UG Werbkowice w projekcie CAF

Werbkowice

Reklamy

Urząd Gminy w Werbkowicach został zakwalifikowany do udziału w projekcie systemowym pt. „Przygotowanie jednostek samorządu terytorialnego do stosowania Wspólnej Metody Oceny (CAF) w procesie mierzenia potencjału i dokonań przez szkolenia pracowników i pomoc doradczą”.

***

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. PO KL Poddziałanie 5.2.2

Celem projektu jest upowszechnianie metody CAF jako kompleksowego narzędzia zarządzania w urzędach jednostek samorządu terytorialnego. Jest to metoda całościowego funkcjonowania instytucji z uwzględnieniem analizy wyników jej działalności oraz potencjału organizacyjnego. Projekt ten realizuje Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w partnerstwie z firmą F5 Konsulting Sp. z o.o. Do wdrożenia metody CAF Kancelaria Prezesa Rady Ministrów wytypowała 80 urzędów z całego kraju, w tym Urząd Gminy w Werbkowicach.

CAF (ang. The Common Assessment Framework), Wspólna Metoda Oceny – jest narzędziem kompleksowego zarządzania jakością (TQM) przeznaczonym dla administracji publicznej. Opracowano je w oparciu o Model Doskonałości Europejskiej Fundacji Zarządzania Jakością (EFQM). Metoda CAF zakłada, że osiąganie celów organizacji jest uzależnione od jakości przywództwa, strategii i planowania, ludzi, partnerstwa i zasobów oraz procesów. Są to tzw. kryteria potencjału, w ramach których organizacja powinna podejmować określone działania, aby funkcjonować efektywnie. Działania te ocenia się w odniesieniu do wyników osiąganych przez organizację (zdefiniowanych w ramach tzw. kryteriów wyników).

Metodę CAF opracowali eksperci powołani przez dyrektorów generalnych urzędów odpowiedzialnych za administrację w krajach członkowskich Unii Europejskiej (Zespół na rzecz Innowacji w Usługach Publicznych – IPSG, działający w ramach nieformalnej Sieci UE ds. Administracji Publicznej – EUPAN). Metoda powstała w 2000 roku, w 2002 roku przedstawiono pierwszą poprawioną wersję a w roku 2006 zrewidowaną wersję „CAF 2006”. W Europejskim Instytucie Administracji Publicznej (EIPA) działa Centrum Zasobów CAF, które prowadzi szkolenia oraz, we współpracy z IPSG, prace nad popularyzacją i rozwojem Metody.

Info:
Urząd Gminy Werbkowice
Sławomir Bednarczuk

Hrubieszow LubieHrubie 2010