Za brak schematów podatkowych będą wysokie kary

Od 1 maja 2019 r. należy się liczyć w pełnymi konsekwencjami administracyjnymi i karnymi skarbowymi za brak wypełnienia obowiązków MDR.

Reklamy

 

Zobowiązanymi do raportowania schematów podatkowych są promotor oraz korzystający, a niekiedy również wspomagający. Trzeba mieć jednak na uwadze, że brak spełnienia kryterium kwalifikowanego korzystającego (tj. przychody/koszty/aktywa podmiotu nie przekraczają równowartości 10 mln euro oraz wartość przedmiotu uzgodnienia nie przekracza 2,5 mln euro), gdy jednocześnie nie jest spełnione kryterium transgraniczne, nie spowoduje powstania obowiązku informowania o schematach podatkowych (MDR).

Jeśli jednak obowiązek taki zaistnieje to należy się liczyć z sankcjami określonymi w przepisach podatkowych oraz karnych skarbowych.

Kara administracyjna

Jedną z konsekwencji, która może dotknąć podatników jest kara pieniężna za niewprowadzenie lub niestosowanie wewnętrznej procedury w zakresie przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych, określona w przepisach Ordynacji podatkowej.

Osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej będące promotorami, zatrudniające promotorów lub faktycznie wypłacające im wynagrodzenie, których przychody lub koszty, w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalone na podstawie prowadzonych ksiąg rachunkowych, przekroczyły w roku poprzedzającym rok obrotowy równowartość 8 mln zł, wprowadzają i stosują wewnętrzną procedurę w zakresie przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych.

Podmiot obowiązany do stosowania w roku obrotowym wewnętrznej procedury jest obowiązany do jej stosowania przez okres kolejno następujących po tym roku 3 lat obrotowych, w przypadku gdy wysokość przychodów lub kosztów nie przekroczyła w roku poprzedzającym ten okres równowartości 8 mln zł.

W przypadku niedopełnienia tych obowiązków, Szef Krajowej Administracji Skarbowej może nałożyć karę pieniężną w drodze decyzji, w wysokości nie większej niż 2 mln zł.

Kara ta może wzrosnąć do 10 mln zł, gdy prawomocnym wyrokiem sądu zostanie stwierdzone popełnienie czynu zabronionego przez promotora będącego osobą fizyczną zatrudnioną lub faktycznie otrzymującą wynagrodzenie od osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej, który nie dopełnił obowiązków wprowadzenia procedury wewnętrznej.

Sankcje karne skarbowe

W sytuacji, gdy podmiot zobowiązany nie składa informacji o zastosowaniu schematu podatkowego podlega na podstawie kodeksu karnego skarbowego karze grzywny do 720 stawek dziennych. Trzeba pamiętać, że zgodnie z kodeksem karnym skarbowym, karę za przestępstwo skarbowe sąd określa, jako liczbę stawek oraz wysokość jednej stawki dziennej. Jeżeli kodeks karny skarbowy nie stanowi inaczej, najniższa liczba stawek wynosi 10, najwyższa – 720. Ustalając stawkę dzienną, sąd bierze pod uwagę dochody sprawcy, jego warunki osobiste, rodzinne, stosunki majątkowe i możliwości zarobkowe. Stawka dzienna nie może być jednak niższa od jednej trzydziestej części minimalnego wynagrodzenia ani też przekraczać jej (czyli tej 1/30) czterystukrotności. Oznacza to, że w 2019 roku stawka dzienna zawiera się w granicach: od 75 zł do 30.000 zł, natomiast kara grzywny waha się w granicach: od 750 zł do 21.600.000 zł.

W każdy wypadku mniejszej wagi, sprawca czynu zabronionego odnoszącego się do schematów podatkowych, podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe, a nie za przestępstwo skarbowe.

Polecamy w Portalu FK:

 

Źródło:

Objaśnienia podatkowe z 31 stycznia 2019 r. Informacje o schematach podatkowych (MDR).

 

Podstawa prawna: 

  • art. 86i, art. 86j, art. 86l, art. 86m ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 800 ze zm.).
  • art. 23 § 1, art. 53 § 3 i § 8, art. 80f ustawy z 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 1958 ze zm.).

 

Bogdan Świąder
doradca podatkowy

 

 

(tekst i fot. mat. sponsora)