21 września 2023

Sesja Rady Miasta. Ogłoszenie.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) – z w o ł u j ę na dzień 31 marca 2006 roku na godzinę 9:00 XLV sesję Rady Miejskiej w Hrubieszowie.

Reklamy

br />Obrady odbywać się będą w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Hrubieszów przy ulicy mjr Henryka Dobrzańskiego „HUBALA” 1.

Proponowany porządek posiedzenia;
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Przyjęcie protokołu z XLIV sesji Rady Miejskiej Hrubieszów odbytej w dniu 28 lutego 2006 roku.
4. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
5. Interpelacje i zapytania radnych oraz wolne wnioski.
6. Informacja Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej Hrubieszów o działaniach podejmowanych między sesjami.
7. Informacja Burmistrza Miasta Hrubieszów o działaniach podejmowanych między sesjami.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie miasta na 2006 rok.
a) wystąpienie Burmistrza Miasta,
b) dyskusja,
c) podjęcie uchwały.
9. Informacja Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o wynikach kontroli problemowej przeprowadzonej w miesiącu marcu 2006 roku w Urzędzie Miejskim w Hrubieszowie.
a) wystąpienie Przewodniczącego Komisji,
b) dyskusja
10. Sprawozdanie Komisji Oświaty, Kultury, Prawa i Administracji z działalności za 2005 rok.
a) wystąpienie Przewodniczącego Komisji,
b) dyskusja,
c) podjęcie uchwały.
11. Sprawozdanie Komisji Zdrowia, Kultury Fizycznej, Pomocy Społecznej i Ochrony Środowiska z działalności za 2005 rok.
a) wystąpienie Przewodniczącego Komisji,
b) dyskusja,
c) podjęcie uchwały.
12. Informacja Burmistrza Miasta o realizacji uchwały Rady Miejskiej Nr XXXIV/408/01 z dnia 28.12.2001r w sprawie najpilniejszych prac remontowych obiektów Urzędu Miasta oraz komputeryzacji stanowisk pracy na lata 2002 – 2006 .
a) wystąpienie Burmistrza Miasta,
b) dyskusja,
c) podjęcie uchwały.
13. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hrubieszowie za 2005 rok oraz przedstawienie potrzeb w zakresie pomocy społecznej.
a) wystąpienie Burmistrza Miasta,
b) dyskusja,
c) podjęcie uchwały
14. Informacja Burmistrza Miasta o realizacji uchwały Nr XXXII/323/05 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 31 marca 2005 roku w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Hrubieszów.
a) wystąpienie Burmistrza Miasta,
b) dyskusja,
c) podjęcie uchwały
15. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany wynagrodzenia burmistrza miasta.
a) wystąpienie Przewodniczącego Rady Miejskiej,
b) dyskusja,
c) podjęcie uchwały
16. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie poza kontraktem umowy z Inżynierią Rzeszów na wykonanie dodatkowego zakresu robót związanych z modernizacją oczyszczalni ścieków w ramach projektu PHARE "Rozwój gospodarczy Hrubieszowa".
a) wystąpienie Burmistrza Miasta,
b) dyskusja,
c) podjęcie uchwały.
17. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej zmieniającego uchwałę Nr XIX190/04 w Hrubieszowie z dnia 29 marca 2004 roku w sprawie określenia zasad sprzedaży na rzecz najemców lokali w domach wielomieszkaniowych oraz przekazania w użytkowanie wieczyste gruntów niezbędnych do racjonalnego korzystania w tych domów.
a) wystąpienie Burmistrza Miasta,
b) dyskusja,
c) podjęcie uchwały.
18. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej zmieniającego uchwałę Nr XIX189/04 w Hrubieszowie z dnia 29 marca 2004 roku w sprawie określenia zasad sprzedaży budynków mieszkalnych stanowiących zasób komunalny z jednoczesnym przekazaniem w użytkowanie wieczyste gruntów niezbędnych do racjonalnego korzystania w tych budynków.
a) wystąpienie Burmistrza Miasta,
b) dyskusja,
c) podjęcie uchwały.
19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia zgody Burmistrzowi Miasta Hrubieszowa na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej wraz z udziałem w drodze dojazdowej, udziału w nieruchomości gruntowej zabudowanej wraz z udziałem w drodze dojazdowej.
a) wystąpienie Burmistrza Miasta,
b) dyskusja,
c) podjęcie uchwały.
20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży komunalnego lokalu użytkowego położonego w kompleksie Rynek – Sutki, przyznania najemcy
( dzierżawcy) pierwszeństwa w nabyciu oraz określenia zasad sprzedaży.
a) wystąpienie Burmistrza Miasta,
b) dyskusja,
c) podjęcie uchwały.
21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia zgody Burmistrzowi Miasta Hrubieszowa na sprzedaż nieruchomości gruntowej w drodze przetargu.
a) wystąpienie Burmistrza Miasta,
b) dyskusja,
c) podjęcie uchwały.
22. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie udzielenia zgody Burmistrzowi Miasta Hrubieszowa na dokonanie sprzedaży 4 nieruchomości gruntowych w drodze przetargu ( Os. Basaja).
a) wystąpienie Burmistrza Miasta,
b) dyskusja,
c) podjęcie uchwały.
23. Zakończenie obrad.

Reklamy

Przewodniczący Rady Miejskiej w Hrubieszowie
Dariusz Gałecki