Współpraca szkół

W dniu 25 kwietnia 2008 roku Zespół Szkół w Horodle zawarł porozumienie ze Szkoła Średnią w Uściługu dotyczące przygranicznej współpracy międzynarodowej szkół.

Reklamy

Idea nawiązania kontaktu z ukraińska placówką edukacyjną od dłuższego czasu stanowi jeden z priorytetów naszej szkoły. Dzięki nieocenionej pomocy Pana Mikołaja Jarmoluka (Pierwszego Sekretarza Ambasady Ukrainy w Polsce) udało się znaleźć chętnego do współpracy partnera z sąsiedniego kraju oraz zawrzeć wyżej wspomniane porozumienie.

W dniu 31 maja Dyrekcja naszej szkoły oraz grupa uczniów z Gimnazjum odwiedziła Szkołę Średnią w Uściługu, wzięła udział w uroczystym zakończeniu roku szkolnego, a także rozegrała mecz piłki nożnej inaugurujący cały projekt.

Celem nadrzędnym Polsko – Ukraińskiej Wymiany Młodzieży jest przyczynienie się do zmiany w nastawieniu wobec siebie obu społeczeństw poprzez wytworzenie poczucia wspólnoty historycznej oraz wspólnoty współczesnych celów i zadań, jakie stoją przed Polską i Ukrainą

Młodzież ucząca się w obu szkołach dotknięta jest niekorzystnymi procesami społecznymi wynikającymi z masowych i dynamicznych zmian rozwojowych. Okolice Horodła i Uściług są zaniedbane pod względem ofert edukacyjnych, głównie z powodu niskiej urbanizacji i znaczącego bezrobocia. Uczniowie nie mają możliwości konstruktywnego spędzania wolnego czasu.

Realizacja projektu przyczyni się do edukacji formalnej i nieformalnej młodzieży, wspierania uczestnictwa w życiu publicznym i społecznym oraz da możliwość rozwijania zainteresowań i zdobycia wiedzy o kraju partnerskim.

Współpraca szkól polegać będzie na:

O Wymianie wakacyjnej młodzieży

O Współpracy kulturowej

O Współpracy sportowej

O Współpracy turystycznej

O Wymianie doświadczeń nauczycieli

W projekcie zaplanowano m.in. uporządkowane prawosławnych cmentarzy w gminie Horodło i polskich grobów w rejonie Uściługa, szukanie wspólnych przodków i związków genealogicznych łączących młodzież polską i ukraińską, zapoznanie uczniów biorących udział w projekcie ze metodami nauczania oraz samorządnością uczniów w szkołach, a także przestrzeganiem praw człowieka w poszczególnych krajach. W ramach współpracy przewidziany jest pobyt dzieci polskich i ukraińskich w kraju sąsiada.

Dnia 10.06.2008r. Gimnazjum Publiczne im. Królowej Jadwigi w Horodle odwiedzili partnerzy z Uściługa. Wśród nich znaleźli się zarówno ukraińscy nauczyciele, jak i uczniowie. Goście uczestniczyli we mszy świętej z okazji piątej rocznicy nadania imienia szkole, wzięli udział w apelu, podczas którego poznali sylwetkę patronki horodelskiego gimnazjum oraz zaprezentowali swoje talenty muzyczne. Zwiedzili również miejscowość i okolice. Wizytę zakończył uroczysty obiad.

GP w Horodle