XLVIII sesja Rady Miejskiej w Hrubieszowie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) – zwołuję na dzień 27 czerwca 2006 roku na godzinę 9,00 XLVIII sesję Rady Miejskiej w Hrubieszowie.
Obrady odbywać się będą w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Hrubieszów przy ulicy mjr Henryka Dobrzańskiego „HUBALA” 1.

Reklamy

br />Proponowany porządek posiedzenia;
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Przyjęcie protokołu z XLVII sesji Rady Miejskiej Hrubieszów odbytej w dniu 29 maja 2006 roku.
4. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
5. Interpelacje i zapytania radnych oraz wolne wnioski.
6. Informacja Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej Hrubieszów o działaniach podejmowanych między sesjami.
7. Informacja Burmistrza Miasta Hrubieszów o działaniach podejmowanych między sesjami.
8. Informacja Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o wynikach kontroli przeprowadzonej w miesiącu czerwcu 2006 roku – wykorzystanie przyznanej w 2005 roku dotacji celowej dla PGKiM Spółka z o.o. w Hrubieszowie na dofinansowanie zadań związanych z wymianą rur wodociągowych w mieście
a) wystąpienie Przewodniczącego Komisji,
b) dyskusja,
9. Informacja Burmistrza Miasta o realizacji w 2005 i 2006 roku inwestycji ze szczególnym uwzględnieniem zadań finansowanych ze środków unijnych.
a) wystąpienie Burmistrza Miasta,
b) dyskusja,
c) podjęcie uchwały.
10. Informacja Burmistrza Miasta o stanie rolnictwa w mieście po wejściu Polski w struktury Unii Europejskiej.
a) wystąpienie Burmistrza Miasta,
b) dyskusja,
c) podjęcie uchwały.
11. Wysłuchanie informacji Zarządu PGKiM Spółka z o.o. w Hrubieszowie w sprawie funkcjonowania miejskiego wysypiska odpadów stałych po przyjęciu w administrowanie i zarządzanie od Miejskiej Służby Drogowej – punkt przeniesiony z maja br..
a) wystąpienie Prezesa Zarządu,
b) dyskusja,
c) podjęcie uchwały.
12. Informacja Burmistrza Miasta o stanie bezrobocia w mieście oraz podejmowanych działaniach dla złagodzenia jego skutków .
a) wystąpienie Burmistrza Miasta,
b) dyskusja,
c) podjęcie uchwały.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie miasta na 2006 rok.
a) wystąpienie Burmistrza Miasta,
b) dyskusja,
c) podjęcie uchwały
14. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie dostosowania Statutu Jednostki Budżetowej pod nazwą ” Zespół Obsługi Przedszkoli w Hrubieszowie” do przepisów ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 roku.
a) wystąpienie Burmistrza Miasta,
b) dyskusja,
c) podjęcie uchwały
15. Zakończenie obrad