9 grudnia 2023

W Wigilię Starostwo Powiatowe będzie nieczynne

Zarządzeniem Starosty hrubieszowskiego, w dniu 24 grudnia 2021 roku Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie będzie nieczynne.

Reklamy

Zarządzenie Nr 94/2021 Starosty Hrubieszowskiego z dnia 29 listopada 2021 roku
w sprawie ustalenia dla pracowników Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie dodatkowego dnia wolnego od pracy

Działając na podstawie art. 34 ust. 1 i art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( t.j.Dz. U. z 2020 r. poz. 920 z późn.zm.) w związku z art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. kodeks pracy ( t.j.Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

Reklamy

§ 1. Za dzień 25 grudnia 2021 roku (święto przypadające w sobotę) dla pracowników Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie wyznaczam dodatkowy dzień wolny od pracy przypadający w dniu 24 grudnia 2021 roku (Wigilia).

§ 2. W dniu 24 grudnia 2021 roku Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie będzie nieczynne.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Powiatu.

§ 4. Zarządzenie podaje się do wiadomości pracownikom, a także do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń, zamieszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.starostwo.hrubieszow.pl i na stronie internetowej www.starostwo.hrubieszow.pl

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życic z dniem podpisania.

­

(info: Starostwo Powiatowe, fot. lubiehrubie.pl)


Zobacz też:

Hrubieszów: Lodowisko otwarte! (ZDJĘCIA, WIDEO)

Hrubieszów: Lodowisko otwarte! (ZDJĘCIA, WIDEO)