Sesja Rady Miasta

Na poniedziałek 30 kwietnia na godz. 10:00 zwołano kolejną sesję Rady Miasta Hrubieszowa.

Reklamy

Obrady odbywać się będą w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Hrubieszowa przy ulicy mjr Henryka Dobrzańskiego „HUBALA” 1.

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie sesji oraz stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z V i VI sesji Rady Miejskiej odbytych w dniach 28 lutego i 29 marca 2007 roku.
4. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
5. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych między sesjami.
6. Sprawozdanie Burmistrza Miasta o pracach w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał Rady.
7. Interpelacje i zapytania oraz wnioski radnych.
8. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z wykonania budżetu miasta za rok 2006.
9. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z wykonania przychodów i
wydatków Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za rok 2006.
10. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z wykonania preliminarza wydatków do Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2006 rok.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany planu pracy Rady Miejskiej Hrubieszów na 2007 rok.
12. Rozpatrzenie propozycji zmian w Statucie Gminy Miejskiej Hrubieszów.
13. Ocena przebiegu zebrań sprawozdawczo – wyborczych Samorządów Mieszkańców.
14. Informacja Burmistrza Miasta o stanie zaawansowania (przygotowań do realizacji) zadań inwestycyjnych ujętych w budżecie miasta na rok 2007.
15. Informacja Burmistrza Miasta o działaniach podejmowanych w celu pozyskiwania środków z zewnątrz.
16. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyłonienia przedstawiciela do Składu Osobowego Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie.
17. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia zmian w „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Hrubieszowa”.
18. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Hrubieszów – dotyczy terenu przy ulicy Kolejowej.
19. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany w „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Hrubieszowa” – dotyczy terenu przy ulicy Kolejowej.
20. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie miasta na 2007 rok.
21. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie opinii o lokalizacji ośrodka gier.
22. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zwolnienia od opłaty zgłoszenia o dokonanie wpisu i zmiany wpisu do ewidencji działalności gospodarczej.
23. Wolne wnioski i informacje.
24. Zakończenie obrad.