Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za rok 2009

Hrubieszów

Reklamy

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Zbigniewa Doleckiego z wykonania budżetu miasta w roku 2009.

***

Szanowni Państwo, mieszkańcy Hrubieszowa!

Zgodnie z ubiegłorocznym zobowiązaniem przedstawiam sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za rok 2009. Pomimo dotykającego także nasz kraj zjawiska osłabienia dynamiki wzrostu gospodarczego udało nam się uzyskać wzrost dochodów budżetowych, a w konsekwencji zwiększyć wydatki inwestycyjne mające na celu poprawę warunków i jakości życia w mieście.

U progu nowego 2010 roku pragnę życzyć Państwu i sobie, byśmy w tym trudnym czasie nie tracili optymizmu i wiary we własne siły, konsekwencji w realizacji celów zarówno tych prywatnych jak i społecznych oraz zdrowia, wszelkiej pomyślności i sukcesów w życiu osobistym i zawodowym.

Z wyrazami szacunku
Burmistrz Miasta
Zbigniew Dolecki

Dochody budżetu miasta w 2009 roku wynosiły 36 739 000 zł z czego 729 000 zł to środki pozyskane ze źródeł pozabudżetowych, natomiast wydatki zamknęły si w kwocie 38 784 000 zł, w tym wydatki majątkowe 5 047 000 zł.

Najważniejsze pozycje w wydatkach to:

– oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza 16 950 000 zł – 44 % wydatków, w tej kwocie mieści się subwencja oświatowa w wysokości 8 091 475 zł

– pomoc społeczna 8 157 000 zł – 21 %

– administracja samorządowa 3 608 000 zł – 9 %

– gospodarka mieszkaniowa – 2 653 000 zł – 7 %

– gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 514 000 6 %

– kultura, kultura fizyczna, sport i turystyka 2 640 000 7 %

– transport i łączność 1 338 000 zł – 3 %

Na inwestycje wydatkowano kwotę 4 882 000 zł w tym środki z UE 360 000 zł.

Do najważniejszych zadań inwestycyjnych realizowanych w 2009 roku należy zaliczyć:

– termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – HDK, szkoły, przedszkola, Biblioteka Miejska, budynek Urzędu Miasta,

– budowa dwóch kolejnych budynków socjalnych przy ul. Gródeckiej i wykonanie dokumentacji pod budowę dwóch budynków komunalnych,

– budowa, przebudowa i modernizacja dróg gminnych w osiedlu Sławęcin, ulicy Kruczej, Ceglanej, Nowe Osiedle, Tęczowej, Przemysłowej, Partyzantów i Plac Wolności,

– budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Rubinowej,

– adaptacja pomieszczeń na szalety przy ul. Ludnej,

– budowa oświetlenia ulicznego w Centrum i w ul. Teresówka,

– budowa kanalizacji deszczowej w ul. Szewska i Ludna,

– budowa przyłącza ciepłowniczego do budynku komunalnego przy ul. Zamojskiej i przyłącza wodociągowego przy ul. Narutowicza,

– wykonanie dokumentacji 10 zadań z zakresu drogownictwa, gospodarki wodnej i oświetlenia do wykonania w roku 2010,

– odsłonięcie Pomnika Partyzanta,

– współfinansowanie szerokiego zakresu prac remontowych na drogach wojewódzkich – il. Żeromskiego, Staszica, 3-go Maja wraz z parkingiem.

Dużym sukcesem jest pozyskanie dofinansowania w kwocie 16 mln zł w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko z przeznaczeniem na rozbudowę i modernizację sieci kanalizacyjnej i wodociągowej oraz modernizację oczyszczalni ścieków i stacji uzdatniania wody. Jest to bardzo duży krok w rozwiązaniu problemu gospodarki wodno – ściekowej.

Projekt budowy basenu przy SP nr 2 i boisk przy SP nr 1 i SP nr 3 znalazł się na 10 miejscu listy rankingowej dofinansowania w ramach RPO Województwa Lubelskiego, co daje ogromną szansę pozyskania 10 400 000 zł (wartość inwestycji 13 000 000 zł) i rozpoczęcia budowy w 2010 roku. (po ocenie strategicznej projekt nie otrzymał dofinansowania – przyp. redakcji)

Złożony został projekt (w trakcie oceny merytorycznej) rozbudowy HDK na kwotę 6 229 000 zł.

W trakcie realizacji jest projekt „Od wizji do nowoczesnego zarządzania podregionem Gotania” o wartości 5 mln CHF.

W kolejnym złożonym wniosku oznaczone będą trasy turystyczne oraz powstanie Transgraniczne Centrum Informacji Turystycznej.

W przygotowaniu są projekty:

– modernizacji stadionu lekkoatletycznego – 4 500 000 zł.

– wyrównania szans edukacyjnych w szkołach miejskich – 2 000 000 zł.

– budowa dróg w osiedlu Basaja – 3 500 000 zł.

– informatyzacja Urzędu Miasta – 1 500 000 zł.

Rok 2010 będzie rekordowy pod względem wielkości wydatków inwestycyjnych, projekt budżetu przewiduje kwotę ponad 10 mln zł.

O miejskich inwestycjach Burmistrz Dolecki opowiadał również w dniu 8 lutego 2010 roku na spotkaniu z młodzieżą klas trzecich liceum Staszica. Spotkanie odbyło się pod nazwą „20 LAT PRZEMIAN SPOŁECZNYCH I GOSPODARCZYCH W POLSCE.” Poniżej audycja Radia RTM Staszic z tego spotkania zrealizowana przez Stanisława Nowaka.

_________________________________________________

RTM Staszic – Burmistrz w Staszicu

Zdjęcia ze spotkania w Staszicu »

_________________________________________________

Hrubieszow LubieHrubie 2010