Rozpoczęcie projektu

Gmina Hrubieszów

Reklamy

Na realizację działań w ramach tego podprojektu Gmina otrzymała dofinansowanie z Norweskiego Mechanizmu Finansowego za pośrednictwem projektu autorskiego – Program Wspierania Inicjatyw Transgranicznych w Euroregionie Bug, którego operatorem jest Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Bug.

W dniu 6 kwietnia Gmina Hrubieszów, jako Partner Wiodący we współpracy z Miastem Włodzimierz Wołyński na Ukrainie, Stowarzyszeniem Hrubieszowskim „Lepsze Jutro” Lokalna Grupa Działania oraz Zespołem Lubelskich Parków Krajobrazowych w Lublinie, rozpoczęła realizację podprojektu pn.: „Nadbużańska przyroda – produkt transgranicznej turystyki ekologicznej – droga do rozwoju”.

Reklamy

Na realizację działań w ramach tego podprojektu Gmina otrzymała dofinansowanie z Norweskiego Mechanizmu Finansowego za pośrednictwem projektu autorskiego – Program Wspierania Inicjatyw Transgranicznych w Euroregionie Bug, którego operatorem jest Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Bug.

Do najważniejszych działań w ramach podprojektu należy zaliczyć:
1) zorganizowanie i przeprowadzenie międzynarodowej konferencji, połączonej z wyjazdem studyjnym po najciekawszych miejscach Gminy (druga polowa maja);
2) zlecenie opracowania i wydanie w nakładzie 2500 egz. publikacji (albumu) poświęconego walorom Gminy Hrubieszów i jej okolic ze szczególnym podkreśleniem wartości przyrodniczych (album ukaże się pod koniec lipca);
3) prezentację publikacji na Ukrainie;
4) działania informacyjno-promocyjne.

Natomiast do celów, rezultatów i korzyści płynących z jego realizacji zaliczyć należy:
1) pobudzenie i rozwój nowych inicjatyw oraz wspieranie istniejącej współpracy transgranicznej polskich i ukraińskich samorządów;
2) podjęcie współpracy w zakresie transgranicznej turystyki ekologicznej, opartej o wykorzystanie bogatej wiedzy i doświadczeń partnerów;
3) zwiększenie wiedzy na temat nadbużańskiego środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego pogranicza.

Realizując podprojekt Gmina Hrubieszów zamierza wspierać i wykorzystywać własne zasoby o szczególnym znaczeniu dla rozwoju turystycznego, a jednocześnie też i społeczno – gospodarczego. Planuje się zorganizowanie konferencji z udziałem wszystkich partnerów i przedstawicieli władz sąsiednich gmin w miejscu o szczególnych walorach przyrodniczo – krajobrazowych i kulturowych nad rzeką Bug. Natomiast dla gości z Ukrainy zapewniony zostanie nocleg w jednym z podhrubieszowskich gospodarstw agroturystycznych nad Bugiem.

Wójt Gminy Hrubieszów
(-) Jan Mołodecki