Stypendia dla uzdolnionych uczniów

Hrubieszów Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego realizuje projekt systemowy, którego celem jest wspieranie rozwoju edukacyjnego uczniów szczególnie uzdolnionych, których sytuacja materialna stanowi barierę w rozwoju edukacyjnym.

Reklamy

***

W związku z tym, Zarząd Województwa Lubelskiego zaprasza dyrektorów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych naszego województwa do składania w dniach od 31 sierpnia 2009r. do 18 września 2009r. wniosków o przyznanie stypendiów uzdolnionym dzieciom i młodzieży swojej szkoły lub placówki.

Szczegółowe informacje oraz formularze wniosków dostępne są na stronie internetowej: http://www.lubelskie.pl/um/szczegol.php?&idn=6651 lub w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego (Departament Kultury, Edukacji i Sportu, Lublin, ul. Lubomelska 1-3 pok. 312); wyjaśnienia można też uzyskać dzwoniąc pod numer 81 44 16716.

Projekt realizowany jest w ramach priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.3 Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

***

info
ZS nr 2

_________________________________________________

Hrubieszow LubieHrubie 2009