XI sesja Rady Powiatu

W dniu 27.09.2007 r. o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie rozpoczną się obrady XI sesji Rady Powiatu.

Reklamy

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z X Sesji Rady Powiatu z dnia 30 sierpnia 2007 r.
5. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz informacja o działalności Zarządu w okresie między sesjami.
6. Rozpatrzenie informacji o funkcjonowaniu szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Hrubieszowski:
– wystąpienie Starosty,
– dyskusja,
– podjęcie uchwały.
7. Rozpatrzenie propozycji zmian w budżecie powiatu na 2007 r:
– wystąpienie Starosty,
– dyskusja,
– podjęcie uchwały.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie procedury uchwalania budżetu powiatu oraz rodzaj i szczegółowość materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu:
– wystąpienie Starosty,
– dyskusja,
– podjęcie uchwały.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie:
– wystąpienie Starosty,
– dyskusja,
– podjęcie uchwały.
10. Omówienie protokołów z kontroli przeprowadzonych w PUP i PZD przez Komisję Rewizyjną:
– wystąpienie Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej,
– dyskusja.
11. Informacja Przewodniczącego Rady Powiatu dotycząca analizy oświadczeń majątkowych radnych.
12. Informacja Starosty dotycząca analizy oświadczeń majątkowych osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Starosty i oświadczeń majątkowych kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych.
13. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi na interpelacje.
14. Wnioski i oświadczenia radnych.
15. Zakończenie obrad.