Szansa dla turystyki

W województwie lubelskim rusza projekt „Turystyka – wspólna sprawa”.
Prawie pięćdziesiąt pomysłów nowoczesnych produktów turystycznych i tyle samo propozycji grup partnerskich, to dotychczasowy efekt projektu „Turystyka – wspólna sprawa”. Od lipca w województwie lubelskim rusza druga edycja tego największego w Polsce projektu szkoleniowo – doradczego dla sektora turystycznego.

Reklamy

Pierwsze efekty projektu „Turystyka – wspólna sprawa” są już widoczne. W pięciu województwach (dolnośląskie, podlaskie, pomorskie, kujawsko – pomorskie, świętokrzyskie), w których projekt jest realizowany od stycznia br., powstało kilkadziesiąt pomysłów na nowe produkty turystyczne i tyle samo propozycji grup partnerskich. W ten sposób realizowany jest jeden z głównych celów projektu – pomoc w rozwijaniu produktów turystycznych, poprzez ścisłą współpracę wszystkich podmiotów działających w turystyce.

W województwie lubelskim problem niedostatecznej współpracy pomiędzy przedsiębiorcami, samorządami oraz organizacjami turystycznymi najlepiej oddają trudności w stworzeniu bazy turystycznej, odpowiadającej zróżnicowanym potrzebom i oczekiwaniom turystów. Ich liczba w województwie, w porównaniu z innymi regionami kraju, jest wciąż mała. Mają na to wpływ takie czynniki jak: niski standard bazy turystycznej, braki w infrastrukturze turystycznej, niedostateczne wyposażenie w infrastrukturę komunalną, słaba dostępność komunikacyjna terenów turystycznych i brak profesjonalnego marketingu na szeroką skalę.

Występuje wciąż niewystarczające zaplecze turystyczne, które utrudnia przyjęcie dużej liczby turystów. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest spadek liczby obiektów noclegowych o 36,2% w latach 1999 – 2003, co związane było głównie z procesem prywatyzowania zakładowej bazy wczasowej. Z powodu postępującej dekapitalizacji i niskiej rentowności obiektów wczasowych liczba miejsc noclegowych zmniejszyła się o 27,2%. Obecną bazę noclegową województwa cechuje duża sezonowość. Miejsca noclegowe całoroczne stanowią jedynie 41,4% ogólnej liczby wszystkich miejsc.

Pomocna w tej sytuacji będzie działalność grup partnerskich, składających się z przedsiębiorców, samorządowców oraz przedstawicieli organizacji. Ich celem będzie praca nad stworzeniem nowych produktów turystycznych, ożywiających turystykę w regionie. „Z doświadczeń projektu w innych województwach widać, że inicjatywa grup partnerskich padła na podatny grunt” – mówi Jacek Zdrojewski, ekspert turystyczny z Gdańska, zaangażowany w rozwój nowych produktów turystycznych i dodaje: „środowisko turystyczne traktuje je jako swoiste naczynia, w których spotykają się interesy różnych partnerów, połączonych ideą poszerzania oferty turystycznej w swoim regionie. Jednocześnie system wsparcia dla grup partnerskich, związany dofinansowaniem działań promocyjnych i możliwością skorzystania z usług doradczych, stanowi zachętę do aktywnego udziału w pracach tych grup i dodatkowo daje motywację do wspólnego działania.”

Projekt „Turystyka – wspólna sprawa” stwarza szansę na rozwój turystyki w województwie inicjując współpracę partnerską ale także zapewniając szkolenia i doradztwo. Poprawa konkurencyjności branży turystycznej oraz podniesienie umiejętności zawodowych osób w niej pracujących – to kolejne ważne cele projektu. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, pomysłodawca i organizator projektu, przygotowała kompleksowy program szkoleniowy.

„Turystyka to dla niektórych terenów Polski jedyna szansa rozwoju.” – mówi Anna Świebocka – Nerkowska, Dyrektor Zespołu Rozwoju Zasobów Ludzkich PARP. „Ale żeby móc w odpowiedni sposób rozwijać turystykę i tworzyć miejsca pracy niezbędne jest posiadanie odpowiedniej wiedzy, znajomość języków obcych oraz stworzenie pewnej sieci powiązań, dzięki którym możliwe jest tworzenie kompleksowej oferty. Projekt ‚Turystyka – wspólna sprawa’ ma za zadanie rozwijać kadry w turystyce, a wszystkie te zagadnienia będą treścią ponad pół miliona godzin szkoleń i doradztwa, do wzięcia udziału w których już zapraszam.”

Szkolenia dla kadr zarządzających i pracowników przedsiębiorstw z branży turystycznej powinny cieszyć się dużym zainteresowaniem, zwłaszcza, że szkolenia tylko w części są odpłatne. Dzięki wsparciu finansowemu ze strony Unii Europejskiej, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości pokryje, w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw, do 80% kosztów oferowanego przedsiębiorcom szkolenia.

O skali projektu świadczy także jego wartość. Ponad 40 mln złotych zostanie wydanych na szkolenia i doradztwo w 10 województwach.

* * *
Więcej informacji: Robert Kaszlewicz
tel.: (022) 515 00 38, 0 502 707 705
fax. (022) 515 01 20
e-mail: r.kaszlewicz@migutmedia.pl

odwiedż stronę www.tws.org.pl