Sprostowanie firmy KARPAT-BUD w sprawie prac przy hrubieszowskiej pływalni

Firma KARPAT-BUD, realizująca budowę basenu przy Szkole Podstawowej nr 2 w Hrubieszowie, przesłała do redakcji lubiehrubie sprostowanie dotyczące artykułu o pracach przy inwestycji.

Reklamy

Sprostowanie dotyczy artykułu Hrubieszów: Trwają prace porządkowe i poprawkowe na pływalni, opublikowanego na lubiehrubie w dniu 22 maja 2022 roku, na podstawie informacji ze strony Urzędu Miasta w Hrubieszowie – Kryta pływalnia – postępy w pracach

­

Sprostowanie firmy KARPAT-BUD sp. z o.o. z siedzibą w Głogowie Małopolskim, będącej Wykonawcą zamówienia publicznego pn. „Budowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Hrubieszowie”, realizowanego na podstawie Umowy nr WIR.ZP.272.11.2019 z dnia 22.10.2019 r. zawartej z Gminą Miejską Hrubieszów:

­

SPROSTOWANIE

Portal społecznościowy lubiehrubie.pl w związku z publikacją materiału prasowego „Hrubieszów: Trwają prace porządkowe i poprawkowe na pływalni (ZDJĘCIA)” informuje, iż w treści materiału znalazły się stwierdzenia nieprawdziwe i nieścisłe:

1. Nie jest prawdą jakoby Wykonawca zamówienia publicznego pn. „Budowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Hrubieszowie”, tj. Spółka KARPAT-BUD sp. z o.o. z siedzibą w Głogowie Małopolskim prowadził prace poprawkowe w zakresie ułożenia płytek, wykonania tynków i malowania. 

2. Wbrew wydźwiękowi materiału prace związane z wykonaniem Krytej Pływalni w Hrubieszowie nie są na ukończeniu, a ich zakończenie i oddanie obiektu do użytkowania wyniesie około 4-5 miesięcy od usunięcia przeszkód w ich realizacji przez Zamawiającego. Termin usunięcia tych przeszkód nie jest znany Wykonawcy i zależy wyłącznie od Gminy Miejskiej Hrubieszów.  

3. Trwające i przeciągające się roboty budowlane nie wynikają z wymogu wykonania jakichkolwiek poprawek prac, lecz z braku kompletnej dokumentacji projektowej, konieczności zlecenia przez Zamawiającego nowych opracowań projektowych oraz zlecenia robót w celu usunięcia kolizji z siecią elektroenergetyczną od strony ulicy Żeromskiego oraz braku doprowadzenia zasilania w media, gaz do budynku warunkującego rozpoczęcie kilkumiesięcznych testów i sprawdzeń instalacji basenowych. Wszystkie te czynności są jednoznacznie obowiązkami Zamawiającego, czyli Gminy Miejskiej Hrubieszów.

W treści wyżej wskazanego materiału prasowego zostały zamieszczone naruszające reputację oraz profesjonalizm spółki KARPAT-BUD sp. z o.o. z siedzibą w Głogowie Małopolskim nieprawdziwe stwierdzenia wprowadzające czytelników w błąd, w tym w szczególności: „W dalszym ciągu trwają roboty porządkowe, poprawkowe w zakresie ułożenia płytek, wykonania tynków i malowania (…)”.

Odpowiadając na powyżej przedstawione stwierdzenie informujemy, że żadne wykonane dotąd przez KARPAT-BUD prace budowlane nie wymagają poprawek, a wszelkie roboty wykonywane aktualnie na terenie obiektu dotyczą jego wykończenia w standardzie przewidzianym w dokumentacji projektowej. Wydźwięk zamieszczonego materiału prasowego komunikującego potrzebę wykonywania poprawek prac wskazuje na nierzetelność i brak profesjonalizmu KARPAT-BUD jako podmiotu odpowiedzialnego za wykonanie krytej pływalni w Hrubieszowie, co pozostaje w jawnej sprzeczności z rzeczywistym powodem prowadzenia jakichkolwiek prac na terenie budowy.

Za zaistniały stan zaawansowania prac, w tym między innymi przekroczenie określonego zawartą z Gminą Miejską Hrubieszów umową terminu, który pierwotnie ustalony został na dzień 02.03.2022 r., odpowiadają działania lub brak działania przedstawicieli Gminy.

­

(źródło: Karpat-Bud Sp. z o.o. – mat. nadesłany, fot. lubiehrubie.pl)


Zobacz też:

Hrubieszów: Trwają prace porządkowe i poprawkowe na pływalni (ZDJĘCIA)

Hrubieszów: Trwają prace porządkowe i poprawkowe na pływalni (ZDJĘCIA)

LubieHrubie na Instagramie