13 lipca 2024

Wynagrodzenie burmistrza zmniejszone o 25 procent, diety radnych również w dół

Na dzisiejszej nadzwyczajnej sesji Rady Miasta radni podjęli decyzję o zmniejszeniu wynagrodzenia burmistrza o 25 procent. Radni zmniejszyli również swoje diety.

Reklamy

Burmistrz Tadeusz Garaj nie wziął udziału w sesji z powodu służbowego wyjazdu do Włodzimierza Wołyńskiego. W obradach wzięło udział 12 z 15 radnych, którzy uchwalili dwie uchwały dotyczące poborów.

Pierwsza dotyczy obniżenia wynagrodzenia burmistrzowi Hrubieszowa Tadeuszowi Garajowi i została przyjęta 9 głosami za, 2 przeciw i 1 wstrzymującym się. Zmniejsza ona wynagrodzenie burmistrza z ponad 10,2 tys. zł do 7,7 tys. zł (brutto). Obniżkę radni wnioskujący o nią argumentowali m.in. niewykonaniem budżetu w roku 2012 i nie uzuskaniem absolutorium, zwiększeniem zadłużenia miasta, częstą absencją burmistrza i słabą efektywnością jego pracy oraz brakiem komunikacji i współpracy z innymi samorządami i samą Radą Miasta.

Reklamy

Druga uchwała stanowi o zmniejszeniu diety radnym Rady Miasta. Od tej pory radni otrzymywać będą odpowiednio: przewodniczący RM 1378 zł. miesięcznie (do tej pory otrzymywał 1449 zł), wiceprzewodniczący i przewodniczący komisji RM 671 zł (do tej pory 742 zł), a pozostali radni 565 zł (wcześniej 636 zł). Karana będzie również absencja na sesjach miejskich, za każdą z nich radni nie otrzymają kolejnych 10 procent diety. Uchwałę przegłosowano 10 głosami za, przy 2 wstrzymujących się. Sumę uzyskaną z oszczędności radni mają zamiar pokryć wydatki miasta związane z przeprowadzeniem ewentualnego referendum w sprawie odwołania burmistrza z zajmowanego stanowiska.

Wniosek o zwołanie nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej złożyła grupa 10 radnych z klubu radnych „W jedności siła”.

Reklamy