XXVIII sesja Rady Powiatu

HrubieszówHrubieszów

Reklamy

W dniu 25.08.2009 r. o godz. 10 00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie rozpocznie się XXVIII sesja Rady Powiatu w Hrubieszowie.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z XXVI Sesji Rady Powiatu z dnia 10 czerwca 2009 r.
i XXVII Sesji Rady Powiatu z dnia 2 sierpnia 2009 r.

5. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz informacja o działalności Zarządu w okresie między sesjami.

6. Rozpatrzenie informacji z przebiegu realizacji budżetu powiatu za I półrocze 2009 r.
– wystąpienie Starosty,
– dyskusja,
– podjęcie uchwały.

7. Rozpatrzenie propozycji zmian w budżecie powiatu na 2009 r.
– wystąpienie Starosty,
– dyskusja,
– podjęcie uchwały.

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Hrubieszowskiego za okres 2006 – 2008.
– wystąpienie Starosty,
– dyskusja,
– podjęcie uchwały.

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wystąpienia do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o orzeczenie niezgodności z Konstytucją Rzeczpospolitej Polskiej art.118 ust.3 pkt. 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
– wystąpienie Starosty,
– dyskusja,
– podjęcie uchwały.

10. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Hrubieszowskim na 2009 r.
– wystąpienie Starosty,
– dyskusja,
– podjęcie uchwały.

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
– wystąpienie Starosty,
– dyskusja,
– podjęcie uchwały.

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia Powiatu Hrubieszowskiego do współpracy z Miastem Nowowołyńsk obwodu wołyńskiego (Ukraina).
– wystąpienie Starosty,
– dyskusja,
– podjęcie uchwały.

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia Powiatu Hrubieszowskiego do współpracy z Agencją Rozwoju Wsi Wołyńskiej (Ukraina).
– wystąpienie Starosty,
– dyskusja,
– podjęcie uchwały.

14. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Prawa i Administracji.
– wystąpienie Przewodniczącego Rady,
– dyskusja,
– podjęcie uchwały.

15. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego.
– wystąpienie Przewodniczącego Rady,
– dyskusja,
– podjęcie uchwały.

16. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi na interpelacje.
17. Wnioski i oświadczenia radnych.
18. Zakończenie obrad.

***

Hrubieszow LubieHrubie 2009