Sesja parlamentarna 21- 24 maja

W dniach 21 – 24 maja br. odbywała się sesja parlamentarna w Strasburgu. Kolejno poruszane zagadnienia to roaming, ochrona środowiska wodnego, ekologiczna produkcja rolna, nowa strategia innowacyjna dla Europy oraz sprawa autostrady Via Baltica.

Reklamy

Poniedziałkowe obrady zostały poświęcone rozporządzeniu dotyczącemu opłat roamingowych w publicznych sieciach telefonii komórkowej. Osiągnięto wstępne porozumienie, ustalające górny pułap stawek detalicznych na poziomie 0,49 euro (netto) za minutę rozmowy oraz do 0,24 euro za minutę w przypadku rozmów przychodzących. Stawki będą podlegać dalszej redukcji o kilak centów przez trzy lata po wejściu w życie powyższego rozporządzenia.

Następnie posłowie debatowali nad kwestią ochrony wód przed zanieczyszczeniem, w wyniku czego opracowali projekt o dużym znaczeniu zarówno dla środowiska naturalnego, jak i zdrowia publicznego. W kolejnym punkcie zajęli się projektem dyrektywy wprowadzającej środki ochrony wód powierzchniowych, do którego zaproponowali poprawki zaostrzające niektóre normy czystości.

Pod głosowanie powrócił projekt rozporządzenia w sprawie produkcji ekologicznej i etykietowania produktów ekologicznych. W marcu posłowie przyjęli szereg poprawek, które wzmacniają poziom zabezpieczeń przed zakażeniem organizmami modyfikowanymi genetycznie i wprowadzają ostrzejsze normy dotyczące stosowania środków ochrony roślin i leczenia weterynaryjnego. Jednak do ostatecznego głosowania nie doszło i projekt trafił z powrotem do Komisji Rolnictwa.

Podczas środowej sesji opracowano nową strategię innowacyjną dla Europy, która ma zmierzać do poprawy konkurencyjności jej gospodarki. Polski poseł Adam Gierek (PES) przedstawił sprawozdanie, w którym postulowane jest utworzenie wyspecjalizowanych regionów wiedzy, przeprowadzenie reformy prawa patentowego oraz wprowadzenie zachęt podatkowych dla przedsiębiorstw inwestujących w badania i innowacje.

Ponadto posłowie zaproponowali zniesienie minimalnych stawek podatku akcyzowego na napoje alkoholowe. W zamian należy przyjąć kodeks postępowania, który będzie zachęcał państwa członkowskie o najniższych podatkach na alkohol do stopniowego podwyższania swoich stawek podatku akcyzowego do średniej unijnej. Polskie stawki podatku akcyzowego są wyższe od średniej w UE, ale projekt może poprawić konkurencyjność polskich alkoholi względem produktów importowanych z państw ościennych, gdzie stawki akcyzy są znacznie niższe.

Podczas czwartkowej sesji złożono interpelacje w sprawie autostrady Via Baltica. Posłowie pytali, czy w oczekiwaniu na wynik postępowania w Komisji prace budowlane nad projektem powinny zostać wstrzymane dopóki nie zostanie jasno stwierdzone, że Polska nie narusza prawa UE.

W kuluarach komentuje się szczyt UE-Rosja w Samarze, łącznie z symbolicznym polskim mięsem, na które Rosja nałożyła embargo. Należy dodać, że lista ograniczeń eksportowych do Rosji obejmuje wiele innych produktów rolniczych, łącznie z tarcicą drzewną. Niestety nasze miejsce eksportera przejęły już inne kraje jak Dania czy Italia, zatem jeśli nawet Rosja zniesie embargo, trudno będzie Polsce wejść ponownie na ten rynek.
W tym kontekście trzeba jednak uświadomić sobie inna sprawę. Mięso i inne produkty stanowią mały procent w handlu zagranicznym z Rosją i ich odblokowanie, za które UE będzie oczekiwać naszej wdzięczności (!) niech nie zasłoni nam oczu na politykę energetyczną. Zbyt mocno jesteśmy uzależnieni od Rosji w zaopatrywaniu w gaz i ropę i trzeba na tym polu czynić odpowiednie kroki w myśl „nie płakać nad różą, gdy płoną lasy”. Nie wygrywajmy mięsa kosztem gazu.

Zbigniew Zaleski
24 maja 2007