Stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych

Trwa nabór wniosków o przyznanie stypendiów w ramach „Lubelskiego programu pomocy stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych 2010-2013” prowadzony przez Departament Kultury, Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego.

Reklamy

Wnioski o przyznanie stypendium na rok szkolny 2011-2012 należy składać do dnia 1 sierpnia 2011r.

Szczególnie uzdolnieni uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, mieszkający na terenie województwa lubelskiego, których niekorzystna sytuacja materialna stanowi barierę w rozwoju edukacyjnym, w roku szkolnym 2011/2012 ponownie mogą uczestniczyć w projekcie – Lubelski program pomocy stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych 2010-2013.

Projekt realizowany jest przez Departament Kultury, Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 – Priorytetu IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie, Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania 9.1.3.

Stypendium przyznawane jest na okres 12 miesięcy, od 1 września 2011r. do 31 sierpnia 2012r. Jego łączna kwota wyniesie 3 600 PLN, czyli 300 zł miesięcznie.

KRYTERIA PRZYZNANIA STYPENDIUM

O przyznanie stypendium w ramach „Lubelskiego programu pomocy stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych 2010-2013) mogą ubiegać się uczniowie spełniający łącznie następujące kryteria:

– Mieszkają na terenie województwa lubelskiego
– Rozpoczynają lub kontynuują w roku szkolnym 2011-2012 naukę w szkole gimnazjalnej lub ponadgimnazjalnej, przez którą należy rozumieć szkołę publiczną i niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej, spośród wymienionych w art. 2 pkt. 2, lit. b i c ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.) z wyłączeniem szkół dla dorosłych, w związku z czym o stypendia ubiegać się mogą także uczniowie uczęszczający do ostatniej klasy szkoły podstawowej w chwili ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie stypendium.
– Posiadają miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę lub miesięczny dochód jako osoba ucząca się nie przekraczający dwukrotności kwoty uprawniającej do uzyskania świadczeń rodzinnych określonej w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.). tj. 1008 zł i 1166 zł w przypadku jeżeli w rodzinie jest osoba z orzeczeniem o niepełnosprawności.
– Spełniają co najmniej jeden z niżej wymienionych warunków:
* średnia z ich rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych na świadectwie ukończenia klasy lub szkoły w roku składania wniosku jest wyższa lub równa 5,25 (średnia ocen liczona bez oceny z zachowania, religii/etyki i dodatkowych zajęć edukacyjnych),
* uzyskali średnią z rocznych ocen klasyfikacyjnych z 3 dowolnie wybranych obowiązkowych przedmiotów o charakterze matematyczno-przyrodniczym i technicznym, ujętych na świadectwie w roku składania wniosku nie niższą niż 5,66, tj. 2 oceny celujące i 1 bardzo dobra,
* uzyskali wynik z egzaminu/sprawdzianu zewnętrznego składanego na koniec poprzedniego etapu edukacyjnego:
– ze sprawdzianu zewnętrznego na zakończenie szkoły podstawowej co najmniej 38 punktów,
– z egzaminu zewnętrznego na zakończenie gimnazjum co najmniej 95 pkt. lub z części matematyczno-przyrodniczej i humanistycznej egzaminu zewnętrznego na zakończenie gimnazjum co najmniej 48 pkt.,
* są laureatami lub finalistami konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów organizowanych przez kuratora oświaty lub olimpiad i turniejów ogólnopolskich dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, organizowanych na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. Nr 13, poz. 125 z późn. zm.).

DOKUMENTY PROGRAMOWE oraz wszelkie inne dokumenty niezbędne do złożenia wniosku o przyznanie stypendium do pobrania ze strony www.lubelskie.pl (zakładka Urząd Marszałkowski, Stypendia).

TUTAJ »