Rozliczenie w kosztach niezapłaconej kontrahentowi faktury VAT

Obowiązkiem prowadzącego działalność gospodarczą jest rozliczenie podatku dochodowego (PIT albo CIT) z każdego uzyskanego dochodu. Przy czym zakupy dla firmy usług czy rzeczy mogą obniżyć wysokość dochodu oraz wysokość podatków do zapłaty, jeżeli jest możliwości ich rozliczenia, jako koszty uzyskania przychodu.

Reklamy

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) pozwalają na odliczenie od osiągniętego przychodu kwot wynikających z faktur zakupowych obrazujących daną transakcję.

W przypadku, gdy podatnik nie zapłacił swojemu kontrahentowi należności z faktury kosztowej, ale wliczył ją do kosztów uzyskania przychodu musi ją wyksięgować.

Reklamy

­

Podatki dochodowe (PIT, CIT), a niezapłacona faktura VAT

Przy podatku dochodowym (PIT albo CIT) nieopłacone faktury zakupowe należy wyksięgować po upływie, co do zasady 30 dni licząc od daty płatności. Inaczej rzecz ujmując należy dokonać zmniejszenia kosztów uzyskania przychodu o wartość wynikającą z wyksięgowanej faktury VAT. Jeżeli termin płatności jest dłuższy (np. dłuższy niż 60 dni) przedsiębiorca musi dokonać korekty kosztów w okresie rozliczeniowym, w którym minęło 90 dni liczone od dnia upływu terminu zapłaty określonego w fakturze lub rachunku. Równocześnie korekta winna być uwzględniona przy kształtowaniu zaliczek na podatek dochodowy.

Przypomnieć należy, że ustalając termin płatności np. w umowie przedsiębiorcy muszą kierować się zasadami przepisów o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom.

W sytuacji, kiedy po dokonaniu zmniejszenia kosztów, dłużnik ureguluje zobowiązanie, to tym samym w danym miesiącu zwiększają się koszty uzyskania przychodów o wartość faktury.

Podatek VAT, a niezapłacona faktura

Przy podatku od towarów i usług VAT korekta deklaracji, w przypadku niezapłaconej faktury kosztowej musi nastąpić do 150 dni następujących po terminie płatności podanym na fakturze. Podatnik musi również dopłacić podatek VAT.

Należność przedawniona i umorzona

Podatnik – dłużnik ma również obowiązek powiększenia przychodu o wartość umorzonych bądź przedawnionych zobowiązań. Chodzi o sytuację, kiedy podatnik będąc obowiązanym do zapłaty nie zapłacił faktury i doszło do przedawnienia należności ewentualnie do umorzenia należności z innych powodów niż przedawnienie. Jeżeli podatnik zaniecha wykazania przedawnienia faktury w przychodach może narazić się na odpowiedzialność łącznie z odpowiedzialnością karno-skarbową.

Ulga za złe długi

Równocześnie podatnik – wierzyciel, wystawca niezapłaconej faktury VAT ma prawo skorygowania swojego PIT/CIT oraz VAT jeżeli nie otrzyma płatności w ciągu 90 dni od wskazanej daty płatności (tzw. ulga na złe długi). Wierzyciel w takiej sytuacji ma prawo: zmniejszyć podstawę obliczenia podatku o wartość niezapłaconej należności albo zwiększyć poniesioną stratę.

­

Informuję, że publikacja odzwierciedla opinię autora, NIW-CRSO nie jest odpowiedzialne za sposób wykorzystania zawartych w nich informacji.

­

adwokat Magdalena Kusik-Balicka

Stowarzyszenie Inicjatyw Wschodnich w Hrubieszowie

www.stowarzyszeniesiw.pl

zadanie publiczne finansowane ze środków NIW-CRSO


Zobacz też:

Hrubieszów: Kolejny raz staranowano ogrodzenie na ul. Partyzantów [ZDJĘCIA]

Hrubieszów: Kolejny raz staranowano ogrodzenie na ul. Partyzantów [ZDJĘCIA]


Zerknij na Instagram →