Wizyty studyjne w ramach projektu „Nauczyciel w przedsiębiorstwie”

W dniach 8 – 15 lipca 2013 r. grupa dwunastu nauczycieli Powiatowego Zespołu Placówek Szkolno – Wychowawczych w Hrubieszowie wzięła udział w zagranicznych wizytach studyjnych w wybranych przedsiębiorstwach branży medycznej oraz ochrony środowiska na terenie Włoch, Austrii, Szwajcarii i Niemiec.

Reklamy

Zagraniczne wizyty studyjne są kolejnym po panelach eksperckich, szkoleniach i praktykach etapem Projektu „Nauczyciel w przedsiębiorstwie”. Zaplanowane zagraniczne wizyty studyjne umożliwiły nauczycielom bezpośredni kontakt z rzeczywistym środowiskiem pracy w przedsiębiorstwach na terenie Unii Europejskiej, stosujących innowacyjne w skali światowej rozwiązania produktowe, procesowe i organizacyjne. Tematyka i profil wizyty odpowiadają specyfice zawodu każdego uczestnika projektu oraz służą zaktualizowaniu wiedzy, poznaniu najnowszych technologii oraz w znaczącym stopniu wpłyną na modyfikację procesu kształcenia. Takie poznanie nowoczesnych parków technologicznych stosowanych w danej branży stanowi odpowiedź na pilną potrzebę zmodernizowania szkolnictwa zawodowego, które musi zostać powiązane z potrzebami innowacyjnej i konkurencyjnej gospodarki opartej na wiedzy, z zastosowaniem nowoczesnych technologii projektowania i wytwarzania.


Projekt „Nauczyciel w przedsiębiorstwie” realizowany jest przez Lubelską Agencję Ochrony Środowiska S.A. w partnerstwie z Euro Inwest Centrum Doradztwa Finansowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Priorytet III. Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.4. Otwartość systemu edukacji w kontekście uczenia się przez całe życie, Poddziałanie 3.4.3. Upowszechnienie uczenia się przez całe życie.

 

Więcej można przeczytać na stronie internetowej

projektu  >>> wejdź tutaj >>>

 

Info i fot: PZPSW w Hrubieszowie