27 września 2023

Rozporządzenie Wojewody Lubelskiego

Informuje się, że w dniu 19 grudnia 2011 roku Wojewoda Lubelski wydał Rozporzadzenie Porządkowe Nr 4 w sprawie ograniczenia używania wyrobów pirotechnicznych na terenie województwa lubelskiego.

Reklamy

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 20 grudnia 2011 r.

Na podstawie art. 14 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów
normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. Nr 197, poz. 1172), podaje się do
publicznej wiadomości rozporządzenie porządkowe Nr 4 Wojewody Lubelskiego z dnia
19 grudnia 2011 r. W sprawie ograniczenia używania wyrobów pirotechnicznych na terenie
województwa lubelskiego.

Reklamy

Dniem ogłoszenia niżej wymienionego rozporządzenia porządkowego jest dzień 20 grudnia 2011 r.

Reklamy

ROZPORZĄDZENIE PORZĄDKOWE Nr 4
WOJEWODY LUBELSKIEGO
w sprawie ograniczenia używania wyrobów pirotechnicznych
na terenie województwa lubelskiego.

Na podstawie art. 60 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie
i administracji rządowej w województwie (Dz.U. z 2009 r. Nr 31, poz. 206 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. W celu ochrony życia, zdrowia i mienia osób oraz zapewnienia porządku, spokoju
i bezpieczeństwa publicznego, wprowadza się zakaz używania wyrobów pirotechnicznych
w miejscach publicznych na terenie województwa Iubelskiego.

§ 2.1. Zakaz, o którym mowa w § 1, obowiązuje od dnia określonego w § 5 do dnia
31 stycznia 2012r.,z wyjątkiem 31 grudnia 2011r. i 1stycznia 2012r.
2. Używanie wyrobów pirotechnicznych w dniach 31 grudnia 2011r. i 1 stycznia 2012r.
może nastąpić jedynie z zachowaniem wszelkich wymogów bezpieczeństwa dla życia, zdrowia
ludzkiego, mienia i środowiska naturalnego, a w przypadku osób, które nie ukończyły 18 roku
życia – jedynie pod bezpośrednim nadzorem osoby sprawującej władzę rodzicielską lub opiekę.

§ 3.1. Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do pokazów pirotechnicznych organizowanych przez podmioty zawodowo trudniące się tego typu działalnością oraz do podmiotów uprawnionych do korzystania z materiałów pirotechnicznych na mocy odrębnych
przepisów.
2. Przepisów rozporządzenia nie stosuje się w przypadku używania przez uprawnione
podmioty, w celu wykonywania przez nie zadań ustawowych lub statutowych, petard sygnalizacyjnych oraz rakiet do sygnalizacji podczas mgły lub deszczu, oznaczonych symbolem 20.51.14 wg Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług, stanowiącej załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWIU) – (Dz.U., z 2008 r. Nr 207, poz. 1293, z późn. zm.).

§ 4. Kto narusza zakaz określony w § 1, podlega karze grzywny wymierzonej na zasadzie i trybie określonym w prawie o wykroczeniach – na podstawie ustawy z dnia 24 sierpnia 2001r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz.U. z 2008 r. Nr 133, poz. 848 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz.U. z 2010 r.
Nr 46, poz 275, z poźn. zm.).

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie trzech dni od dnia wskazanego w obwieszczeniu, a ponadto podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego oraz w środkach masowego przekazu.

Wojewoda Lubelski