Wybory 2010

Przedstawiamy komplet dokumentów niezbędnych do utworzenia i zarejestrowania komitetów wyborczych, osób wchodzących w ich skład, pełnomocników wyborczych, a także zgłoszenia kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych oraz kalendarz wyborczy.

Reklamy

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 17 września 2010 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW I KALENDARZ WYBORCZY »

Informacja o tworzeniu komitetów wyborczych dla wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego

Przepisy ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad
powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547, z późn. zm.),
zwanej dalej „Ordynacją” stanowią, że czynności wyborcze związane w szczególności
ze zgłaszaniem kandydatów na radnych oraz prowadzeniem, na zasadzie wyłączności,
kampanii wyborczej na ich rzecz, wykonują, w imieniu partii politycznych i koalicji
partii politycznych, stowarzyszeń i organizacji społecznych oraz wyborców, komitety
wyborcze utworzone przez te podmioty (art. 64a i art. 64b Ordynacji).

Informacja o tworzeniu komitetów »

Oswiadczenie o utworzeniu Komitetu Wyborczego Wyborców »

Zawiadomienie o utworzeniu Komitetu Wyborczego Wyborców »

Oświadczenie osoby wchodzącej w skład Komitetu Wyborczego Wyborców »

Oświadczenie o przyjęciu obowiązków Pełnomocnika Wyborczego »

INFORMACJA
Komisarza Wyborczego
w Zamościu
w sprawie zgłaszania kandydatów do terytorialnych komisji wyborczych

Komisarz Wyborczy w Zamościu informuje, iż zgłoszenia kandydatów do terytorialnych/powiatowych, gminnych (miejskich)/ komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw zarządzonych na dzień 21 listopada 2010r przyjmowane będą do dnia 4 października 2010r. (poniedziałek) do godziny 15.00.

Zgłoszenia należy dokonać w siedzibie Komisarza Wyborczego w Zamościu, Zamość, ul. Partyzantów 3 (biurowiec Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego) pokój 230 (II piętro).

Prawo zgłaszania kandydatów do terytorialnych komisji wyborczych mają pełnomocnicy tych komitetów wyborczych, których zasięg działania obejmuje daną jednostkę samorządu terytorialnego.

Zgłoszenia dokonuje się na druku stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 4 września 2006 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania terytorialnych komisji wyborczych i obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy (M.P. Nr 61, poz. 641, z późn. zm.). Druk zgłoszenia dostępny jest na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej – www.pkw.gov.pl, w siedzibie Komisarza Wyborczego w Zamościu oraz w urzędach gmin. Zgłoszenia można dokonać wraz z zawiadomieniem Komisarza Wyborczego w Zamościu o utworzeniu komitetu wyborczego.

Komisarz Wyborczy
w Zamościu
(-) Teresa Renata Bodys

Wzór zgłoszenia kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych »