Stanowisko Rady Miasta Hrubieszowa i burmistrza w sprawie referendum

Stanowisko Rady Miejskiej w Hrubieszowie i Burmistrza Miasta w sprawie „Informacji o zamiarze przeprowadzenia referendum gminnego, którego przedmiotem jest odwołanie Burmistrza Hrubieszowa i Rady Miejskiej w Hrubieszowie przed upływem kadencji”.

Reklamy


Poniższe pismo zostało podpisane przez 14 z 15 radnych (brak podpisu radnego Ryszarda Wiecha) oraz przez Burmistrza Miasta.

 

***


STANOWISKO 

RADNYCH RADY MIEJSKIEJ W HRUBIESZOWIE 

I BURMISTRZA MIASTA HRUBIESZOWA

z dnia 22 listopada 2019 r.

w sprawie „Informacji o zamiarze przeprowadzenia referendum gminnego, którego przedmiotem jest odwołanie Burmistrza Hrubieszowa i Rady Miejskiej w Hrubieszowie przed upływem kadencji”

 

W związku z działaniami Grupy inicjatywnej Mieszkańców Miasta Hrubieszowa, której pełnomocnikiem jest Pani Monika Lipian – Kwiatkowska, zam. Hrubieszów, dotyczącymi zawiadomienia i informacji o zamiarze przeprowadzenia referendum gminnego, którego przedmiotem jest odwołanie Burmistrza Miasta Hrubieszowa i Rady Miejskiej w Hrubieszowie przedstawiamy wspólne stanowisko w tej sprawie.

Wszystkie podane przez Inicjatorów argumenty są bezpodstawne.

1. Odnosząc się do zarzutu o „niegospodarność, drastyczne podwyższenie podatku za gospodarowane odpadami komunalnymi (opłata za śmieci, już obecnie najwyższy w woj. lubelskim, realne jest zagrożenie następną podwyżką tych opłat w 2020 r.)” należy zauważyć, że na tak gwałtowny wzrost cen za wywóz odpadów wpłynęły czynniki zewnętrzne, na które samorządy w całej Polsce nie mają żadnego wpływu. Dzisiaj w Polsce trudno znaleźć gminę, która nie przyjęła lub nie planuje przyjąć nowych taryf za odbiór odpadów.

Obecnie mieszkańcy Hrubieszowa wytwarzają ponad 6000 ton śmieci rocznie (o 2000 ton więcej niż 3 lata temu). Obecny koszt utylizacji w/w ilości śmieci szacuje się na kwotę ok. 4 000 000 zł, gdyż w ostatnich latach nastąpił znaczny wzrost kosztów związanych z zagospodarowaniem odpadów, w tym m.in. wzrost opłaty marszałkowskiej, wzrost kosztów energii, paliwa i płacy minimalnej. W naszym Mieście stawki opłat za gospodarowane odpadami komunalnymi nie były aktualizowane od ponad trzech lat. Wprowadzone od 1 sierpnia br. podwyżki spowodowane są koniecznością pobrania opłaty od mieszkańców w takiej wysokości, która pokryje całość kosztów zagospodarowania odpadów w mieście. I tylko na ten cel może zostać wydatkowana!

Wprowadzone 1 sierpnia br. podwyżki spowodowane są wzrostem kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi wynikających ze wzrostu kosztów energii, paliwa i płacy minimalnej, konieczności spełnienia wymogów recyklingowych wynikających z rozporządzeń Unii Europejskiej, wyższych stawek opłaty marszałkowskiej oraz wprowadzenia nowych przepisów, np. dotyczących standardów bezpieczeństwa. Na te koszty Burmistrz i Rada Miejska nie maja wpływu!!!  

NIEPRAWDĄ JEST twierdzenie, że są to najwyższe taryfy w województwie lubelskim. Ponadto opłata jest obniżana w zależności od ilości osób zamieszkujących nieruchomość (maksymalna opłata to 21 zł, minimalna to 16 zł od osoby).

NIEPRAWDĄ JEST twierdzenie o zagrożeniu następną podwyżką opłat w 2020 r.

Zarówno Burmistrz, jak i Rada Miejska nie planują podwyższenia stawki za odpady komunalne w 2020 roku! Gdyby tak było, to powinno to zostać ujęte w projekcie budżetu Miasta na 2020 rok, przedstawionym 15 listopada br. Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

W 2020 roku kontynuowane będą natomiast działania w celu uszczelnienia systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (kontrola prawidłowej segregacji odpadów, kontrola właściwej liczby osób zobowiązanych do płacenia za gospodarowanie odpadami, sprawdzanie czy nieruchomości są faktycznie zamieszkałe i czy wytwarzane są tam odpady, skuteczność w egzekwowaniu opłat), a także przeprowadzone będą szerokie działania informacyjne i edukacyjne w zakresie prawidłowej segregacji odpadów.

 

2. NIEPRAWDZIWY JEST zarzut „zagrożenia podwyżki ceny wody i ścieków”. NIEPRAWDĄ JEST twierdzenie o skierowaniu wniosku Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Hrubieszowie o podwyższenie ustalonej wcześniej taryfy.

Wskazać należy, że stawki za wodę i ścieki są ustalane centralnie. Taryf nie zatwierdza Rada Miejska, lecz Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

Taryfy, ceny i stawki opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i ścieki obowiązujące na terenie Miasta zostały zatwierdzone decyzją z dnia 4 czerwca 2018 r. Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie. Decyzja obowiązuje przez okres trzech lat, tj. do 22 czerwca 2021 roku.

Do końca obowiązywania obecnej taryfy, cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i ścieki działania takie nie będą podejmowane!

 

3. NIEPRAWDZIWY JEST zarzut „złej kontroli jednostek podległych” Podległe jednostki organizacyjne składają organom Miasta wymagane przepisami sprawozdania ze swojej działalności oraz sprawozdania budżetowe i finansowe, które są na bieżąco analizowane i weryfikowane. Działalność Gminy Miejskiej Hrubieszów i jednostek podległych poddawana jest różnym kontrolom. Są one przeprowadzane nie tylko przez wewnętrzne komisje Rady Miejskiej (Komisja Rewizyjna, Komisja Skarg, Wniosków i Petycji), ale też przez Wojewodę, Regionalną Izbę Obrachunkową, Najwyższą Izbę Kontroli, Urząd Kontroli Skarbowej czy Państwową Inspekcję Pracy. Wyniki kontroli przeprowadzonych przez instytucje zewnętrzne w bieżącej kadencji nie stwierdziły nieprawidłowej kontroli jednostek podległych.

 

4. NIEPRAWDZIWY JEST zarzut „nieracjonalnego wydatkowania środków budżetowych, prowadzenia niebezpiecznej polityki zadłużania miasta”. Należy mieć świadomość, że wydatkowanie środków z budżetu Miasta odbywa się na podstawie uchwały budżetowej oraz uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. Uchwalanie budżetu i jego zmiany oraz zaciąganie zobowiązań wpływających na wysokość długu publicznego Miasta objęte są ścisłym nadzorem niezależnego organu jakim jest Regionalna Izba Obrachunkowa, która w bieżącej kadencji pozytywnie zaopiniowała powyższe dokumenty.

Samorządy dysponują ograniczonymi środkami finansowymi. Dlatego korzystamy z wszystkich możliwych zewnętrznych źródeł finansowania inwestycji, w tym: dotacji z funduszy krajowych i UE, oraz  możliwości dostępnych w oparciu o odpowiednie akty prawne m.in. ustawę o finansach publicznych, takich jak kredyty, pożyczki i obligacje. Dzięki nim Miasto może sfinansować wkład własny do inwestycji finansowanych m.in. z funduszy UE, które w przyszłości przyczynią się do wzrostu dochodów własnych gminy m.in. poprzez tworzenie miejsc pracy, przyciąganie nowych mieszkańców czy co najmniej zatrzymanie ich odpływu. W bieżącej kadencji realizowane są również inwestycje, które obniżają koszty eksploatacji budynków samorządowych oraz świadczenia usług komunalnych, np. poprzez termomodernizację, energooszczędne oświetlenie, produkcję energii z paneli solarnych i fotowoltaicznych.

Należy mieć świadomość, że zdecydowana część zadań, które są lub będą realizowane nie byłaby realna do wykonania, gdyby nie środki zewnętrzne. Pozostałaby jedynie w sferze odległych prawdopodobnie nierealnych planów. Więc jako samorząd, musimy odważnie konkurować o dotacje na realizację naszych celów.

 

5. Odnosząc się do zarzutu o dyspozycyjności Rady Miejskiej wobec Burmistrza w naszej ocenie jest on BEZPODSTAWNY I WRĘCZ ZNIEWAŻAJĄCY. Każdy z Radnych reprezentuje swój okręg, obszar, osiedle, walczy w imieniu wyborców o indywidulane potrzeby, ale przede wszystkim ma na względzie dobro całego Miasta. Radni poprzez swój bezpośredni kontakt z Mieszkańcami, swoją wiedzę i doświadczenie, mają realny wpływ na zarządzanie Miastem.

Dla wszystkich Radnych i Burmistrza obecnej kadencji praca na rzecz Mieszańców to nie teatr ani działania „pod publikę”. To też nie wzajemne poklepywanie się po plecach, ale rzetelne traktowanie własnych obowiązków. Po raz pierwszy od wielu lat współpraca Radnych Rady Miejskiej i Burmistrza Miasta oparta jest na konstruktywnej dyskusji, wzajemnym szacunku i dążeniu do porozumienia dla dobra Miasta i jego Mieszkańców. Ponadto po raz pierwszy od 16 lat współpraca Miasta Hrubieszowa i Powiatu Hrubieszowskiego jest na dobrym, konstruktywnym i korzystnym dla mieszkańców miasta poziomie.

Pracując na rzecz mieszkańców Naszego miasta wzięliśmy na siebie odpowiedzialność nie tylko na czas obecnej kadencji, ale również to z jakiego poziomu rozwoju miasta będzie rozpoczynać się kolejna, gdyż mamy świadomość, że możemy być w przyszłości rozliczeni z niewykorzystanych szans rozwoju Naszej wspólnej małej ojczyzny.

 

Podpisy:

Burmistrza Miasta Hrubieszowa

Marta Majewska

 

Radni Rady Miejskiej w Hrubieszowie

Bańka Wiesław

Bojarczuk Józef

Cisło Marian

Danilczuk Artur

Guz Andrzej

Kowalska Danuta

Kryszczuk Leszek

Lebiedowicz Zbigniew

Naja Anna

Nowak Czesława

Szulakiewicz Jan

Świstowska Iwona

Tarnawski Leszek

Wierzchowska Barbara
Zobacz też:

WIADOMOŚCI – Burmistrz Marta Majewska w sprawie referendum

WIADOMOŚCI – Hrubieszów: Czy odbędzie się referendum w sprawie odwołania burmistrza i Rady Miejskiej?