XXII Sesja Rady Powiatu

HrubieszówHrubieszów

Reklamy

W dniu 30.12.2008 r. o godz. 10.30 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie rozpoczną się obrady XXII Sesji Rady Powiatu.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z XXI Sesji Rady Powiatu z dnia 7 listopada 2008 r.

5. Otwarcie wystawy pt. „Poprawić los, powiększyć szczęśliwość drugich ludzi…” Ziemie hrubieszowskie Towarzystwa Rolniczego Hrubieszowskiego Stanisława Staszica w latach działalności i współcześnie.

6. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz informacja o działalności Zarządu w okresie między sesjami.

7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2009 r.
– wystąpienie Starosty,
– dyskusja,
– podjęcie uchwały.

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu.
– wystąpienie Starosty,
– dyskusja,
– podjęcie uchwały.

9. Rozpatrzenie propozycji zmian w budżecie powiatu na 2008 r.
– wystąpienie Starosty,
– dyskusja,
– podjęcie uchwały.

10. Uzupełnienie składu Zarządu Powiatu.
– zgłaszanie kandydatów,
– wybór komisji skrutacyjnej,
– przeprowadzenie głosowania.

11. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Prawa i Administracji.
– wystąpienie Przewodniczącego Rady,
– dyskusja,
– podjęcie uchwały.

12. Rozpatrzenie informacji Zarządu Powiatu dotyczącej wykonania regularnego przewozu osób w krajowym transporcie drogowym przez przedsiębiorców na terenie powiatu.
– wystąpienie Starosty,
– dyskusja,
– podjęcie uchwały.

13. Rozpatrzenie sprawozdania Starosty Hrubieszowskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2008 r.
– wystąpienie Starosty,
– dyskusja,
– podjęcie uchwały.

14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia rodzajów świadczeń oraz warunków i sposobu ich przyznawania nauczycielom korzystającym z opieki zdrowotnej.
– wystąpienie Starosty,
– dyskusja,
– podjęcie uchwały.

15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.
– wystąpienie Starosty,
– dyskusja,
– podjęcie uchwały.

16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia zmian w Statucie Muzeum im. Ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie.
– dyskusja,
– wystąpienie Starosty,
– podjęcie uchwały.

17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie.
– wystąpienie Starosty,
– dyskusja,
– podjęcie uchwały.

18. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Hrubieszowskim na 2008 r.
– wystąpienie Starosty,
– dyskusja,
– podjęcie uchwały.

19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości w nieodpłatne użytkowanie.( dot. nieruchomości przy ul. Piłsudskiego).
– wystąpienie Starosty,
– dyskusja,
– podjęcie uchwały.

20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przeznaczenia nieruchomości do zbycia (dot. nieruchomości na ul. Partyzantów).
– wystąpienie Starosty,
– dyskusja,
– podjęcie uchwały.

21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przeznaczenia nieruchomości do zbycia (dot. nieruchomości w Dołhobyczowie).
– wystąpienie Starosty,
– dyskusja,
– podjęcie uchwały.

22. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wydzierżawienia nieruchomości rolnej (dotyczy plantacji borówki w Turkowicach).
– wystąpienie Starosty,
– dyskusja,
– podjęcie uchwały.

23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia Powiatu Hrubieszowskiego do współpracy z Powiatem Lwóweckim.
– wystąpienie Starosty,
– dyskusja,
– podjęcie uchwały.

24. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Stałych Rady Powiatu za 2008 r.
– wystąpienie Przewodniczącego Rady Powiatu,
– dyskusja,
– podjęcie uchwały.

25. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Powiatu w Hrubieszowie na 2009 r.
– wystąpienie Przewodniczącego Rady Powiatu,
– dyskusja,
– podjęcie uchwały.

26. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2009.
– wystąpienie Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej,
– dyskusja,
– podjęcie uchwały.

27. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy komisji powołanych przez Radę Powiatu na rok 2009.
– wystąpienie Przewodniczącego Rady Powiatu,
– dyskusja,
– podjęcie uchwały.

28. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi na interpelacje.

29. Wnioski i oświadczenia radnych.

30. Zakończenie obrad.

Hrubieszow 2008-12-27