W grudniowy dzień – zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym

Hrubieszowski Dom Kultury ogłasza Miejski Konkurs Plastyczny dla dzieci i młodzieży pod nazwą „W grudniową noc” – Hrubieszów 2015.

Reklamy


ORGANIZATORZY:

HRUBIESZOWSKI DOM KULTURY

Reklamy

przy wsparciu finansowym URZĘDU MIASTA HRUBIESZOWA

 

CELE KONKURSU:

– utrwalenie tradycji regionalnych związanych z Bożym Narodzeniem ,

– tworzenie więzi rodzinnych i ogólnoludzkich ,

– prezentacja plastyki dziecięcej w środowisku,

– konfrontacja dziecięcej twórczości wśród rówieśników,

– indywidualna interpretacja tematu w formie plastycznej.

 

WARUNKI KONKURSU:

–  konkurs organizowany jest dla dzieci i młodzieży tylko z miasta Hrubieszowa

–  komisja konkursowa dokona oceny wszystkich prac w następujących  kategoriach wiekowych: przedszkola, klasy I – III, IV – VI i gimnazja,

–  prosimy nauczycieli o dokonanie wstępnej weryfikacji prac,

–  prace muszą być oprawione w passe – partout,

–  każda praca na odwrocie winna zawierać dokładne informacje o autorze pracy:  imię i nazwisko, wiek, nazwę placówki , telefon oraz imię i nazwisko nauczyciela pod  kierunkiem którego praca została wykonana,

–  prace niezgodne z regulaminem , zniszczone lub złożone po terminie nie będą oceniane.


PRZEBIEG KONKURSU:

–  termin składana prac wraz z kartą zgłoszenia upływa dnia 4  grudnia 2015r.

–  oceny oraz wyboru prac na wystawę dokona komisja powołana przez organizatora,

–  przewidziane są  nagrody i wyróżnienia w każdej grupie wiekowej oraz podziękowania dla wszystkich uczestników konkursu,

–   organizator nie zwraca prac złożonych na konkurs oraz zastrzega sobie prawo do reprodukowania prac bez uiszczenia honorarium,

–   o wynikach i terminie spotkania z laureatami poinformujemy   ok. 18 grudnia 2015r.

 

Wystawa eksponowana będzie podczas Świąt Bożego Narodzenia i karnawału w Hrubieszowskim Domu Kultury.


Karta zgłoszenia »


Hrubieszowski Dom Kultury

22-500 Hrubieszów, ul. 3 Maja 7

tel. 084 696 2615