Z Hrubieszowa do izby wytrzeźwień w Chełmie

Hrubieszowscy radni podjęli uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Chełm na poczet częściowego pokrycia kosztów związanych z przyjmowaniem osób nietrzeźwych – mieszkańców Miasta Hrubieszowa.

Reklamy

Na sesji w dniu 10 lutego, Rada Miasta Hrubieszowa podjęła uchwałę, w sprawie udzielenia z budżetu Gminy Miejskiej Hrubieszów pomocy finansowej Miastu Chełm na poczet częściowego pokrycia kosztów związanych z przyjmowaniem osób nietrzeźwych – mieszkańców Miasta Hrubieszowa. Pomoc finansowa zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków hrubieszowskiego budżetu na 2021 r. w wysokości 5.000 zł.

W uzasadnieniu do podjętej uchwały czytamy:

Reklamy

Zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2277 z późn. zm.) organy samorządu terytorialnego w miastach liczących ponad 50.000 mieszkańców i organy powiatu mogą organizować i prowadzić izby wytrzeźwień.

Gmina Miejska Hrubieszów nie prowadzi na swoim terenie Izby Wytrzeźwień i nie ma obowiązku jej
organizować.

W nawiązaniu do art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 719 z późn. zm.) gminy mogą sobie wzajemnie bądź innym jednostkom samorządu terytorialnego udzielać pomocy, w tym pomocy finansowej.

Zapewnienie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz prowadzenie działań związanych z usuwaniem następstw nadużywania alkoholu poprzez przyjmowanie do Ośrodka Pomocy Osobom Uzależnionym w Chełmie osób nietrzeźwych z terenu Gminy Miejskiej Hrubieszów wymaga zawarcia umowy z Miastem Chełm.

Zawarcie umowy związane jest z partycypowaniem w kosztach Ośrodka Pomocy Osobom Uzależnionym, tj. placówki, do której będą doprowadzane osoby z terenu Gminy Miejskiej Hrubieszów będące w stanie nietrzeźwości, znajdujące się w okolicznościach zagrażających ich zdrowiu i życiu lub zdrowiu i życiu innych osób.

W związku z powyższym celowe jest podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Chełm na poczet częściowego pokrycia kosztów związanych z przyjmowaniem osób nietrzeźwych – mieszkańców Miasta Hrubieszowa w 2021 roku.


Zobacz też:

Werbkowice: Naczepa z uszkodzonymi oponami, bez świateł stop – ZDJĘCIA

Werbkowice: Naczepa z uszkodzonymi oponami, bez świateł stop – ZDJĘCIA

LubieHrubie na Instagramie