XXIII sesja Rady Miejskiej w Hrubieszowie

30 maja 2012 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Hrubieszów przy ulicy mjr. H. Dobrzańskiego „Hubala” 1 odbędzie się XXIII sesję Rady Miejskiej w Hrubieszowie.

Reklamy

Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie sesji oraz stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXII sesji Rady Miejskiej.
 4. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie między sesyjnym.
 6. Sprawozdanie Burmistrza Miasta o pracach w okresie między sesyjnym.
 7. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 8. Informacja Burmistrza Miasta o stanie zaawansowania (przygotowań do realizacji) zadań inwestycyjnych ujętych w budżecie miasta na 2012 rok.
 9. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej.
 10. Sprawozdanie z działalności Komisji Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie miasta na 2012 rok.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012 rok.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia preliminarza wydatków do miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2012 rok i miejskiego programu przeciwdziałania narkomanii na 2012 rok.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia zasad na jakich przewodniczącym organu wykonawczego jednostki pomocniczej będzie przysługiwała dieta.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w sprawie łączenia i podziału osiedli.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie stwierdzenia zgodności zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Hrubieszowa – tereny obrębu Sławęcin z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Hrubieszowa.
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie sposobu rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Hrubieszowa – tereny obrębu Sławęcin.
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Hrubieszowa – tereny obrębu Sławęcin.
 19. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie udzielenia zgody Burmistrzowi Miasta Hrubieszowa  na wydzierżawienie na okres 30 lat nieruchomości gruntowej położonej w Hrubieszowie przy ulicy Gródeckiej i odstąpienie od obowiązkowego przetargowego trybu zawarcia umowy.
 20. Wolne wnioski i informacje.
 21. Zakończenie obrad.