XXV sesja Rady Miejskiej w Hrubieszowie

W czwartek 28 czerwca w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Hrubieszów przy ulicy mjr. H. Dobrzańskiego „Hubala” 1 odbędzie się XXV sesja Rady Miejskiej.

Reklamy

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji oraz stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z XXIII i XXIV sesji Rady Miejskiej odbytych w dniach 30 maja i 18 czerwca 2012 roku.
 4. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie między sesyjnym.
 6. Sprawozdanie Burmistrza Miasta o pracach w okresie między sesyjnym.
 7. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 8. Informacja o działalności Zakładu Energetyki Cieplnej za rok 2011.
 9. Sprawozdanie z działalności Komisji Oświaty, Kultury, Prawa i Administracji.
 10. Sprawozdanie z działalności Komisji Kultury Fizycznej, Spraw Społecznych, Ochrony Środowiska i Rolnictwa.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie miasta na 2012 rok.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hrubieszowie.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Miejskiej Hrubieszów oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie stwierdzenia zgodności miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Hrubieszowa – Dwernickiego Północ z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Hrubieszowa.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Hrubieszowa – Dwernickiego Północ.
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie stwierdzenia zgodności zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Hrubieszowa – ul. Kolejowa z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Hrubieszowa.
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Hrubieszowa – ul. Kolejowa.
 19. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie udzielenia zgody Burmistrzowi Miasta Hrubieszowa na zbycie nieruchomości gruntowej w drodze przetargu.
 20. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy.
 21. Wolne wnioski i informacje.
 22. Zakończenie obrad.