XXXVIII sesja Rady Miejskiej w Hrubieszowie

W poniedziałek- 25 marca 2013r. o godz. 10.00 odbędzie się XXXVIII sesja Rady Miejskiej. Obrady odbywać się będą w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Hrubieszów.

Reklamy

Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie sesji oraz stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów Nr XXXV,  Nr XXXVI i Nr XXXVII z sesji Rady Miejskiej odbytych w dniach 31 stycznia, 4 lutego i 28 lutego 2013 roku.           
 4. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych   w okresie między sesyjnym.
 6. Sprawozdanie Burmistrza Miasta o pracach w okresie między sesyjnym.
 7. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 8. Zapoznanie z treścią protokołów z kontroli przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Hrubieszowie w Urzędzie Miasta.
 9. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Hrubieszowie za 2012 rok oraz przedstawienie potrzeb w zakresie pomocy społecznej.
 10. Informacja o działalności Zakładu Energetyki Cieplnej za 2012 rok ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji ekonomicznej Zakładu.
 11. Przyjęcie stanowiska Rady Miejskiej w Hrubieszowie i Burmistrza Miasta w sprawie zamiaru wyłączenia z eksploatacji linii kolejowej Zamość – Hrubieszów.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Hrubieszowie w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Hrubieszowa w 2013 roku.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Hrubieszowie w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Hrubieszowa.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Hrubieszowie w sprawie udzielenia zgody Burmistrzowi Miasta Hrubieszowa na sprzedaż nieruchomości gruntowej w drodze przetargu.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Hrubieszowie w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Hrubieszowie w sprawie podziału Osiedla Sławęcin na Osiedle Sławęcin i Osiedle Zielone.
 17.  Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Hrubieszowie w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.
 18. Wolne wnioski i informacje.
 19. Zakończenie sesji.

 

 Przewodniczący Rady Miejskiej
/- / Eugeniusz Paczała

Reklamy

 

Źródło i fot: miasto.hrubieszow.pl