XXVI sesja Rady Powiatu

HrubieszówHrubieszów

Reklamy

W dniu 10.06.2009r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie rozpocznie się XXVI sesja Rady Powiatu.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Wręczenie pucharów i dyplomów dla szkół za udział w XI Biegu Herbowym.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Przyjęcie protokołu z XXV Sesji Rady Powiatu z dnia 30 kwietnia 2009 r.

6. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz informacja o działalności Zarządu w okresie między sesjami.

7. Uzupełnienie składu Rady Powiatu.
– złożenie ślubowania,
– podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu Rady Powiatu Hrubieszowskiego w związku ze stwierdzeniem wygaśnięcia mandatu radnego.

8. Rozpatrzenie rocznego sprawozdania finansowego i podziału wyniku finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie za rok 2008.
– wystąpienie Starosty,
– dyskusja,
– podjęcie uchwały.

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości w nieodpłatne użytkowanie (na rzecz SP ZOZ w Hrubieszowie).
– wystąpienie Starosty,
– dyskusja,
– podjęcie uchwały.

10. Rozpatrzenie informacji o współpracy Powiatu Hrubieszowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2008 r.
– wystąpienie Starosty,
– dyskusja,
– podjęcie uchwały.

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie oceny realizacji inwestycji z wykorzystaniem środków unijnych w 2008 r. oraz informacja o zadaniach planowanych do realizacji.
– wystąpienie Starosty,
– dyskusja,
– podjęcie uchwały.

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego.
– wystąpienie Starosty,
– dyskusja,
– podjęcie uchwały.

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2009 r.
– wystąpienie Starosty,
– dyskusja,
– podjęcie uchwały.

14. Uzupełnienie składu Zarządu Powiatu.
– zgłaszanie kandydatów,
– wybór komisji skrutacyjnej,
– przeprowadzenie głosowania.

15. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi na interpelacje

16. Wnioski i oświadczenia radnych.

17. Zakończenie obrad.