XVIII sesja Rady Miasta Hrubieszowa

29 lutego o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta przy ul. mjr. H. Dobrzańskiego „Hubala” 1, odbędzie się XVIII sesja Rady Miasta Hrubieszowa.

Reklamy

Obrady odbywać się będą w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Hrubieszów

Proponowany porządek posiedzenia:

Reklamy

1. Otwarcie sesji oraz stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XVII sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu 31 stycznia 2008 roku
4. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
5. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
6. Sprawozdanie Burmistrza Miasta o pracach w okresie międzysesyjnym.
7. Interpelacje i zapytania oraz wnioski radnych.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Hrubieszowie w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2008.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Hrubieszowie w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2008.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Hrubieszowie w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2008.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Hrubieszowie w sprawie uchwalenia preliminarza wydatków do Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2008 rok.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Hrubieszowie w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Miejską Hrubieszów publicznych przedszkoli.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Hrubieszowie w sprawie ustalenia planu sieci sześcioletnich Szkół Podstawowych w strukturze organizacyjnej klas I- VI oraz granic ich obwodów w Gminie Miejskiej Hrubieszów.
14. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Hrubieszowie w sprawie ustalenia planu sieci gimnazjów oraz granic ich obwodów w Gminie Miejskiej Hrubieszów.
15. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Hrubieszowie w sprawie ustalenia „Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny zastępstw doraźnych oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Miejską Hrubieszów „.
16. Rozpatrzenie Sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hrubieszowie za 2007 rok oraz przedstawienie potrzeb w zakresie pomocy społecznej.
17. Rozpatrzenie Informacji Burmistrza Miasta o działalności stowarzyszeń i organizacji pozarządowych wspieranych z budżetu miasta.
18. Rozpatrzenie informacji o działalności HOSiR za 2007 rok.
19. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Hrubieszowie w sprawie zmiany w uchwale Nr XVII/150/08 z dnia 31 stycznia 2008 roku w sprawie powołania Komisji Kultury Fizycznej, Spraw Społecznych, Ochrony Środowiska i Rolnictwa.
20. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Hrubieszowie w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Rewizyjnej.
21. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Hrubieszowie w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Samorządowi Województwa Lubelskiego- dot. ul. Żeromskiego.
22. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Hrubieszowie w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Samorządowi Województwa Lubelskiego – dot. ul. Staszica.
23. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Hrubieszowie w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości i podatku rolnego w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
24. Wolne wnioski i informacje.
25. Zakończenie obrad