Wakacyjny konkurs dla krwiodawców

Hrubieszów Oddaj krew dwa razy w okresie od 1 czerwca do 30 września 2009 r. i wygraj QUADA wartego 25.900 zł. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lublinie ogłasza konkurs dla krwiodawców.

Reklamy

***

REGULAMIN KONKURSU
pod nazwą
Wakacyjny program lojalnościowy

Reklamy

I. Postanowienia ogólne
1. Organizatorem Konkursu pod nazwą „Wakacyjny program lojalnościowy” jest
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Samodzielny Publiczny Zakład
Opieki Zdrowotnej w Lublinie ul. I Armii Wojska Polskiego 8, zwane dalej
„Organizatorem Konkursu”.
2. Celem Konkursu jest:
– zwiększenie liczby dawców krwi w miesiącach wakacyjnych,
– zwiększenie ilości donacji w miesiącach wakacyjnych,
– pozyskanie wielokrotnych dawców krwi,
– promocja honorowego krwiodawstwa.
3. Konkurs obejmuje swoim zasięgiem województwo lubelskie.

II. Okres trwania konkursu
1. Konkurs trwać będzie od 01 czerwca do 30 września 2009 r.
2. Konkurs zostanie nagłośniony od początku miesiąca maja 2009 r. poprzez kanały
informacyjne takie jak radio, telewizja, prasa, media lokalne.
3. Treść niniejszego Regulaminu zostanie wywieszona w siedzibie Organizatora Konkursu
w Lublinie przy ul. I Armii WP 8, w Terenowych Oddziałach RCKiK, w miejscach
stałych akcji terenowych pobierania krwi oraz na stronach internetowych – strony
www BIP: bip.rckik.lublin.pl i www.rckik.lublin.pl

III. Warunki udziału w konkursie
1. Warunkiem udziału w Konkursie jest dwukrotne oddanie krwi przez dawcę w okresie
trwania Konkursu.
2. Krew może być oddana w siedzibie Organizatora Konkursu w Lublinie przy ul. I Armii
W.P. 8, w Terenowych Oddziałach i na akcjach terenowych pobierania krwi
organizowanych przez RCKiK w Lublinie.
3. Dawca, który bierze udział w Konkursie otrzyma podczas rejestracji do oddania krwi
kupon konkursowy. Otrzymany kupon przechowuje w celu potwierdzenia pierwszej
i drugiej donacji krwi przez pielęgniarkę pobierającą krew.
4. Na kuponie konkursowym dawca wpisze ułożone przez siebie hasło promujące honorowe
krwiodawstwo i wrzuci kupon do znajdującej się tam urny.

IV. Rozstrzygnięcie konkursu i przyznanie nagród
1. Do rozstrzygnięcia Konkursu zostanie powołana przez Organizatora Konkursu Komisja
w składzie 7 osób, składająca się z Kierowników Działów oraz jednego Krwiodawcy.
2. Nagrodą w Konkursie przyznaną przez Komisję jest QUAD o wartości
25.900 zł. ( słownie: dwadzieścia pięć tysięcy dziewięćset złotych ).
Podatek dochodowy od nagrody ureguluje Organizator Konkursu.
3. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi dnia 30 października 2009 r.
4. Komisja dokona oceny haseł konkursowych zamieszczonych na kuponach i wybierze
najlepsze hasło, za które przyzna nagrodę.
5. Z posiedzenia Komisji Konkursowej zostanie sporządzony protokół , który zawierać
będzie skład Komisji, przebieg oceny haseł konkursowych, wybrane najlepiej ocenione
hasło i nazwisko nagrodzonej osoby. Protokół zostanie podpisany przez wszystkich
członków Komisji i będzie przechowywany w siedzibie Organizatora Konkursu.
6. Wybrane przez Komisję najlepsze hasło konkursowe będzie wykorzystywane przez okres
3 lat w materiałach promocyjnych Organizatora Konkursu.
7. Po rozstrzygnięciu konkursu zwycięzca otrzyma nagrodę QUAD – z zamieszczonym na
nim nagrodzonym hasłem.
8. Zwycięzca nagrody ma obowiązek użytkować QUAD z zamieszczonym na nim
nagrodzonym hasłem przez okres 12 miesięcy.
9. Zwycięzca nagrody zostanie powiadomiony o przyznaniu nagrody listownie w terminie
7 dni od daty rozstrzygnięcia Konkursu.
10. Jeżeli dawca nie akceptuje nagrody traci do niej prawo.
11. Wylosowana nagroda nie podlega wymianie na jakikolwiek ekwiwalent.
12. Zwycięzca nagrody powiadomiony listownie przez Organizatora Konkursu
o przyznaniu nagrody i przed jej odebraniem zobowiązany jest do udzielenia pisemnej
zgody Organizatorowi Konkursu na:
1/ Warunki zawarte w niniejszym Regulaminie.
2/ Korzystanie przez Organizatora Konkursu z hasła przez okres 3 lat.
Również Zwycięzca nagrody złoży oświadczenie o tym, że zrzeka się wszelkich
roszczeń wobec Organizatora Konkursu, w tym roszczeń finansowych z tytułu
wykorzystywania przez Niego hasła.
3/ na podanie danych osobowych, wizerunku, głosu lub materiału wideo do celów
promocyjnych i reklamowych – bez prawa do wynagrodzenia.

V. Odbiór nagród
1. Ustala się termin odbioru nagród do dnia 20 listopada 2009 r. w siedzibie Organizatora
Konkursu w Lublinie przy ul. I Armii W.P. 8.
2. Nagrodę może odebrać dawca osobiście. Przy odbiorze nagrody zostaną mu przekazane
wszystkie dokumenty związane z zakupem QUADA, które są niezbędne do
zarejestrowania QUADA, do korzystania z uprawnień gwarancyjnych oraz z tytułu
rękojmi.
3. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za wady fizyczne i prawne nagrody.
Wszelkie roszczenia z tytułu gwarancji czy rękojmi należy kierować do producenta
lub autoryzowanych dystrybutorów, sprzedawców.
4. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek urazy, ubytki, straty
osobiste włączając wypadki śmiertelne oraz straty majątkowe wynikające w całości lub
częściowo z akceptacji i posiadania, użycia lub niewłaściwego użycia nagrody.
5. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności w przypadku jakiejkolwiek awarii
QUADA.

VI. Ochrona danych osobowych
Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wyrażenie zgody przez Uczestnika na
umieszczenie jego danych osobowych ujawnionych w czasie trwania i w ramach Konkursu
w bazie danych Organizatora Konkursu oraz na ich przetwarzanie przez Organizatora
konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych ( jedn. tekst
Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm. ), w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu, w
tym w związku z wydaniem i rozliczeniem nagrody. Uczestnik Konkursu ma prawo dostępu
do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania.

V. Postanowienia końcowe
Przystąpienie uczestnika do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją treści niniejszego
Regulaminu.

***

Przypominamy, że Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie prowadzi akcję oddawania krwi „Moje życie w Twojej krwi” na terenie miasta Hrubieszowa, w HDK w każdy I i III wtorek miesiąca w godz. 8:00 – 12:00.

Hrubieszow LubieHrubie 2009