Wszczęcie postępowania administracyjnego

Wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie zakładu produkującego ….

Reklamy

u>OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity z 2000r. Dz. U. Nr 98 poz. 1071), art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 2003 r. poz. 717 z późń. zmianami) Burmistrz Miasta Hrubieszowa podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 01.08.2007r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie zakładu produkującego energię elektryczną, energię cieplną z odnawialnych źródeł energii, wraz z przesyłem do sieci miejskich, na działkach nr. ewid. 2222, 2228, 2224, 2226, 2227, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, położonych przy ul. Gródeckiej w Hrubieszowie.

Reklamy

W terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości w Wydziale Architektury, Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Hrubieszów (pokój nr 16) można zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy oraz zgłosić ewentualne zastrzeżenia i wnioski.

Podano do publicznej wiadomości
w dniu 03.08.2007 r.

UM w Hrubieszowie