Zakończenie projektu

Gmina Hrubieszów

Reklamy

Gmina Hrubieszów informuje o zakończeniu realizację podprojektu pod nazwą: „Nadbużańska przyroda – produkt transgranicznej turystyki ekologicznej – droga do rozwoju”.

Podprojekt realizowany był od dnia 6 kwietnia 2010 r. w partnerstwie z Miastem Włodzimierz Wołyński (Ukraina), Zespołem Lubelskich Parków Krajobrazowych i Stowarzyszeniem Hrubieszowskim „Lepsze Jutro” Lokalna Grupa Działania.

Realizacja możliwa była dzięki środkom finansowym, jakie Gmina Hrubieszów otrzymała z Norweskiego Mechanizmu Finansowego (12,4 tys. euro). Podprojekt stanowił element szerszego projektu realizowanego przez Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Bug w ramach autorskiego Programu Wspierania Inicjatyw Transgranicznych w Euroregionie Bug.

Celem podprojektu było pobudzenie i rozwój nowych inicjatyw oraz wspieranie istniejącej współpracy transgranicznej polskich i ukraińskich samorządów, a także podjęcie współpracy w zakresie transgranicznej turystyki ekologicznej poprzez wymianę doświadczeń i wiedzy oraz podniesienie poziomu życia i społeczno-ekonomicznej integracji sąsiadujących regionów po obu stronach granicy.

W miesiącu maju zorganizowana została międzynarodowa konferencja poświęcona tematyce wykorzystania nadbużańskiej przyrody i dziedzictwa kulturowego do uprawiania różnych form turystyki. Część uczestników konferencji wzięła udział również w prezentacji terenowej, zwiedzając najciekawsze miejsca Gminy Hrubieszów i jej okolic, a zdobytą i rozszerzoną wiedzę osoby te mogą następnie przekazywać potencjalnym turystom.

Efektem końcowym podjętej współpracy stało się opracowanie publikacji (albumu), prezentującej walory przyrodniczo – kulturowe nadbużańskiej Gminy Hrubieszów i jej okolic w nakładzie 2500 egzemplarzy. Teksty w albumie zostały zamieszczone zarówno w języku polskim, jak też ukraińskim. Część nakładu została przekazana partnerowi zagranicznemu tj. Miastu Włodzimierz Wołyński. Ponadto podczas Dożynek Gminno-Parafialnych w Jankach albumy przekazano również Rejonowi Horochowskiemu.

***

Wójt Gminy Hrubieszów
(-) Jan Mołodecki