Wybory w TRH

HrubieszówHrubieszów

Reklamy

W niedzielę, 6 XII 2009 r. w drugim terminie w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie odbył się XXII Walny Zjazd Towarzystwa Regionalnego Hrubieszowskiego. Wybrano 10-cio osobowy Zarząd z Jerzym Krzyżewskim, jako przewodniczącym oraz trzyosobową Komisję Rewizyjną, jak i Sąd Koleżeński.

***

Walny Zjazd przy herbatce, kawie i ciasteczkach przebiegał zgodnie z przyjętym programem, czyli m.in. odśpiewano Hymn Ziemi Hrubieszowskiej, przywitano władze samorządowe, gości honorowych, jak i członków TRH. Zebraniu przewodniczył znany hrubieszowski notariusz p. Jacek Łaciński. Następnie ustępujący prezes p. Jerzy Krzyżewski odczytał sprawozdanie Zarządu z ostatniej kadencji, a p. Maurycy Mikita Komisji Rewizyjnej, uzupełnionej przez p. Stanisława Jurczuka oraz Sądu Koleżeńskiego przez ks. Waldemara Malinowskiego. Pan Tomczak odczytał sprawozdanie sekcji lubelskiej, zebranych zapoznano również z listem od ks. Chomicza.

Na ręce przewodniczącego TRH zostały złożone gratulacje i kwiaty za aktywną i bardzo potrzebną działalność na rzecz „Małych Ojczyzn”, m.in. od Starosty Powiatu p. Józefa Kuropatwy i Burmistrza Miasta Hrubieszowa p. Zbigniewa Doleckiego, gratulacje złożył też wybitny archeolog prof. Andrzej Kokowski.

Odbyła się też miła uroczystość szczególnie dla ks. W. Malinowskiego, który otrzymał Nagrodę Miasta Hrubieszowa Statuetkę króla Władysława Jagiełło za działalność w dziedzinie regionalizmu.

Wybrano przewidziane przy takich wyborach komisje, zgłoszono z sali kandydatów do Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego, po czym przygotowano karty do głosowania tajnego. Podczas liczenia głosów, na sali konferencyjnej przebiegała dyskusja oraz częściowo zmieniono statut Towarzystwa na bardziej idący z duchem czasu.

Po podliczeniu głosów, przewodnicząca Komisji p. Łucja Watras odczytała protokół z głosowania i okazało się, że w głosowaniu do Zarządu należy przeprowadzić dogrywkę w związku z taką samą ilością głosów na końcowych miejscach i tak też uczyniono. W pierwszym głosowaniu wzięło udział 71 członków, natomiast w dogrywce 59.

Po ukonstytuowaniu się Zarząd TRH wygląda następująco:
1. Jerzy Leopold Krzyżewski – przewodniczący
2. Emilia Feliksiak – wice przewodnicząca
3. Józef Wręga – sekretarz
4. Zenon Panasiewicz – skarbnik

i członkowie:
5. Henryk Kazimierz Lebiedowicz
6. Kazimierz Łukiewicz
7. Marek Ambroży Kitliński
8. Jarosław Woźniak
9. Czesław Podgórski
10. Ryszard Wieczorek

Komisja Rewizyjna:
1. Marian Pawlak – przewodniczący
2. Bogusław Lachowicz – członek
3. Maurycy Mikita – członek

Sąd Koleżeński:
1. ks. Waldemar Malinowski – przewodniczący
2. Jacek Łaciński
3. Krystyna Przybysz

Po ogłoszeniu wyników, przewodnicząca Komisji Wniosków i Uchwał p. Bogumiła Dragan – Szkodzińska odczytała zadania dla nowego Zarządu, które zostały przegłosowane przez zebranych. W końcu nastąpiły podziękowania nowego (starego) przewodniczącego Jerzego Krzyżewskiego oraz krótka sesja zdjęciowa zgromadzonych, którzy następnie udali się w różnych humorach do domów na obiad.

Opracował – mak

_________________________________________________

zobacz zdjęcia »

_________________________________________________

Hrubieszow LubieHrubie 2009