XXXX sesja Rady Miejskiej w Hrubieszowie

W środę 29 maja 2013 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Hrubieszowa odbędzie się XXXX sesja Rady Miejskiej w Hrubieszowie.

Reklamy

Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie sesji oraz stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr XXXIX z sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu 26 kwietnia 2013  roku.
 4. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych          
  w okresie między sesyjnym.
 6. Sprawozdanie Burmistrza Miasta o pracach w okresie między sesyjnym.
 7. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania 
  z wykonania budżetu miasta za rok 2012.
 9. Głosowanie nad projektem uchwały Rady Miejskiej w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Burmistrza Miasta Hrubieszowa z wykonania budżetu za 2012 rok.
 10. Głosowanie nad projektem uchwały Rady Miejskiej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta z tytułu wykonania budżetu miasta za 2012 rok.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Hrubieszowie w sprawie zmian  w budżecie miasta na 2013 rok.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Hrubieszowie w sprawie uchwalenia regulaminu przyznawania Nagrody Miasta Hrubieszowa – Statuetka Króla Władysława Jagiełły.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Hrubieszowie w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy.
 14. Wolne wnioski i informacje.
 15. Zakończenie obrad.     

 

Źródło: UM Hrubieszów