Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Mamy Siebie

Zarząd zwołuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Mamy Siebie w dniu 21 marca 2014 roku o godzinie 14.30 w świetlicy Powiatowego Zespołu Placówek Szkolno – Wychowawczych w Hrubieszowie, ul. Zamojska 16a Hrubieszów.

Reklamy

 

Na mocy  §  24 pkt 1. Statutu Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym oraz Ich Rodzinom Mamy Siebie przy SOSW w Hrubieszowie Zarząd zwołuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Mamy Siebie w dniu  21 marca 2014 roku o godzinie 14.30 w świetlicy Powiatowego Zespołu Placówek Szkolno – Wychowawczych w Hrubieszowie, ul. Zamojska 16a Hrubieszów.

Jednocześnie, w wypadku gdyby z braku odpowiedniej liczby uczestników w pierwszym terminie Walne Zebranie nie doszło do skutku zgodnie z  § 21 pkt 4. Zarząd wyznacza drugi termin Walnego Zebrania Członków w dniu 21 marca 2014 roku o godzinie 15:00 w tym samym miejscu.

Reklamy

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej lub jego zastępcy
2. Wybór Przewodniczącego Zebrania
3. Wyznaczenie przez Przewodniczącego Zebrania Protokolanta i Komisji Skrutacyjnej
4. Prezentacja Sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia i sprawozdanie finansowe za rok 2013
5. Złożenie przez Komisję Rewizyjną pisemnego sprawozdania z działalności i wyników oceny Sprawozdania Zarządu
6. Wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Zarządu
7. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu za rok 2013
8. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2013
9. Zatwierdzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2013
10. Głosowanie nad udzieleniem / nie udzieleniem absolutorium Zarządowi oraz Komisji Rewizyjnej
11. Ustalenie wysokości składek na rok 2014
12. Informacja Zarządu o nowych członkach oraz planach na rok 2014
13. Wolne wnioski
14. Zamknięcie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Mamy Siebie
             

Walne Zebranie pracuje według ustalonego porządku obrad. Proponowany porządek obrad może być przez Walne Zebranie zmieniony lub rozszerzony.