18 lipca 2024

Stypendium dla studentów medycyny, jeśli będą pracować w hrubieszowskim szpitalu

30 grudnia Rada Powiatu podjęła uchwałę w sprawie stypendium przyznawanego studentom kształcącym się w szkole wyższej na kierunku lekarskim, jeśli zobowiążą się do pracy w hrubieszowskim szpitalu.

Reklamy

 

Dwa tysiące złotych miesięcznie będą mogli otrzymać studenci medycyny którzy zadeklarują, że w przyszłości podejmą pracę w hrubieszowskim szpitalu. Jak twierdzi Dariusz Gałecki – dyrektor szpitala, jest to jedyny w województwie lubelskim projekt tego typu – żaden z samorządów ani szpitali nie wprowadził jeszcze takiego pomysłu. W niedalekiej przyszłości planowany jest również podobny projekt dotyczący stypendiów dla pielęgniarek. 

 

Pomoc materialna może być przyznana studentowi, który spełnia łącznie następujące warunki:

Reklamy

1. kształci się na kierunku lekarskim V lub VI roku,

2. nie powtarza roku, na który ubiega się o przyznanie pomocy materialnej,

Reklamy

3. nie korzysta z urlopów określonych w regulaminie studiów, z urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego,

4. zawrze umowę, w której zobowiąże się do podjęcia pracy w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie.

 

Do wniosku należy dołączyć:

1. zaświadczenie z uczelni o statusie studenta;

2. zaświadczenie z uczelni o średniej ocen z egzaminów za dwa ostatnie lata studiów przed złożeniem wniosku;

3. oświadczenie studenta, że nie korzysta z urlopów określonych w regulaminie studiów, z urlopu macierzyńskiego i urlopu rodzicielskiego

4. oświadczenie studenta, że nie powtarza roku;

5. zobowiązanie studenta do przepracowania co najmniej 3 lat po zakończeniu studiów w SP ZOZ w Hrubieszowie w terminie do 12 miesięcy po zakończeniu stażu podyplomowego. Okres stażu podyplomowego nie wlicza się do okresu pracy;

6. wskazanie specjalizacji, którą student zobowiązuje się podjąć w okresie zatrudnienia w SP ZOZ w Hrubieszowie, o którym mowa w pkt 5 z listy specjalizacji priorytetowych dla SP ZOZ w Hrubieszowie wskazanych w ogłoszeniu o naborze wniosków;

7. deklarację o zamiarze odbywania stażu podyplomowego w SP ZOZ w Hrubieszowie (fakultatywnie).

 

Pierwszeństwo przy wyborze przez Komisję będą mieć wnioski studentów:

1)     pozostających w związku małżeńskim, jeśli oboje starają się o stypendium,

2)     deklarujących dłuższy okres zatrudnienia w SP ZOZ w Hrubieszowie po okresie stażu podyplomowego,

3)     o wyższej średniej ocen z egzaminów za ostatni rok akademicki przed złożeniem wniosku, a w przypadku wniosków o tej samej średniej ocen – średnia za rok go poprzedzający,

4)     mających stałe miejsce zamieszkania na terenie powiatu hrubieszowskiego w przypadku takiej samej średniej ocen za dwa lata studiów,

5)     deklarujących odbycie stażu podyplomowego w SP ZOZ w Hrubieszowie.

 

Stypendium ma charakter finansowy i jest przyznawane na okres maksymalnie 18 miesięcy.

Maksymalna wysokość pomocy materialnej wynosi 2.000,00 złotych miesięcznie i może być uzależniona  od zadeklarowanego przez studenta okresu pracy w SP ZOZ w Hrubieszowie.

 

Regulamin stypendium >>