28 września 2023

Sprawa jakości wody

Oto wyjaśnienia, jakie przedstawił Urząd Miasta w tej sprawie na ostatniej sesji Rady Miasta.

Reklamy

Tekst podaję w oryginalnej formie, bez poprawek redakcyjnych.

„Sprawa jakości wody jest bardzo ważnym problemem od początku 2000 roku. Jej przydatność zależy w dużym stopniu od składu chemicznego, fizycznego i substancji rozpuszczonych. Jak wiadomo w roku 2000 jakość wody pitnej w Hrubieszowie była bardzo zła, a wykonana w roku 2001 modernizacja, co potwierdza pismo Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Hrubieszowie z dnia 14.05. 05r. spowodowała jej znaczne pogorszenie, a zawartość żelaza ogólnego była tak wysoka, że przekraczała 26 razy najwyższego dopuszczalnego stężenia. Na tej modernizacji ujęcie wody w roku 2001 wydatkowano 170.000 złotych. Były to pieniądze wydatkowane bez osiągnięcia nawet minimalnych efektów, wprost przeciwnie, jakość wody pitnej znacznie się pogorszyła, o czym świadczy opinia Sanepidu w Hrubieszowie cytat: „jak dotychczas działania podejmowane w zakresie poprawy jakości wody są mało skuteczne, a modernizacja urządzeń i procesu uzdatniania wody, o której informowano pismem z dnia 22.10.2001r. nie przyniosła efektów. Przed rozpoczęciem modernizacji do maja 2001r. zawartość żelaza ogólnego w urządzeniach uzdatniających była mniejsza niż obecnie”.
O tym, że modernizacja stacji uzdatniania wody wykonana była niewłaściwie bez odpowiedniego nadzoru ze strony Spółki świadczy wykonany przegląd stanu technicznego tych urządzeń komisyjnie w obecności jednego z radnych cytat ze sporządzonego protokołu: „Po otwarciu odżelaziaczy 2D oraz po otwarciu zaworu spustowego stwierdzono, że znajdujący się piasek kwarcowy posiada nieprzyjemny zapach (gnilny) oraz w części odżelaziacza, w której za dyszami winna znajdować się woda uzdatniona (pitną a była ciecz bardzo zanieczyszczona o nieprzyjemnym gnilnym zapachu oraz piasek – żwirek kwarcowy”.
Modernizacja w zakresie remontu urządzeń uzdatniających wodę pitną na Ujęciu Wody została wykonana w miesiącu grudniu 2002 roku i I kwartału roku 2003 i zostały uzyskane dobre wyniki wody pitnej na jej wyjściu z tych urządzeń. Powyższe wyniki są potwierdzone analizami SANEPIDU w Hrubieszowie.
Jednak problem pozostał i polega na tym, że w związku z niewłaściwą eksploatacją i błędnym wykonanie modernizacji urządzeń uzdatniania wody związki żelaza zostały osadzone na wewnętrznych ściankach wodociągów na odcinkach Ujęcia Wody – odbiorców wody w Hrubieszowie. Innym problemem jest sprawa wyeksploatowanych rur stalowych łączących poszczególne budynki mieszkalne z wodociągami głównymi. Na oczyszczenie wodociągów, o czym Zarząd Spółki informował w roku 2003 należałoby wydatkować ponad 900.000 złotych, a sytuacja finansowa Przedsiębiorstwa była trudna, gdyż rok 2002 został zamknięty stratą ponad 1.100.000 zł. oraz przystąpiono do spłacenia pożyczki w wysokości 300.000 złotych, która została zaciągnięta w roku 2002 na zakup prasy osadu na oczyszczalni ścieków.

Reklamy

Na zapytanie Pana radnego Bojarczuka, dlaczego zaniechano modernizacji ujęcia wody, gdy wszystko było gotowe, odpowiedź jest następująca:
modernizację stacji uzdatniania wody zaplanowana przez poprzedni Zarząd Spółki w roku 2002, której wartość realizacji określona została na kwotę ponad 950.000 zł. była działaniem chybionym, gdyż obejmowała tylko swoim programem modernizację ujęcia wody i stacji uzdatniania wody pitnej bez wodociągów przesyłowych. Ten problem, czyli uzyskanie dobrej jakości wody pitnej na wyjściu z ujęcia wody, obecny Zarząd Spółki uzyskał znacznie niższym kosztem i znacznym stopniu sposobem gospodarczym. To zadanie łącznie z robotami towarzyszącymi nie przekroczyło 100.000 zł. Ponadto w tym czasie ważnym problemem była sprawa oczyszczalni ścieków, gdyż kary za niewłaściwe odprowadzanie ścieków wynosiły nawet 17.000 zł. Z dalszych wypowiedzi Pana radnego cytat: „Były przypadki, że z nadmiaru chloru padały krowy, które piły wodę” Jest to niezgodne z prawdą i świadczy o złej woli osób, które się w ten sposób wypowiadają w stosunku do Spółki PGKiM i jej pracowników. Chlorowanie wody pitnej jest zgodne z wymaganymi normami i Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 19.11.2002r. w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
Występujące okresowe przebarwienia wody są skutkiem jak już wspomniano nagromadzeniem się związków żelaza w rurociągach dołączonych do odbiorców na odcinku Ujęcia Wody – odbiorcy wody pitnej i skutki są odczuwalne przez użytkowników w czasie powstawania awarii wodociągowych podczas zmiany natężenia przepływu spowodowanego zamykaniem i otwieraniem zasuw głównych.
W celu minimalizacji występowania przebarwień wody pitnej Zakład Wodociągów wykonuje planowe płukanie sieci wodociągowej oraz w miesiącu grudniu 2005r. Przedsiębiorstwo dokona modernizacji Uzdatniania Wody polegającej na wprowadzeniu do wody pitnej środka Clarofos 152, co winno w okresie 6 miesięcy od dnia zastosowania wyeliminować powstawanie przebarwień wody u odbiorców.
W sprawie zastosowania środka Clarofos 152 Przedsiębiorstwo uzyskało pozytywną opinię PPIS w Hrubieszowie oraz opracowało stosowną dokumentację i dokonano zamówień urządzeń do dozowania.

Umowa na dostawę wody i odprowadzanie ścieków przewiduje stworzenie upustów wynikających z braku wody lub jej złej jakości. Działanie w zakresie poprawy jakości wody od grudnia 2002 roku mają na celu poprawę jakości wody.
Na dzień dzisiejszy wykonano:

Reklamy

– modernizację stacji uzdatniania wody na Ujęciu Wody ze skutkiem, że woda wypływająca ze stacji do odbiorców jest odpowiedniej jakości, problemem jest jej przebarwienie, które powstaje w rurociągach dosyłowych w przypadku wystąpienia awarii rurociągowych,
Uciążliwość przebarwienia wody pitnej jest m.in. likwidowana poprzez płukanie instalacji wodociągowych. Instalacje wodociągowe są płukane w większości zakładów wodociągowych w Polsce – tam gdzie występują związki żelaza i manganu. O zamiarze przeprowadzenia tej czynności – płukania wodociągów odbiorcy wody pitnej oraz służby Sanepidu w Hrubieszowie są powiadamiani,

– w miesiącu grudniu Przedsiębiorstwo uruchomi dozowanie środka Clarofos 152 na Ujęciu Wody, co ma na celu wyeliminowanie przebarwienia wody pitnej u jej odbiorców. Zastosowanie dozowania środka Clarofos 152 zgodnie z dokumentacją i opinią w zastosowanych wodociągach a efekt pozytywny polegający na wyeliminowaniu przebarwienia wody pitnej nastąpi w czasie 6 miesięcy od dnia jego zastosowania.”

Materiał nadesłany przez rzecznik UM Panią Martę Mazek.