Stajemy się lepsi

HrubieszówHrubieszów

Reklamy

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Hrubieszowie informuje, że dnia 31 grudnia 2008 r. kończy realizację projektu pt. „Stajemy się lepsi” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Jest to projekt systemowy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie. Na realizację projektu tut. Centrum otrzymało w 2008 r. dotację rozwojową w kwocie 120.582,50 zł z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie, który jest instytucją wdrażającą.

Beneficjentami projektu byli wychowankowie opuszczający rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo-wychowawcze, są to osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej w formie pomocy na kontynuowanie nauki lub pozostające po 18 roku życia w rodzinach zastępczych do momentu ukończenia szkoły, w której osiągnęły pełnoletniość.

Celem projektu było zwiększenie aktywności i samodzielności życiowej wychowanków rodzin zastępczych i osób opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze.

W trakcie realizacji projektu działaniami objęto 20 osób (13 kobiet i 7 mężczyzn) w wieku od 18 do 25 lat, zagrożonych wykluczeniem społecznym, wymagających kompleksowego wsparcia i stworzenia sprzyjających warunków do integracji ze społeczeństwem. Oferowane im w projekcie formy wsparcia zmierzały do kształcenia umiejętności w zakresie pełnienia ról społecznych, wspierania samodzielności i postaw aktywnych oraz zdobywania nowych kwalifikacji zawodowych, co pozwoli im w przyszłości lepiej zaistnieć na rynku pracy.

W ramach projektu wszyscy beneficjenci zostali objęci doradztwem zawodowym, poradnictwem psychologicznym oraz pracą socjalną. Doradca zawodowy z Powiatowego Urzędu Pracy w Hrubieszowie przeprowadził dwudniowe grupowe spotkania dla osób wchodzących na rynek pracy. Miały one na celu nabycie umiejętności ułatwiających wejście na rynek pracy oraz poruszanie się po rynku pracy.

Odbyły się także zajęcia z psychologiem w ramach poradnictwa i wsparcia grupowego (lub indywidualnego) w zakresie podniesienia kompetencji życiowych umożliwiających powrót do życia społecznego. W ich efekcie u uczestników projektu zwiększyło się poczucie własnej wartości oraz pewności siebie w kontaktach interpersonalnych, nastąpiło również zwiększenie samodzielności życiowej i odpowiedzialności za podejmowanie własnych decyzji oraz poprawiły się umiejętności psychospołeczne beneficjentów.

Zgodnie z ustaleniami zawartymi w indywidualnych programach usamodzielnienia oraz przy uwzględnieniu indywidualnych potrzeb i możliwości wychowanków wszyscy beneficjenci projektu mieli możliwość zdobycia nowych kompetencji i umiejętności zawodowych. Trzy osoby przerwały z różnych względów udział w projekcie rezygnując z podjęcia kursów zawodowych, natomiast pozostałych 17 osób podjęło następujące kursy i szkolenia zawodowe i językowe:
– prawo jazdy kat. B wraz z egzaminem – 9 osób,
– prawo jazdy kat. C wraz z egzaminem – 3 osoby,
– kurs na przewóz rzeczy – 3 osoby,
– kurs na przewóz osób – 1 osoba,
– prawo jazdy kat. A wraz z egzaminem – 1 osoba,
– kurs języka angielskiego (poziom podstawowy lub zaawansowany) – 5 osób
– kurs „Profesjonalny sprzedawca z obsługą komputera i kasy fiskalnej” – 3 osoby,
– kurs fryzjerski wraz z egzaminem czeladniczym – 2 osoby,
– kurs przedłużania i modelowania paznokci – 1 osoba,
– kurs stylizacji i wizażu – 1 osoba,
– kurs języka rosyjskiego – 1 osoba.

W rezultacie powyższych działań beneficjenci zdobyli nowe kwalifikacje zawodowe i nabyli umiejętności służące podniesieniu ich szans na rynku pracy.

Twarde oraz miękkie rezultaty projektu korespondują z założonymi celami projektu przyczyniając się do zwiększenia aktywności i samodzielności życiowej wychowanków rodzin zastępczych i osób opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze.

Hrubieszow 2008-12-19