Selekcja śmieci na Popówce

W odpowiedzi UM na interpelację radnego, czytamy…

Reklamy

(…)Na terenie miasta używanych jest do selektywnej zbiórki odpadów tylko 6 kontenerów. Jest to, jak widać ilość, która w najmniejszym stopniu nie zabezpiecza istniejącej potrzeby. Dlatego też nie ma tych kontenerów między innymi w Osiedlu mieszkaniowym "Popówka".
Niezależnie od powyższego, Burmistrz zwrócił się do Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Hrubieszowie o podjecie działań w celu zwiększenia na terenie miasta ilości pojemników do selektywnej zbiórki odpadów.
Według uzyskanych informacji, Przedsiębiorstwo z uwagi na ograniczone możliwości finansowe roku bieżącego, przewiduje zakup takich pojemników w roku przyszłym.