XXIV Sesja Rady Powiatu w Hrubieszowie

Hrubieszów

W dniu 26.03.2009 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego odbędzie się XXIV Sesję Rady Powiatu w Hrubieszowie.

Reklamy

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z XXIII Sesji Rady Powiatu z dnia 26 lutego 2009 r.

5. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz informacja o działalności Zarządu w okresie między sesjami.

6. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu powiatu w 2008 r.
– wystąpienie Starosty,
– wystąpienie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej,
– dyskusja,
– podjęcie uchwały w sprawie udzielenia/nie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Hrubieszowie.

7. Rozpatrzenie rocznego sprawozdania z działalności Komendanta Powiatowego Policji oraz informacji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego za 2008 r.
– wystąpienie Starosty,
– dyskusja,
– podjęcie uchwały.

8. Rozpatrzenie informacji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Hrubieszowie za 2008 r. o stanie bezpieczeństwa Powiatu Hrubieszowskiego
w zakresie ochrony przeciwpożarowej.
– wystąpienie Starosty,
– dyskusja,
– podjęcie uchwały.

9. Rozpatrzenie sprawozdania Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Hrubieszowie z działalności Centrum.
– wystąpienie Starosty,
– dyskusja,
– podjęcie uchwały.

10. Rozpatrzenie sprawozdania ze Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Hrubieszowskiego.
– wystąpienie Starosty,
– dyskusja,
– podjęcie uchwały.

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie aktualizacji Harmonogramu Działań w ramach zamieszczonego w Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Hrubieszowskiego „Programu na rzecz wyrównywania szans i integracji osób niepełnosprawnych na lata 2007-2012”
– wystąpienie Starosty,
– dyskusja,
– podjęcie uchwały.

12. Rozpatrzenie informacji z wykorzystania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Hrubieszowskim w 2008r.
– wystąpienie Starosty,
– dyskusja,
– podjęcie uchwały.

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Hrubieszowskim na 2009r.
– wystąpienie Starosty,
– dyskusja,
– podjęcie uchwały.

14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku starosty o przyznanie dodatkowych środków Funduszu Pracy z rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej na finansowanie innych fakultatywnych zadań.
– wystąpienie Starosty,
– dyskusja,
– podjęcie uchwały

15. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Rady Powiatu w Hrubieszowie Nr XXII/197/2008 z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie przeznaczenia nieruchomości do zbycia.
– wystąpienie Starosty,
– dyskusja,
– podjęcie uchwały.

16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli.
– wystąpienie Starosty,
– dyskusja,
– podjęcie uchwały.

17. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi na interpelacje.

18. Wnioski i oświadczenia radnych.

19. Zakończenie obrad.

info
Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie

Hrubieszow LubieHrubie 2009