Rzeczpospolita o Hrubieszowie: Małe miasto – wielkie inwestycje

W gminie miejskiej Hrubieszów od kilku lat kontynuowana jest realizacja zadań inwestycyjnych z zakresu budowy i modernizacji infrastruktury technicznej wodno-kanalizacyjnej. Niedawno sfinalizowano projekt pn. „Modernizacja i rozbudowa systemu gospodarki wodno – ściekowej w Gminie Miejskiej Hrubieszów’: którego głównym realizatorem zostało Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Hrubieszowie.

Reklamy

Strategicznym celem projektu było uporządkowanie i zwiększenie dostępności systemu wodno-kanalizacyjnego na terenie Gminy Miejskiej Hrubieszów, podwyższenie stopnia skanalizowania gminy oraz zmniejszenie ładunku zanieczyszczeń w ściekach komunalnych, a tym samym – rozszerzenie’ dostępu mieszkańców gminy do wody o odpowiedniej jakości. Całkowita wartość projektu wyniosła 26388293,32 zł, z czego 15933 387,30 zł stanowiło dofinansowanie z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, a 10454906,02 zł wkładu własnego zainwestowały Gmina Miejska Hrubieszów i PGKiM.

Do zadań realizowanych w ramach projektu należała budowa 5,06 km kanalizacji sanitarnej i 0,58 km sieci wodociągowej oraz modernizacja wodociągu na odcinku 0,63 km. Modernizacji poddano przepompownie ścieków, stacje uzdatniania wody oraz oczyszczalnie ścieków. Liczba mieszkańców Hrubieszowa korzystających z sieci kanalizacyjnej wzrosła o 1385 osób, natomiast do sieci wodociągowej podłączyły się kolejne 234 osoby.

Przedsięwzięcie miało także znaczenie ekologiczne – poprzez jego realizację zredukowano ilość osadów pościekowych wytwarzanych na oczyszczalni i ilość ładunku zanieczyszczeń azotu i fosforu odprowadzanych do środowiska; zmniejszyło się też ryzyko wtórnego zanieczyszczenia wody z sieci.

Projekt został zrealizowany przy użyciu innowacyjnych technologii, takich jak instalacja elektroosmotycznego odwadniania osadów ściekowych. Inwestycję uznano za jedno z najefektywniejszych przedsięwzięć ekologicznych w 2010 r., a PGKiM w Hrubieszowie otrzymało za jej zastosowanie nagrodę Zielonego Lauru, przyznawaną przez Polską Izbę Gospodarczą „Ekorozwój”.

Zadania związane z modernizacją oczyszczalni ścieków i stacji uzdatniania wody przyczyniły się do poprawy jakości dostarczanej wody i gwarancji ciągłości jej dostaw. Powstała infrastruktura wpłynęła na zwiększenie perspektyw rozwoju gospodarczego oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej i mieszkaniowej Hrubieszowa.

Magdalena Bartnikowska


Info i fot.: UM Hrubieszów

Źródło: Rzeczpospolita (Gospodarka Polski) Nr 1 (12) 30 stycznia 2014