XLVII sesja Rady Miejskiej w Hrubieszowie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) – z w o ł u j ę na dzień 29 maja 2006 roku na godzinę 9,00 XLVII sesję Rady Miejskiej w Hrubieszowie.

Reklamy

Obrady odbywać się będą w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Hrubieszów przy ulicy mjr Henryka Dobrzańskiego „HUBALA” 1.

br />Proponowany porządek posiedzenia;
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Przyjęcie protokołu z XLVI sesji Rady Miejskiej Hrubieszów odbytej w dniu 28 kwietnia 2006 roku.
4. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
5. Interpelacje i zapytania radnych oraz wolne wnioski.
6. Informacja Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej Hrubieszów o działaniach podejmowanych między sesjami.
7. Informacja Burmistrza Miasta Hrubieszów o działaniach podejmowanych między sesjami.
8. Informacja Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o wynikach dwóch kontroli przeprowadzonych w miesiącu maju 2006 roku – wypłaconych w 2005 roku diet ( wynagrodzeń) członkom Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz dyżurującym w Punkcie Konsultacyjnym dla Osób Przemocy w Rodzinie i dokumentów i dowodów wydanych w 2005 roku przez Burmistrz Miasta decyzji w sprawach umorzeń zaległości podatkowych.
a) wystąpienie Przewodniczącego Komisji,
b) dyskusja,
9. Informacja o realizacji uchwały Rady Miejskiej Nr XXXIX/456/02 z dnia 28 czerwca 2002 roku w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych na lata 2002 – 2006.
a) wystąpienie Burmistrza Miasta,
b) dyskusja,
c) podjęcie uchwały.
10. Ustalenie opłaty za wodę pobieraną z urządzeń zaopatrzenia w wodę oraz ścieki wprowadzane do urządzeń kanalizacyjnych stanowiących własność Gminy Miejskiej Hrubieszów i PGKiM Spółka z o.o. w Hrubieszowie.
a) wystąpienie Burmistrza Miasta,
b) dyskusja,
c) podjęcie uchwały.
11. Wysłuchanie informacji Zarządu PGKiM Spółka z o.o. w Hrubieszowie w sprawie funkcjonowania miejskiego wysypiska odpadów stałych po przyjęciu w administrowanie i zarządzanie od Miejskiej Służby Drogowej.
a) wystąpienie Prezesa Zarządu,
b) dyskusja,
c) podjęcie uchwały.
12. Sprawozdanie z działalności Zakładu Energetyki Cieplnej w Hrubieszowie w 2005 roku.
a) wystąpienie Burmistrza Miasta,
b) dyskusja,
c) podjęcie uchwały.
13. Informacja Burmistrza Miasta o realizacji w 2005 roku uchwały Nr XXV/237/04 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 30 września 2004 roku w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla miasta Hrubieszowa.
a) wystąpienie Burmistrza Miasta,
b) dyskusja,
c) podjęcie uchwały
14. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie miasta na 2006 rok.
a) wystąpienie Burmistrza Miasta,
b) dyskusja,
c) podjęcie uchwały
15. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Miejskiej Hrubieszów.
a) wystąpienie Burmistrza Miasta,
b) dyskusja,
c) podjęcie uchwały
16. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie powołania Skarbnika Gminy Miejskiej Hrubieszów.
a) wystąpienie Burmistrza Miasta,
b) dyskusja,
c) podjęcie uchwały.
17. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie podziału miasta na okręgi wyborcze ( wybory samorządowe 2006 rok).
a) wystąpienie Burmistrza Miasta,
b) dyskusja,
c) podjęcie uchwały.
18. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Hrubieszowie zmieniającego uchwałę Nr XLII/420/05 z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia preliminarza wydatków do miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2006 rok
a) wystąpienie Burmistrza Miasta,
b) dyskusja,
c) podjęcie uchwały.
19. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Hrubieszów.
a) wystąpienie Burmistrza Miasta,
b) dyskusja,
c) podjęcie uchwały.
20. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie udzielenia zgody Burmistrzowi Miasta Hrubieszowa na nabycie nieruchomości w drodze darowizny (nieruchomość przy ul. Listopadowej – bloki 5,7, 9 i 11)
a) wystąpienie Burmistrza Miasta,
b) dyskusja,
c) zajęcie stanowiska .
c) podjęcie uchwały
21. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji do podatku rolnego.
a) wystąpienie Burmistrza Miasta,
b) dyskusja,
c) podjęcie uchwały.
22. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia wzorów formularzy – informacji i deklaracji do podatku leśnego
a) wystąpienie Burmistrza Miasta,
b) dyskusja,
c) podjęcie uchwały.
23. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia wzorów formularzy do naliczania podatku od nieruchomości
a) wystąpienie Burmistrza Miasta,
b) dyskusja,
c) podjęcie uchwały.
24. Zakończenie obrad