W grudniowy dzień – konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży z Hrubieszowa

Hrubieszowski Dom Kultury, przy wsparciu finansowym Urzędu Miasta Hrubieszowa, ogłasza Miejski Konkurs Plastyczny pt. „W grudniowy dzień”. Termin składana prac wraz z kartą zgłoszenia upływa dnia 28 listopada 2016 r.

Reklamy


CELE KONKURSU:

– utrwalenie tradycji regionalnych związanych z Bożym Narodzeniem ,

– tworzenie więzi rodzinnych i ogólnoludzkich ,

– prezentacja plastyki dziecięcej w środowisku, 

– konfrontacja dziecięcej twórczości wśród rówieśników,

– indywidualna interpretacja tematu w formie plastycznej.


WARUNKI KONKURSU: 

– konkurs organizowany jest dla dzieci i młodzieży tylko z miasta Hrubieszowa

– komisja konkursowa dokona oceny wszystkich prac w następujących kategoriach wiekowych: przedszkola, klasy I – III, IV – VI i gimnazja, – prosimy nauczycieli o dokonanie wstępnej weryfikacji prac,

– prace muszą być oprawione w passe – partout,

– każda praca na odwrocie winna zawierać dokładne informacje o autorze pracy: imię i nazwisko, wiek, nazwę placówki, telefon oraz imię i nazwisko nauczyciela pod kierunkiem którego praca została wykonana,

– prace niezgodne z regulaminem , zniszczone lub złożone po terminie nie będą oceniane.


PRZEBIEG KONKURSU:

– termin składana prac wraz z kartą zgłoszenia upływa dnia 28 listopada 2016r.

– oceny oraz wyboru prac na wystawę dokona komisja powołana przez organizatora,

– przewidziane są nagrody i wyróżnienia w każdej grupie wiekowej oraz podziękowania dla opiekunów artystycznych

– organizator nie zwraca prac złożonych na konkurs oraz zastrzega sobie prawo do reprodukowania prac bez uiszczenia honorarium,

– o wynikach i terminie spotkania z laureatami poinformujemy ok. 12 grudnia 2016r.


Wystawa eksponowana będzie podczas Świąt Bożego Narodzenia i karnawału w Hrubieszowskim Domu Kultury.


INFORMACJE ADRESOWE :

Hrubieszowski Dom Kultury

22-500 Hrubieszów, ul. 3 Maja 7

tel. 084 696 2615

 

Karta zgłoszenia do pobrania >>