Wyprawka szkolna 2014

Podobnie, jak w latach ubiegłych, w roku bieżącym realizowany jest program rządowy – Wyprawka szkolna 2014. W roku szkolnym 2014/2015 z „Wyprawki szkolnej” zostali wyłączeni pierwszoklasiści szkół podstawowych, którzy 1 września otrzymają rządowy podręcznik.

Reklamy

 

I. Dofinansowanie zakupu podręczników będzie udzielane uczniom:

* rozpoczynającym w roku szkolnym 2014/2015 naukę w klasach II-III i VI szkoły podstawowej, pochodzącym z rodzin, w których miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 539 zł netto (wzór wniosku o przyznanie dofinansowania zakupu podręczników określa załącznik nr 1),

Reklamy

* rozpoczynającym w roku szkolnym 2014/2015 naukę w klasie III szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego lub technikum, pochodzącym z rodzin, w których miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 539 zł netto (wzór wniosku o przyznanie dofinansowania zakupu podręczników określa załącznik nr 1),

* uczniom wymienionym w pkt 1 i 2 niespełniającym kryterium dochodowego (wzór wniosku o przyznanie dofinansowania zakupu podręczników określa załącznik nr 2), pochodzącym z rodzin, w których występuje:

– ubóstwo; 
– sieroctwo; 
– bezdomność; 
– bezrobocie; 
– niepełnosprawność; 
– długotrwała lub ciężka choroba; 
– przemoc w rodzinie; potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi; 
– potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;
– bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;
– trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą;
– trudność w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;
– alkoholizm lub narkomania;
– zdarzenie losowe i sytuacja kryzysowa;

* bez względu na dochód uczniom:

– słabowidzącym;
– niesłyszącym;
– słabosłyszącym;
– z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim;
– z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym;
– z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją;
– z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera;
– z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej;
– posiadającym orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego uczęszczającym w roku szkolnym 2014/2015 do szkół podstawowych (z wyjątkiem kl. I), gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych: zasadniczych szkół zawodowych, liceów ogólnokształcących, techników (wzór wniosku o przyznanie dofinansowania zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych określa załącznik nr 3).

W przypadku uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym (dotyczy to również uczniów klasy I szkoły podstawowej, którzy nie korzystają z rządowego podręcznika), dofinansowanie obejmuje również zakup materiałów edukacyjnych (są to w szczególności: książki pomocnicze, karty pracy, ćwiczenia rewalidacyjne oraz opracowania wykorzystywane w edukacji przedszkolnej, które są wykorzystywane przez nauczycieli w procesie kształcenia tych uczniów).

 

CZYTAJ WIĘCEJ


źródło: ZSM nr 1