Wysokie wyniki raportów z ewaluacji problemowej w Zespole Szkół nr 2

Badania zostały zrealizowane w marcu i kwietniu, w gimnazjum i liceum hrubieszowskiego Zespołu Szkół nr 2 (Staszic), przez zespół wizytatorów Kuratorium Oświaty w Lublinie. Szkoły otrzymały we wszystkich wymaganiach systemowych najlepsze oceny A i B oznaczające wysoki lub bardzo wysoki stopień ich wypełniania.

Reklamy

Ewaluacja polega na zbieraniu i analizowaniu informacji:
– o efektach działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły lub placówki (na podstawie danych informujących o wynikach pracy szkoły  odzwierciedlonych w umiejętnościach, zachowaniach, postawach, działaniach uczniów i w osiąganych przez nich rezultatach na różnego rodzaju testach, egzaminach),
– o procesach zachodzących w szkole lub placówce (na podstawie danych, które informują o procesach i działaniach zachodzących i podejmowanych w szkole, a decydujących o sposobie funkcjonowania, charakterze szkoły i przede wszystkim prowadzących do pożądanych efektów),
– o funkcjonowaniu szkoły lub placówki w środowisku lokalnym, w szczególności w zakresie współpracy z rodzicami uczniów (na podstawie danych informujących o sposobie współpracy ze środowiskiem i funkcjonowaniu w środowisku oraz wykorzystaniu tych zasobów w procesie nauczania i uczenia się),
– o zarządzaniu szkołą lub placówką (na podstawie danych informujących o sposobach zarządzania
decydujących o jakości działań podejmowanych w szkole lub placówce).

Ewaluacja ma na celu zebranie informacji i ustalenie poziomu spełniania przez szkołę lub placówkę wymagań Ministra Edukacji Narodowej.

Szkoła lub placówka może spełniać te wymagania na pięciu poziomach:
Poziom E – oznaczający niski stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówkę.
Poziom D – oznaczający podstawowy stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówkę.
Poziom C – oznaczający średni stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówkę.
Poziom B – oznaczający wysoki stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówkę.
Poziom A – oznaczający bardzo wysoki stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówkę.

Zarówno gimnazjum, jak i liceum Staszica otrzymały we wszystkich wymaganiach systemowych najlepsze oceny A i B oznaczające wysoki lub bardzo wysoki stopień ich wypełniania. 

 

Raport z gimnazjum w ZS nr 2:
 
 
Raport z liceum w ZS nr 2: