W jaki sposób ustalić aktualność dokumentów składanych przez wykonawcę

Aby zakwalifikować daną usługę do usług społecznych lub innych szczególnych usług, należy przeanalizować kody CPV. Jeśli wartość zlecanych usług społecznych wynosi 400.000 zł, do ich zamówienia można skorzystać z kryterium cena 100%

 

Sponsorowane

PROBLEM Przygotowuję się do udzielenia zamówienia na kompleksową obsługę żywienia pacjentów polegającą na przygotowaniu, dostarczeniu i wydaniu posiłków oraz myciu naczyń i odbiorze odpadów. Planuję przeprowadzić postępowanie na usługę społeczną zgodnie z art. 138g oraz art. 138o ustawy Pzp, ponieważ szacunkowa wartość zamówienia to ok. 400.000 zł. Czy w związku z powyższym mogę zastosować taką procedurę, tj. działać zgodnie z art. 138o ust. 2−4 ustawy Pzp? Czy przy tej procedurze mogę zastosować kryterium cena 100% bez spełniania żadnych dodatkowych warunków?

ROZWIĄZANIE Zakwalifikowanie usług do „usług społecznych i innych szczególnych usług” (opisanych w rozdziale 6 działu III ustawy Pzp) wymaga znajomości kodów CPV. Art. 138h ustawy Pzp odsyła bowiem do załącznika XIV do dyrektywy klasycznej oraz załącznika XVII do dyrektywy sektorowej. W obu załącznikach w kolumnie „opis” wymienia się m.in. usługi hotelowe i restauracyjne.

Jednak dopiero zidentyfikowanie kodu CPV danej usługi w enumeratywnie wyszczególnionych kodach pozwala przesądzić, czy ma ona charakter społeczny lub jest inną szczególną usługą, a zatem mają do niej zastosowanie regulacje z rozdziału 6. Jeżeli kod CPV danej usługi nie mieści się wykazie kodów z załącznika XIV do dyrektywy klasycznej lub załącznika XVII do dyrektywy sektorowej, taka usługa nie będzie usługą społeczną lub inną szczególną usługą.

Jeśli chodzi o kryteria oceny ofert, które mogą być stosowane w zamówieniach na usługi społeczne i inne szczególne usługi należy zwrócić uwagę na uregulowanie art. 138r ust. 3 ustawy Pzp. Zgodnie z tym przepisem zamawiający wybiera ofertę, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów, w szczególności:

  • jakości i zrównoważonego charakteru usług społecznych,
  • ciągłości lub dostępności danej usługi lub
  • kryterium stopnia uwzględnienia szczególnych potrzeb użytkownika usługi.

Oznacza to, że przedmiotowych usług nie można opisać tylko jednym kryterium oceny ofert tj. ceną.

Na marginesie należy wspomnieć, że ustawa nie przewiduje stosowania w ww. postępowaniach przepisów odnoszących się do zasad kształtowania kryteriów oceny ofert. Zatem zamawiający prowadząc postępowanie o udzielenie zamówienia na usługi społeczne, nie jest związany zakazem ustanawiania kryteriów oceny ofert dotyczących właściwości wykonawcy. Opisu kryteriów i zasad ich oceny trzeba dokonać zgodnie z regułami równego traktowania i konkurencji, przejrzystości oraz proporcjonalności.

Niemniej należy wskazać, że dyspozycja art. 138r ust. 3 ustawy Pzp ma zastosowanie do zamówień o wartościach równych progom unijnym lub je przekraczających określonych w art. 138g ustawy Pzp. Zamówienie o wartości szacunkowej 400.000 zł nie przekracza tych kwot (wynosi nieco ponad 92.000 euro). Do udzielenia takich zamówień ustawa przewiduje procedurę wskazaną w art. 138o ustawy Pzp. Zamawiający  ma zatem możliwość udzielenia zamówienia zgodnie z określonymi przez siebie zasadami spełniającymi minimalne wymogi określone w art. 138o ust. 2−4 ustawy Pzp.

Zamawiający, znając zatem specyfikę danego postępowania, sam określa szczegółowe rozwiązania prawne procedury, w ramach której udzieli w przyszłości zamówienia publicznego na usługi społeczne. Przepisy nie przewidują odnośnie do udzielania takich zamówień konieczności stosowania przepisów ustawy Pzp dotyczących np. kryteriów oceny ofert, co oznacza m.in. możliwość określenia ceny jako jedynego kryterium. Niemniej, zamawiający udzielając przedmiotowych zamówień, powinien przestrzegać zasad przejrzystości, obiektywizmu i niedyskryminacji.

 

Podstawa prawna:

art. 138o, art. 138r ust. 3 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.).

 

Renata Dzikowska – radca prawny specjalizujący się w prawie zamówień publicznych, wieloletni pracownik UZP w Departamencie Kontroli Zamówień Publicznych, obecnie naczelnik wydziału procesów zakupowych w instytucji zamawiającej; współpracowniczka www.portalzp.pl

 

(tekst i fot. mat. partnera)