywały kontroli na terytorium Ukrainy, natomiast na kierunku wjazdowym ukraińskie służby dokonywały kontroli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Po przystąpieniu Polski do wspomnianej strefy służby polskie powróciły do dokonywania kontroli na terytorium polskim na obu kierunkach, natomiast służby ukraińskie pozostały na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Po stronie polskiej, na pasach odpraw znajdują się 2 kontenery biurowe z 4 niezależnymi pomieszczeniami (po 1 dla służb granicznych strony polskiej i ukraińskiej i podobnie dla służb celnych). Po stronie ukraińskiej są 4 pasy odpraw (1 dla autobusów, 1 dla busów, 2 dla samochodów osobowych). Polskie służby, na pasach odpraw posiadają 1 kontener z 2 pomieszczeniami (po 1 dla służb granicznych i celnych). Wykorzystywany do roku 2007 rejon odpraw granicznych stanowiły: pawilon kontenerowy i budynek murowany dla potrzeb służb granicznych, 2 pawilony kontrolerskie, 3 budki wartownicze, zadaszenia rejonu odpraw, budynek do kontroli specjalnej pojazdów. Dodatkowo po stronie polskiej przejścia usytuowane są 2 parkingi dla samochodów osobowych o łącznej pow. ok. 300 m2.

Stan docelowy

Rodzaj, skala, lokalizacja przedsięwzięcia

Planowana rozbudowa spowoduje dodatkowe zajęcie terenu o powierzchni ok. 8 ha, zlokalizowanego symetrycznie po obu stronach przejścia i związana będzie z zajęciem i przekształceniem nowych obszarów. W związku z realizacją zapisów Programu, planowana jest kompleksowa rozbudowa przejścia granicznego (z rozszerzeniem rodzajów ruchu granicznego o ruch towarowy samochodów ciężarowych do 3,5 t) oraz współfinansowanie budowy drugiego mostu granicznego.

Na DPG w Zosinie niezbędna jest zarówno poprawa warunków przekraczania granicy, jak również warunków pracy służb granicznych, w tym celu postulowana jest rozbudowa infrastruktury przejścia oraz wybudowanie stałych obiektów do przeprowadzania kontroli granicznej.

Projektowane zdolności przepustowe przejścia granicznego po rozbudowie, oparte są na analizach obecnego ruchu granicznego i przewidują odprawę:
– samochodów osobowych – 4 000 na dobę (łącznie w obu kierunkach);
– autobusów – 30 na dobę (łącznie w obu kierunkach);
– samochodów ciężarowych do 3,5 t – 1 000 na dobę (łącznie w obu kierunkach).

Aktualna przepustowość przejścia wynosi: samochody osobowe – 1 700, autobusy – 6.

Docelowo, przewiduje się 16 pasów kontroli granicznej:
na wjeździe do Polski:
– 4 pasy dla samochodów osobowych (w tym jeden dyplomatyczny),
– 2 pasy dla autobusów,
– 2 pasy dla samochodów ciężarowych do 3,5 ton.
na wyjeździe z Polski:
– 4 pasy dla samochodów osobowych (w tym jeden dyplomatyczny),
– 2 pasy dla autobusów,
– 2 pasy dla samochodów ciężarowych do 3,5 ton.

W ramach modernizacji i rozbudowy przejścia planuje się kompleksową budowę obiektów, likwidację, zastąpienie dotychczasowej zabudowy kontenerowej (tymczasowej). W ramach prac wykonane zostaną następujące budynki i pawilony:
– Budynek główny;
– Budynek odpraw samochodów ciężarowych do 3,5 ton – wjazd do Polski;
– Budynek techniczny (trafostacja, kotłownia olejowa, garaże);
– Budynek kontroli szczegółowej pojazdów (dla obu kierunków ruchu);
– Budynek odpraw samochodów ciężarowych do 3,5 ton – wjazd do Polski;
– Budynek kontroli celnej pasażerów autobusów – wjazd do Polski;
– Budynek usługowy (kantor, bankomat, bar, toaleta) – wjazd do Polski;
– Budynek usługowy (kantor, bankomat, bar, toaleta) – wyjazd z Polski;
– Budynek psów służbowych;
– Pawilon kontroli paszportowo – celnej dla służb polskich (8 szt.);
– Pawilon kontroli paszportowo – celnej dla służb ukraińskich (8 szt.);
– Pawilon wstępnej kontroli celnej – wjazd do Polski;
– Pawilon wstępnej kontroli celnej – wyjazd z Polski;
– Pawilon końcowej kontroli celnej – wjazd do Polski;
– Pawilon końcowej kontroli celnej – wyjazd z Polski;
– Pawilon wartowniczy Straży Granicznej – wjazd na przejście graniczne od strony Ukrainy;
– Pawilon wartowniczy Straży Granicznej – wjazd na przejście graniczne od strony Polski;

Dodatkowo powstaną wiaty:
– Wiata – magazyn administratora przejścia granicznego;
– Wiata nad stanowiskami kontroli paszportowo – celnej;
– Wiata nad stanowiskami kontroli paszportowo – celnej;
– Wiata nad stanowiskami kontroli paszportowo – celnej;
– Wiata z rampą rozładunkową (do rozładunku samochodów ciężarowych).

Na terenie rozbudowywanego przejścia znajdą się również:
– Brama wjazdowa od strony Ukrainy;
– Brama wjazdowa od strony Polski;
– Maszt antenowy;
– Kontener do masztu antenowego;
oraz
– Waga pomostowa do ważenia pojazdów.

W wyniku modernizacji przejścia utwardzonych zostanie ok. 60 % jego powierzchni po powiększeniu. Teren całego przejścia zostanie ogrodzony, zamontowane zostaną także odgrodzenia ruchu towarowego i osobowego. Budynki kubaturowe zajmą powierzchnię
ok. 6 000 m2.

***

Źródło:
Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie