Zalew Delfin – projekt

HrubieszówHrubieszów

Reklamy

Poniżej analiza techniczna i pierwotny projekt zalewu Delfin oraz obiektów wchodzących w skład kompleksu rekreacyjno – wypoczynkowego: boisk, hipodromu, amfiteatru, ściany wspinaczkowej, toru saneczkowego, skate parku, placu zabaw dla dzieci…

Zdajemy sobie sprawę, że od projektu do jego realizacji daleka droga, ale i tak jesteśmy ciekawi Waszych opinii na jego temat.

Kiedy ja patrzę na ten projekt, to wpadam w zachwyt i oczyma wyobraźni widzę już siebie płynącego na kajaku, czy nawet nie daj Boże na jakiejś żaglówce…

Lubię wizjonerstwo, ale z natury jestem realistą… W projekcie zalewu Delfin intrygują mnie na początek trzy sprawy – być może ktoś zorientowany oświeci mnie w tych kwestiach w komentarzach…

1. Na ile szacuje się całkowity koszt tej inwestycji i jak Miasto ma zamiar go udźwignąć? (W podtekście – większą część środków zapewne chce się uzyskać z funduszy europejskich… Zakładając, że nie będzie trudności związanych z napisaniem projektu i jego oceną – co wcale nie jest takie pewne – chciałbym wiedzieć, w jaki sposób Miasto, nie mając poparcia „wyżej”, ma zamiar lobbować na rzecz jego przyjęcia i skąd ma zamiar wziąć środki na tzw. „wkład własny”?)

2. Sztuczne zbiorniki, w przeciwieństwie do naturalnych mają tę wadę, że trzeba dbać o ich utrzymanie. Na ile szacuje się koszt rocznej konserwacji zalewu? – Wszak chyba nie o to chodzi, żeby zarósł trzciną i zamienił w torfowisko, których ci u nas dostatek…!

3. Wynikająca z poprzednich… – Czy wobec tego idea zalewu nie jest jedynie „snem o potędze” władz miasta nijak nie mającym się do rzeczywistości? Pomysłem z góry skazanym na niepowodzenie, usprawiedliwionym jedynie polityczną strategią – wszak zawsze można powiedzieć: „chcieliśmy dobrze, ale ONI nie pozwolili!”? Czy nie jest to zwykłe mydlenie oczu nam maluczkim? Do tej pory bowiem tkwią w naszej pamięci „pomniki” różnorakich wspaniałych i nowatorskich pomysłów, że wspomnę jedynie: poprzedni projekt zalewu przy Huczwostradzie, tzw. budynek socjalny – hotel (stalowa konstrukcja przy hali HOSiR) czy basen przy SP nr 2…

Będę kibicował temu projektowi. Naprawę z miłą chęcią poopalał bym się za kilka lat na plaży nad zalewem Delfin, popływał kajakiem, a nawet, nie daj Boże żaglówką, nie mówiąc już o tym, żeby dosiąść rumaka … Patrząc jednak na hrubieszowską rzeczywistość – brak sal sportowych, boisk czy nawet zwykłych placów zabaw – jakoś serce moje nie rośnie.

Ale… Daj nam Panie Boże!

Wszak niemożliwych rzeczy jest bardzo mało, a ta na pewno do nich nie należy!

***

zobacz projekt >>

(…) 5. Analiza techniczno/technologiczna

Lokalizacja projektu

Projekt realizowany będzie na terenie Gminy Miejskiej Hrubieszów, powiat hrubieszowski, województwo lubelskie. Obszar objęty projektem leży w północno wschodniej części miasta, graniczy ze Śródmieściem, Osiedlem Sławęcin oraz Osiedlem Jagielońskiem. Teren objęty opracowaniem stanowi dolina rzeki Huczwy o powierzchni 45 ha, oparta na jej lewym brzegu.

Charakterystyka projektu

Przedsięwzięcie przewidziane do realizacji w ramach niniejszego projektu traktowane jest jako I etap i odnosi się do działań wstępnych, przygotowujących dalszą realizację większego projektu w ramach innych infrastrukturalnych programów pomocowych w latach 2009-2010. Działania podjęte na tym etapie odnosić się będą do opracowania projektów budowlano wykonawczych, na podstawie których realizowana będzie w okresie późniejszym inwestycja.
Przedsięwzięcie obejmuje wykonanie następujących opracowań projektowych w wersji papierowej i elektronicznej:
– Dokumentacja geodezyjna opracowanie map do celów projektowych
– Projekt budowlano wykonawczy zagospodarowania terenu
– Dokumentacja geologiczna,
– Dokumentacja hydrologiczna,
– Projekt budowlano wykonawczy zbiornika rekreacyjnego wraz z doprowadzalnikiem, budowlami piętrzącymi i upustowymi oraz molem
– Projekt budowlano wykonawczy kładek pieszo jezdnych przez rzekę Huczwę
– Projekt budowlano wykonawczy ciągów pieszych, rowerowych i do jazdy konnej
– Projekt budowlano wykonawczy stref rekreacji sportowej
– Projekt budowlano- wykonawczy amfiteatru letniego
– Projekt budowlano wykonawczy oświetlenia terenu
– Projekt budowlano wykonawczy pola namiotowego wraz z zapleczem higieniczno – sanitarnym
– Projekt budowlano wykonawczy zabezpieczenia skarpy
– Projekt budowlano wykonawczy dróg dojazdowych i parkingów
– Projekt budowlano wykonawczy uzbrojenia terenu pod działalność gospodarczą (sieć wodociągowa, kanalizacji sanitarnej, elektryczna, teletechniczna)
– Projekt budowlano wykonawczy sztucznego lodowiska
– Projekt budowlano wykonawczy torów saneczkowych,
– Projekt budowlano wykonawczy hipodromu z zapleczem
– Operat wodnoprawny
– Raport Oddziaływania na Środowisko
– Projekt zieleni

5.1. Ocena techniczna projektu

5.1.1. Zakres projektu
W ramach projektu wykonana zostanie dokumentacja techniczna, w zakresie i formie zgodnej z przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno użytkowego (Dz. U. Nr 202, póz. 2072) i zawierająca wszystkie wymagane prawem opracowania niezbędne dla rodzaju przedsięwzięcia w tym:
pełnobranżowy projekt budowlany wykonany w zakresie i formie zgodnej z przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, póz. 1133) i umożliwiający uzyskanie pozwolenia na budowę, uwzględniający specyfikę robót w tym:
o budowę zbiornika wodnego, ujęcia wody wraz z doprowadzalnikiem, budowli piętrzącej, upustowej oraz wyspy wraz z molem, przystani kajakowej oraz kładki dla pieszych,
o budowę zbiornika wodnego dla wędkarzy wraz ujęciem wody i jej odprowadzeniem
o udrożnienie istniejącego systemu rowów melioracyjnych,
o budowę ciągów pieszych, rowerowych i do jazdy konnej
o budowę kładek pieszo jezdnych na rzece Huczwie oraz na rowach melioracyjnych
o budowę stref rekreacji sportowej boiska do siatkówki, koszykówki, kortów do tenisa skate parku, ściany do wspinaczki, placu zabaw ( wodnego w okolicy plaży piaskowej oraz na terenie strefy rekreacji),
o budowę pola namiotowego wraz z zapleczem higieniczno – sanitarnym
o zabezpieczenie skarp,
o oświetlenie terenu przeznaczonego pod zagospodarowanie
o budowę amfiteatru letniego
o uzbrojenia terenu przeznaczonego pod rozwój działalności gospodarczej
o budowę dróg dojazdowych i parkingów,
o budowę sztucznego lodowiska
o budowę toru saneczkowego
o budowę hipodromu z zapleczem
projekt zieleni nasadzeń drzew i krzewów na całym obszarze przeznaczonym do zagospodarowania
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych w zakresie i formie zgodnej z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego,
przedmiar robót w zakresie i formie zgodnej z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego,
kosztorys inwestorski – sporządzony na podstawie przedmiaru robót zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130, póz. 1389),
informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia sporządzoną z uwzględnieniem przepisów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 47, poz. 401),
raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko sporządzony zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. nr 62,627 z późn. zm),
operat wodnoprawny sporządzony zgodnie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. nr 62,627 z późn. zm),
uzgodnienia i opinie do projektu wymagane odrębnymi przepisami,
techniczne warunki przyłączy: energetycznego, wodociągowego, kanalizacji sanitarnej i deszczowej lub innych niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę,

5.1.2. Założenia techniczne dla obiektów

Zbiornik wodny rekreacyjny
Planuje się zaprojektować zbiornik wodny o łącznej powierzchni wraz z ogroblowaniem 18,5 ha. Powierzchnia lustra wody wynosić będzie ok. 15 ha, przy średnim napełnieniu 1,7 m. Pojemność zbiornika wyniesie ponad 250 tys. m3 wody, co pozwoli na wykorzystanie zbiornika do funkcji małej retencji. Kształt zbiornika będzie dostosowany do istniejącego układu cieków wodnych i rzeźby terenu. Powstanie w ten sposób zbiornik o niepowtarzalnym charakterze, podnosząc tym samym jego atrakcyjność.
Zasilanie w wodę zbiornika nastąpi poprzez ujęcie brzegowe na rzece Huczwie lub poprzez doprowadzalnik z ujęciem na istniejącym jazie. Elementem doprowadzającym wodę do zbiornika może być również przepompownia wody z alternatywnym zasilaniem z odnawialnych źródeł energii w postaci energii wiatrowej. Na etapie opracowania dokumentacji technicznej Projektant dodatkowo rozważy możliwość wykonania wstępnego podczyszczania wód w celu wykorzystania jej do celów rekreacji.
Dobór parametrów zbiornika, sposobu doprowadzenia wody oraz budowli upustowej nastąpi podczas realizacji projektu na podstawie badań geotechnicznych, geodezyjnych oraz obliczeń hydrologicznych.
W celu wykorzystania zbiornika wodnego do rekreacji przewidziane zostaną plaże piaszczyste o powierzchni 1,0 ha i 0,4 ha. Plaże będą zlokalizowane w najbardziej nasłonecznionej części zbiornika wodnego, a więc na jego północnym brzegu.
Ponadto wykonane zostanie drewniane molo z punktu widokowego zlokalizowanego na najwyżej położonym punkcie na północnym brzegu, przystań kajakowa i pochylnia dla łodzi na zachodnim brzegu zbiornika.
Punkt z platformą widokową – konstrukcja drewniano kamienna o wysokości do 10 m.
Skarpy zbiornika ziemne.
Ujęcie wody, budowle piętrzące i upustowe żelbetowe z elementami stalowymi
W ramach projektu wykonane zostanie opracowanie ograniczające możliwość podtopienia wodami z rzeki Huczwy obszaru przeznaczonego pod zagospodarowanie.

Zbiornik wodny dla wędkarzy
Mając na uwadze potrzeby Koła Wędkarskiego zostanie zaprojektowany zbiornik wodny przeznaczony do hodowli ryb. Zbiornik nie będzie połączony ze zbiornikiem przeznaczonym do celów rekreacji. Powierzchnia lustra wody będzie wynosić 1,4 ha. Zbiornik zostanie wkomponowany w pozostawiony bez ingerencji teren nieużytkowych łąk z lokalnymi podmokłymi zagłębieniami o powierzchni 1,4 ha, z ewentualną możliwością powiększenia tego terenu obejmującego lokalne oczka wodne. Kształt i głębokość zbiornika zostanie dobrana uwzględniając warunki do hodowli ryb z jednoczesnym dostosowaniem do architektury całego kompleksu rekreacyjno wypoczynkowego.

Amfiteatr letni
Obiekt o konstrukcji żelbetowo drewnianej, przeznaczony dla pomieszczenia min. 200 osób. Zastosowane siedziska wandaloodporne. Scena zadaszona.

Kładki przez rzekę Huczwa
Wykonane zostaną dwie kładki drewniane. Konstrukcja dostosowana do ruchu pieszo rowerowego. Szerokość kładki musi uwzględniać możliwość poruszania się osobom niepełnosprawnym. Parametry kładki zostaną dobrane podczas realizacji projektu budowlanego na podstawie badań geotechnicznych, geodezyjnych oraz obliczeń hydrologicznych i konstrukcyjnych.

Sport i rekreacja

Na powierzchni 1,9 ha zostaną zlokalizowane następujące obiekty:

Ściana do wspinaczki
Wykonany zostanie projekt budowlany ściany wspinaczkowej wolnostojącej o powierzchni wspinania ok. 75 m2, wykonany zgodnie z normą europejską dotyczącą sztucznych ścian wspinaczkowych -PN-EN 12572; oraz normami branżowymi.

Ściana wspinaczkowa wolnostojąca ustawiona zostanie na podłożu gruntowym na fundamencie żelbetowym.
Teren wokół bryły ściany wspinaczkowej posiadać będzie nawierzchnię amortyzującą upadki, tj. 40 centymetrową warstwę żwiru o uziarnieniu 2-8 mm (wg normy PN-EN 1177).
Dopuszczone jest obciążenie użytkowe na ścianie wspinaczkowej (tj. obciążenie osobami wspinającymi się ) przy wietrze nie przekraczającym 10 m/s.

Ogólna charakterystyka ściany.
Ściana wspinaczkowa wolnostojąca wykonana na konstrukcji stalowej przestrzennej kratownicy rurowej.
Podstawowe wymiary ściany:
– podstawa wpisana w prostokąt ok. 1,80 x 1,80 m.
– wysokość wieży ok. 8,0 m,
– powierzchnia wspinaczkowa ściany ok. 75 m2.

Podstawowe wymagane parametry techniczno-użytkowe:
Powierzchnia
Powierzchnia użytkowa ściany 75 m2; wykonana z paneli wspinaczkowych na bazie włókna szklanego wykonanych jako jednolita powierzchnia ukształtowana indywidualnie. Powierzchnia ściany (panele) spełnia wymagania normy PN-EN 12572.

Formacje
Podstawowe formacje:
Powierzchnia użytkowa ściany zawiera następujące elementy:
– formacje przewieszone,
– formacja pionowe,
– formacja typu zacięcie (co najmniej 1 zacięcie),
– formacja typu rysa (1 z możliwością klinowania rąk),
– formacja umożliwiającej wspinaczkę techniką Duelfera,

Powierzchnia paneli z laminatu wyposażona będzie w podstawowe elementy rzeźby skalnej ściski, ścisko-chwyty, dziurki, drobne elementy makro-rzeźby, które znajdą praktyczne zastosowanie do specjalistycznego treningu wspinaczkowego oraz ćwiczeń rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży (dziurki, krawądki itp.)

Asekuracja
System asekuracji zostanie zaprojektowany z kompletu indywidualnych punktów asekuracyjnych górnych oraz w indywidualne punkty asekuracyjne wyznaczające trasy wspinaczki z dolną asekuracją z zastosowaniem liny dynamicznej będącej na wyposażeniu ściany. System asekuracji zostanie zaprojektowany i rozmieszczony zgodnie z normą PN-EN 12572.

Wyposażenie ściany
W ramach projektu przewidziane zostanie następujące wyposażenie:
– chwyty – 300 szt. do każdego chwytu dołączona jest śruba „Imbus- M10;
– lina statyczna 120m.;
– lina dynamiczna 20m.;
– karabinek zakręcany typu HMS – 6 szt.
– przyrząd asekuracyjny typu kubek – 3 szt.
– taśmowy przyrząd do auto-asekuracji 1szt.;
– ekspresy – 5 szt.
– uprząż wspinaczkowa biodrowa – 6 szt.;
– pas piersiowy – 1 szt.;
– tabliczka znamionowa 1 szt.;
– klucz do śrub typu „imbus- 1 szt.;
Dodatkowo przewidziany będzie system asekuracji w postaci:
– Górne indywidualne punkty asekuracyjne – 6 kpl.;
– System asekuracji indywidualnej – 20 kpl.

Siłownia zewnętrzna
Przewidziano zaprojektowanie urządzeń do siłowni zewnętrznej spełniających wymogi bezpieczeństwa dla tego typu urządzeń. Na całym terenie siłowni powierzchnia zostanie utwardzona za pomocą nawierzchni bezpiecznej przeznaczonej do montażu na placach zabaw.
Konstrukcja nawierzchni:
– podbudowa z piasku – grubość 15 cm
– podbudowa z klińca kamiennego o wymiarach 5-35 mm grubość 25 cm
– podbudowa ze żwiru o wymiarach 0-5 mm grubość 15 cm
– nawierzchnia poliuretanowa – grubość 48 mm
Teren siłowni zostanie wygrodzony. Przewidziano wykonanie ogrodzenia z siatki metalowej osadzonej na słupkach stalowych. Wejście na teren siłowni odbywać się będzie przez furtkę.
Na terenie obiektu zamontowane zostaną następujące urządzenia:
– stół do ping – ponga osadzany w podłożu o wymiarach 2,8 x 1,5 x 0,8 m 2 szt.
– piłkarzyki o wymiarach 1,4 x 0,8 x 0,8 m 1 szt.
– wiosła, kształtujące mięśnie grzbietu brzucha i ramion. Całość ocynkowana i lakierowana, posiada wymiary 1,9 x 0,7 x 0,9 m 1 szt.
– twister, kształtujący gibkość pasa biodrowego o wymiarach 0,9 x 0,7 x 1,3 m 1 szt.
– ławka pozioma kształtująca mięśnie nóg. Całość ocynkowana i lakierowana, o wymiarach 1,8 x 0,8 x 0,9 m- 1szt.
– skośna ławka z drabinką – kształtująca mięśnie brzucha i nóg. Całość ocynkowana i lakierowana, o wymiarach 1,4 x 1,2 x 2,5 m 1 szt.
– sztanga w leżeniu kształtująca mięśnie ramion i klatki piersiowej. Całość ocynkowana i lakierowana, o wymiarach 1,7 x 0,9 x 1,6 m 1 szt.
Dodatkowo zamontowane zostaną kosze na śmiecie do zamocowania w gruncie oraz ławki parkowe.

Boisko do siatkówki, koszykówki, piłki ręcznej,
Zakres obejmuje zaprojektowanie:
– boisko do siatkówki o wymiarach 21 x 12 m,
– boisko do koszykówki o wymiarach 28 x 16 m
– boisko do piłki ręcznej o wymiarach 20 x 42 m,
Jako nawierzchnię przewidziano sportową nawierzchnie poliuretanową, przeznaczoną do obiektów odkrytych. Jej podstawową zaletą jest przede wszystkim bardzo wysoka elastyczność, a co za tym idzie wysokie bezpieczeństwo i komfort użytkowania. W przeważającej większości nawierzchnie te opierają się na bazie syntetycznych komponentów poliuretanowych oraz granulatów gumowych typu SBR i EPDM. Dla zewnętrznych obiektów sportowych podbudowę pod nawierzchnie poliuretanowe stanowi asfaltobeton oraz podbudowa z kruszywa kamiennego oraz podsypki z piasku.
Konstrukcja nawierzchni boiska:
– podbudowa z piasku – grubość 15 cm
– podbudowa z klińca kamiennego o wymiarach 5-35 mm grubość 25 cm
– podbudowa ze żwiru o wymiarach 0-5 mm grubość 15 cm
– nawierzchnia poliuretanowa – grubość 38 mm
W zakresie wyposażenia przewidziane będą bramki do piłki ręcznej, kosze oraz słupki do siatki.
W ramach projektu zostanie również wykonane kompletne oznakowanie za pomocą linii pola poszczególnych boisk.
Korty do tenisa ziemnego Zostanie opracowany projekt dwóch kortów do tenisa o wymiarach 23,77 x 9,6 m. Będą to korty tzw. ziemne.
Konstrukcja nawierzchni boiska:
– podbudowa z piasku – grubość 15 cm
– podbudowa z klińca kamiennego o wymiarach 0-10 cm grubość 25 cm
– podbudowa z grubego żużla grubość 15 cm
– podbudowa z żużla o średnicy 5-30 mm grubość 10 cm
– nawierzchnia z mieszanki mineralnej grubość 4 cm
– nawierzchnia z mączki ceglanej 1 cm
W ramach projektu zostanie również wykonane kompletne oznakowanie za pomocą linii pola poszczególnych boisk. W zakresie wyposażenia będą przewidziane słupki i siatki.

Skate Park

W ramach zadania opracowany zostanie projekt skate park, umożliwiający korzystanie z niego:
a) BMX riders na standartowych rowerach BMX które mają Pegi na kołach
b) Deskorolkowców
c) Rolkowców
d) Snake boarders

Element jezdny skate parku charakteryzować się będzie następującymi parametrami:
– Wodoodpornością (Chłonność wody po 24h, nie więcej niż 0,6 % )
– Wytrzymałością (na zginanie i rozciąganie około 110 MPa)
– Nie będą brudzić ani pylić
– Nie będzie konserwowany
– Szybkością wysychania po opadach deszczu
– Posiadać łatwo wymienne części
– szybkością (w jeździe na rolkach deskorolkach)
– Gładkością lekko porowaty
– Niepalnością (trudno zapalny)
– Mrozoodpornością
– Antypoślizgowością
– Amortyzacją wstrząsów

Wszystkie urządzenie będą wykonane według standardów europejskich i normy DIN 33943.

Konstrukcja

– Każdy element wykonany będzie z modułów nie większych niż 122 cm połączonych w całość tworząc cały element,
– Płyty nośne (konstrukcje) wykonane z sklejki podwójnie laminowanej 18 mm i sklejki liściaste wodoodpornej 18 mm.
– Płyty nośne (konstrukcje) wycinane za pomocą maszyn CNC* w celu zwiększenia precyzji
– Coping wykonany z rury o średnicach 48 mm z płaskownikiem 6 cm – Grind Plate (profil stalowy ochraniający element jezdny i ułatwiający slajdowanie). Płaskownik przewidziany zarówno pod jak i nad rurą. Każdy coping będzie galwanizowany przed montażem,
– Minimalny promień quoterów i ramp – 190 cm
– Długość urządzeń może się różnić o 3 % w zależności ok. kątów i łuków przeszkód.
– Belki konstrukcyjne (poprzeczki podtrzymujące) będą wykonane z drewna o przekroju 9 x 6 cm impregnowanego. Belki będą przykręcane śrubami typu Torx. Minimalna długość śrub wynosi 130 mm .
Na całości placu zaprojektowana zostanie nawierzchnia betonowa przemysłowa, zacierana na gładko, zbrojona włóknami, o następującej konstrukcji:
– podbudowa z piasku – grubość 15 cm
– podbudowa z klińca kamiennego o wymiarach 5-35 mm grubość 25 cm
– podbudowa ze żwiru o wymiarach 0-5 mm grubość 15 cm
– nawierzchnia poliuretanowa – grubość 40 cm

W ramach projektu przewidziane będą następujące urządzenia :
– Quarter + quarter o wymiarach 260 x 610 x120 cm
– Bank z quarterem o wymiarach 360 x 610 x120 cm
– Funbox z murkiem 3/3 + rurka 2/3 o wymiarach
– Funbox z rainbow boxem + murek prosty z bankiem o wymiarach 520 x 366 x 35 cm
– Platforma o wymiarach 930 x 460 x 25 / 60 cm
– Grindbox schody o wymiarach 244 x 122 x 50 cm
– Rurka prosta o wymiarach 250 x 8 x 35 cm

Poszczególne elementy zespołu rekreacyjno sportowego (boiska, pole namiotowe, siłownia zewnętrzna, skate park) zostaną ogrodzone siatką na słupkach metalowych. Do poszczególnych obiektów zostaną wykonane furtki.
Słupki posadowione na fundamentach.

Plac zabaw dla dzieci

Urządzenia na placu zabaw zostaną zaprojektowane jako osadzone na prefabrykowanych żelbetowych fundamentach dostosowanych do wyrobu i typu podłoża zgodnie z Polskimi i Europejskimi normami.
Aby plac zabaw był bezpieczny i estetyczny, przewidziano zastosowanie plastikowych kołpaczków, chroniących przed dostępem do śrub i nakrętek. Gumowe siedzenia do huśtawek przeszły specjalistyczne testy wytrzymałościowe i zderzeniowe, zgodnie z wymaganiami dla sprzętu na place zabaw.
Ześlizgi zjeżdżalnie wykonane będą z blachy kwasoodpornej.
Kolorowe płaszczyzny placów zabaw wykonywane są alternatywnie ze sklejki laminowanej foliami fenylowymi lub ze sklejki wodoodpornej, pokrywanej lakierami odpornymi na warunki atmosferyczne i nasłonecznienie. Dzięki temu plac zabaw będzie bardziej kolorowy.
Elementy drewniane placu zabaw zostaną zaimpregnowane drewnochronami powstrzymującymi choroby grzybowe i siniznę lub stosowana jest impregnacja ciśnieniowa.
Konstrukcje ze stalowych spawanych rur i profili zamkniętych, zabezpieczone zostaną antykorozyjnie oraz będą malowane farbami odpornymi na warunki zewnętrzne.
Wszystkie urządzenia przeznaczone do zamontowania będą posiadać certyfikat bezpieczeństwa i dopuszczenie do stosowania na placach zabaw.
Aby zamortyzować upadki dzieci z wysokości do 2,3 na podłożu zaprojektowana zostanie bezpieczna nawierzchnia poliuretanowa o następującej konstrukcji:
– podbudowa z piasku – grubość 15 cm
– podbudowa z klińca kamiennego o wymiarach 5-35 mm grubość 25 cm
– podbudowa ze żwiru o wymiarach 0-5 mm grubość 15 cm
– nawierzchnia poliuretanowa – grubość 48 mm
Pozostała nawierzchnia na placu będzie jako trawiasta, w części piaszczysta, natomiast do ławek wykonane zostaną dojścia z kostki betonowej.
Cały teren placu zabaw zostanie ogrodzony.
Na terenie placu zabaw przewidziane będą do zamontowania następujące urządzenia dostosowane dla dzieci w wieku 7-15 lat:
– Zestaw Magdusia posiadający trzy wieże (dwie z daszkami), trap, dwie zjeżdżalnie ze stali kwasoodpornej, dwa pomosty ( jeden z równoważnią klockową), drabinka pozioma, przeplotnia z opon z drabinką. Zestaw posiada wymiary 7,2 x 6,2 x 3,5 m. 1 szt.
– równoważnia na sprężynach o wymiarach 2,5 x 0,26 x 5,5 m 1 szt.
– karuzela krzyżowa o wymiarach 1,8 x 0,9 m 1 szt.
– domek z piaskownicą i mostkiem o wymiarach 9,6 x 6,5 x 2,2 m 1 szt.
– ważka podwójna na sprężynach o wymiarach 2,5 x 1,0 x 0,6 m 1 szt.
– skuter z przyczepą na sprężynach o wymiarach 0,8 x 0,5 x0,8 1 szt.
– koń na sprężynach 0,8 x 0,4 x 0,6 m 1 szt.
– motor na sprężynach o wymiarach 1,2 x 0,5 x 0,9 m 1 szt.
– huśtawka ważka
– huśtawka zwykła pojedyńcza z siedziskiem dla małych dzieci o wymiarach 2,5 x 2,5 x 2,0 m 1 szt.
– huśtawka zwykła, pojedyncza o wymiarach 2,5 x 2,5 x 2,0 m 2 szt.
– przeplotnia przestrzenna o wymiarach 2,5 x 1,2 x 2,5 m 1 szt.
Dodatkowo zamontowane zostaną kosze na śmiecie do zamocowania w gruncie oraz ławki parkowe.

Ścieżki do jazdy konnej
Zostaną zaprojektowane ścieżki do jazdy konnej jako gruntowe w nawiązaniu do lokalizacji istniejących stadnin koni usytuowanych w północnej części terenu przeznaczonego pod zagospodarowanie. Przewidywana długość ścieżek do jazdy konnej 2,0 km.

Hipodrom z zapleczem
W ramach zadania wykonany zostanie projekt budowlanych hipodromu dla koni wraz z niezbędnym zapleczem higieniczno sanitarnym i zielonym parkingiem.
Powierzchnia teren przewidziana do zagospodarowania pod hipodrom wynosi 2,25 ha. Zaprojektowane zostaną następujące obiekty:
– koło do lonżowania -1 szt.
– czworobok piaszczysty 2 szt.
– ujeżdżalnia otwarta 1 szt.
– hipodrom trawiasty 1 szt.
– boksy dla 30 koni 1 kpl
– stanowisko dla przyczep dla koni 1 kpl
– zielony parking 1kpl

Konstrukcja podłoży:
Koło do lonżowania.
-piasek średnioziarnisty gr. 15cm
-geowłóknina
-podbudowa zasadnicza z mieszanki kamiennej 0/3 1,5mm o ciągłym uziarnieniu zagęszczanej mechanicznie gr. 35cm
-geowłóknina
-podłoże gruntowe z gruntu G1 o wtórnym module sprężystości nie mniej niż 100 MPa

Ujeżdżalnia otwarta, czworobok piaskowy.
-piasek średnioziarnisty płukany (bez frakcji pyłowej) gr. 15cm
-piasek gruby gr. 25cm
-geowłóknina
-grys kamienny 2/5 mm zagęszczany mechanicznie gr. 10cm
-grys kamienny 5/8 mm zagęszczany mechanicznie gr. 10cm
-geowłóknina
-podbudowa zasadnicza z mieszanki kamiennej 0/3 1,5mm o ciągłym uziarnieniu zagęszczanej mechanicznie gr. 35cm
-podłoże gruntowe z gruntu G1 o wtórnym module sprężystości nie mniej niż 100 MPa

Stanowisko postoju przyczep
-betonowa kostka prasowana gr. 8cm (spoiny wypełnione piaskiem)
-podsypka cementowo – piaskowa gr. 3cm
-podbudowa zasadnicza z mieszanki kamiennej 0/3 1,5mm o ciągłym uziar¬nieniu zagęszczanej mechanicznie gr. 25cm
-podłoże gruntowe z gruntu G1 o wtórnym module sprężystości nie mniej niż 120 MPa

Hipodrom trawiasty
-nawierzchnia trawiasta
-warstwa humusu gr. 20cm zagęszczona mechanicznie
-geowłóknina
-grys kamienny 2/5 mm zagęszczany mechanicznie gr. 10cm
-grys kamienny 5/8 mm zagęszczany mechanicznie gr. 10cm
-geowłóknina
-podbudowa zasadnicza z mieszanki kamiennej 0/3 1,5mm o ciągłym uziarnieniu zagęszczanej mechanicznie gr. 35cm
-podłoże gruntowe z gruntu G1 o wtórnym module sprężystości nie mniej niż 100 MPa.

Zestawienie powierzchni poszczególnych obiektów wraz z elementami ograniczającymi takimi jak krawężniki, obrzeża, czy opaska przedstawiać się będzie następująco:
– stanowisko postoju przyczep powierzchnia 1235 m2 , krawężnik 98 m
– hipodrom trawiasty powierzchnia 3200 m2, krawężnik 250 m
– koło do lonżowania powierzchnia 675,8 m2, krawężnik 104m
– ujeżdżalnia otwarta powierzchnia 2100 m2, krawężnik 232m
– czworobok piaskowy powierzchnia 1200 m2, obrzeże 160m
– zielony parking o powierzchni 0,75 ha

Oświetlenie
Teren projektowanego hipodromu oświetlony będzie przy pomocy latarń stalowych o wysokości 12m, z naświetlaczami i lampami sodowymi 400W. Latarnie zasilane kablem ziemnym YAKY 5x35mm2. Sterowanie oświetleniem stycznikiem z elementem zmierzchowym oraz stycznikami jednofazowymi pozwalającymi racjonalnie regulować natężeniem oświetlenia w zależności od potrzeb, a tym samym ekonomicznie regulować zużycie energii elektrycznej.

Trybuny
Przy ujeżdżalni zewnętrznej i hipodromie zaprojektowana będzie trybunę zewnętrzną, na 200 osób z dwoma wejściami na górny poziom za pomocą schodów.
Z tyłu trybuny zaprojektowano pochylnie dla osób niepełnosprawnych.
Trybuna zostanie zaprojektowana jako konstrukcja stalowa z siedziskami plastikowymi, wandaloodpornymi. Siedzenia dla widzów wykonane jako trudno zapalne odpowiadające wymaganiom Polskiej Normy oraz nie wydzielające produktów rozkładu i spalania określanych jako bardzo toksyczne, zgodnie z Polską Normą. Szerokości przejść pomiędzy rządami oraz przejścia komunikacyjne wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Konstrukcja trybun metalowa, o potrójnych rzędach.

Boksy dla koni
Zaprojektowane zostaną boksy dla 30 koni. Konstrukcja metalowa lekka, podłoga dla koni z kostki drewnianej. Boksy będą usytuowane w szeregach z przejściami pomiędzy nimi. Wydzielenia boksów będzie przyjęte jako typowe konstrukcje zamawiane w specjalistycznej firmie. Przejścia pozwalają na swobodny dostęp koni do wyjście na zewnątrz. Oprócz boksów dla koni w stajni przewidziano: pomieszczenie z zapleczem sanitarnym dla stajennego, pokój weterynarza, wc. Przy zewnętrznej ścianie znajduje się paszarnia. Obok paszarni znajdują, się trzy boksy – izolatki, jeden z obniżoną posadzka.
Dodatkowo przewidziane będzie pomieszczenie siodlarni i szatnię z osobnym wejściem oraz z zapleczem higieniczno – sanitarnym dla użytkowników komercyjnych. Do niej przylegają, sanitariaty obsługujące widownię. Na antresoli przewidziane będą pomieszczenia na magazyn siana i słomy. W ścianie na poziomie antresoli umieszczone będą otwory umożliwiające wciągnięcie zapasów słomy i siana za pomocą, wielokrążków lub wciągarek do magazynu.

Zieleń
Między drogami wewnętrznymi a obiektami dla koni należy przewidzieć niski żywopłot z ligustra pospolitego, oraz ewentualnie zasadzić szpaler drzew na przemian: brzozy brodawkowatej i świerku pospolitego
Tereny pokryte trawą, należy ręcznie przekopać 25cm z warstwą torfu ogrodniczego, wybrać wszystkie chwasty i ciała obce (żelazo, gruz, kamienie). Wiosną wysiewać nawozy mineralne (azot, fosfor, wapno) w ilości 50kg/ha. Wysiać mieszankę traw, zagrabić, uwałować. Gęstość wysiewu 20 g/m2 następującym składzie gatunkowym:
-życica trwała 20 %
-kostrzewa czerwona 40 %
-wiechlina łąkowa, 40 %
Wykaz ewentualnych gatunków projektowanych nasadzeń drzew i krzewów:
-ligustrum vulgare L.- ligustr pospolity
-betula verrucosa — brzoza brodawkowata
-picea abies — świerk pospolity
-thuja occidentalis ,,columna- — żywotnik zachodni odm. kolumnowa.

Kanalizacja technologiczna
Opracowany zostanie projekt kanalizacji technologicznej która będzie odprowadzać ścieki gnojowicy z boksów dla koni do projektowanej płyty gnojowej.
Płytę należy wykonać jako żelbetową, z izolacją z folii wywiniętą na ścianę na wysokość 15cm. W miejscu wjazdu na płytę znajdować się będzie odwodnienie liniowe. Płytę zaprojektowana będzie z 1 % spadkiem w kierunku odwodnienia liniowego.
Odcieki z płyty gnojowej trafią do żelbetowego zbiornika na odcieki.

Pozostałe elementy zagospodarowania terenu.
Zaprojektowane będą osłony śmietnikowe na pojemniki na śmieci.
Koło do lonżowania należy wygrodzić płotem z siatki stalowej.

Wyposażenie obiektów
W ramach projektu zaprojektowane zostanie wyposażenie umożliwiające rozgrywanie zawodów i konkursów w skokach i westernowych.
Wyposażenie zostanie zaprojektowane jako typowe, wyspecjalizowanych w tym zakresie firm, posiadające dopuszczenie do stosowania. Będzie zaprojektowane 15 przeszkód. Podstawowe rodzaje przeszkód to stacjonata, oxer, tripplebarre, mur, bramka i rów z wodą. Przeszkody będą dostosowane do rozgrywania klasy konkursów określonych miedzy innymi maksymalną wysokością przeszkód: klasa LL- do 80 cm, L do 100 cm oraz P,N,C,CC-1,CC-2, i CC-3, których wysokość wzrasta o kolejne 10 cm w stosunku do klasy L.
Rozmieszczenie przeszkód i stopień trudności toru przeszkód będą precyzyjnie skorelowane z listą startową konkursu. Konstrukcja opierać się będzie na odpowiednim dopasowaniu zadań parkurowych, które wynikają: z optyki i rozmiarów przeszkód, z dystansów pomiędzy nimi, kształtu linii całkowitego przebiegu, geometrii zakrętów oraz geometrii linii na określoną ilość kroków galopu /foule.

Zaprojektowane obiekty w ramach zadania, będą spełniały wymagania w zakresie infrastruktury, niezbędne do uzyskania Certyfikatu Polskiego Związku Jeździeckiego.

Oświetlenie terenu przeznaczonego do zagospodarowania
Na całym obszarze przeznaczonym do zagospodarowania zaprojektowane zostanie oświetlenie terenu. Rozmieszczenie zostanie dostosowane do zagospodarowanie terenu.
Oświetlenie wykonane będzie oprawami oświetlenia typu parkowe, zamontowanymi na słupach, ustawionych na fundamentach betonowych.
Oprawy oświetleniowe zasilone będą przewodami YKSY 2 x 2,5 mm2 1 kV, zaś słupy oświetleniowe kablem YAKY 4 x 35 mm2 1 kV.
Zieleń
W ramach zadania opracowany zostanie projekt zieleni nasadzenia drzew, krzewów i traw na całym obszarze objętym zagospodarowaniem. Roślinność zostanie dostosowana do projektowanego zagospodarowania terenu. Swoją kolorystyką i różnorodnością będzie podnoście walory estetyczne zespołu rekreacyjno turystycznego.

Udrożnienie rowów melioracyjnych

Projekt obejmować będzie udrożnienie istniejących rowów melioracyjnych (ewentualnie zmianę trasy i lokalizacji), wymianę urządzeń i budowli istniejących oraz dostosowanie do nowego zagospodarowania przepustów i kładek w ciągach pieszo rowerowych i do jazdy konnej. Dodatkowo istniejący rów wzdłuż północnego brzegu, w ciągu projektowanej plaży zostanie zlikwidowany, a w jego miejscu zaprojektowany będzie kanał kryty, przejmujący całą ilość prowadzonej wody.

Skarpa
Zostanie opracowany projekt zabezpieczenia osuwającej się skarp wzdłuż ulicy Wodnej, stanowiącej dojście do terenów przeznaczonych pod zagospodarowanie od centrum miasta Hrubieszowa. Osuwająca się skarpa stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa komunikacji ulicą Wodną. Skarpa zostanie umocniona gabionami stalowymi o wymiarach 1,0 x 1,0 x 2,0 m lub 0,5 x 1.0 x 2,0 m, wypełnionymi kamieniem łamanym o granulacji 15-30 cm. Kamień do wypełnień powinien być twardy, odporny na działanie warunków atmosferycznych np. bazalt, porfir, granit, diabaz itp. Kosze z siatki stalowej winne być zabezpieczone antykorozyjnie poprzez galwanizację cynkiem. Ułożenie gabionów, dostosowane zostanie do badań geologicznych i obliczeń stateczności skarp.

Sztuczne lodowisko
W ramach zadania opracowany zostanie projekt budowlany sztucznego lodowiska sezonowo demontowanego, o wymiarach 20 x 30 m, zlokalizowanego na płycie parkingu w rejonie zagospodarowanego obszaru.
Dane techniczno eksploatacyjne:
– okres eksploatacji – 5 miesięcy w roku
– miesiące eksploatacji listopad marzec
– maksymalna temperatura otoczenia – do +10 oC
– wilgotność względna powietrza 70 %
– ruch powietrza nad taflą poniżej 1,0 m/s
– rodzaj agregatów sprężarkowych – tłokowe (2 szt.)
– Skraplacz czynnika chłodniczego powietrzny
– nominalna wydajność chłodnicza 140 kW
– ilość stopni regulacji wydajności 4
– nominalna temperatura zasilania glikolu -10 oC
– nominalna temperatura powrotu glikolu -7 oC
– całkowita moc zainstalowana 85 kW
– napełnienie czynnikiem chłodniczym R404A 40 kg
– napełnienie instalacji glikolem etylenowym (35%) 2100 dm3
Lodowisko oparte będzie na technologii kontenerowego agregatu chłodniczego, pracującego z czynnikiem chłodniczym R404A oraz jako czynnikiem pośrednim (chłodzącym orurowanie płyty lodowiska) glikolem etylowym (35%).

W skład lodowiska będzie wchodzić:

Orurowanie technologiczne
Płyty o wymiarach 20 x 30 m wężownice tzw. maty chłodnicze wykonane z rur polietylenowych (PEHD), zasypywane piaskiem do wysokości 2 cm ponad górną krawędź rur

Bandy
Bandy o wysokości 1,25 m z zaokrąglonymi narożami o promieniu 3,8 m, bandy wykonane w kolorze białym z płyt polietylenowych wspartych na kształtownikach stalowych. W bandach znajdują się brama o szerokości 3,0 m dla wjazdu na lód maszyny do pielęgnacji lodu i dwie bramki dla łyżwiarzy o szerokości 0,8 m

Kontenerowy agregat chłodniczy
Bezobsługowy, zapewniający dostosowanie wydajności chłodniczej co najmniej 4 stopnie, wymaga wykonania zasilania elektrycznego do wbudowanej szafy sterowniczej

Rurociągi łączące agregat chłodniczy z wymiennikiem ciepła (lodowiskiem)
Rury polietylenowe połączone ze sobą mufami skręcanymi, zakończenie kolektorów kołnierzami do których podłączone zostaną rurociągi stalowe z agregatu. Kolektory i rurociągi będą zabezpieczone przez uszkodzeniami mechanicznymi.

Jako wyposażenie przyjęto spalinową maszynę do czyszczenia lodu.
Przewidziane zostanie miejsce na kontener z pomieszczeniami dla kas, przebieralnią łyżew, wypożyczalnią łyżew i małą gastronomią.
W ramach projektu wykonana zostanie instrukcja obsługi oraz dostarczone dokumentacje techniczno ruchowe dla poszczególnych elementów (agregat chłodniczy, szafa sterująca w agregacie)
Opracowany zostanie projekt zasilania elektrycznego szafy sterowniczej kontenerowego agregatu chłodniczego.

Pole namiotowe

Zostanie opracowany projekt budowlany pola namiotowego dla min. 60 osób. Cały teren pola namiotowego (1,65 ha) zostanie ogrodzony. Na terenie pola przewidziano lokalizację altan, ławek, miejsca na ognisko i grill. Na terenie zostanie zaprojektowana zieleń izolacyjna. Pole zostanie wyposażone w budynek z przeznaczeniem na recepcję i pomieszczenia higieniczno sanitarne (toalety, prysznice).

Uzbrojenie terenu przeznaczone pod działalność gospodarczą
Do terenów przeznaczonych pod działalność biznesową, gospodarczą (powierzchnia 0,4 ha) zostaną opracowane projekty budowlane umożliwiające wykonanie poszczególnych przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej, wodociągowej, energetycznej i telekomunikacyjnej.
Skwerek
Na powierzchni 1,0 ha zaplanowany został skwerek z alejkami spacerowymi do centralnie położonej fontanny. Kształt fontanny na etapie projektu zostanie uzgodniony z Beneficjentem. Na terenie parku zlokalizowane będą ławki typu parkowe i rozmieszczone kosze na śmieci. Zaprojektowana zieleń, swoją kolorystyką i różnorodnością podniesie atrakcyjność tego miejsca.

Tor saneczkowy
Na północnej stronie zbocza doliny objętej zagospodarowaniem, w miejscu gdzie wstępują skarpy o wysokości do 9,0 m, przewidziano wykonanie projektu ziemnego toru saneczkowego dla mniejszych i dużych dzieci. Ukształtowanie terenu zostanie tak wyprofilowane, aby można było uzyskać bezpieczne miejsce do zimowych zabaw dzieci i młodzieży.

Ścieżki piesze, rowerowe, parkingi, drogi dojazdowe

W ramach projektu wykonana zostanie kompletna dokumentacja projektowa uwzględniająca następujące elementy:
– ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż ulicy Grundwaldzkiej, Bartłomieja, Jagiełły do ul. Rubinowej
– drogę dojazdową wewnętrzną ulica Rubinowa na długości 425 m, zakończona parkingiem min. 70 stanowiskowym, ze stanowiskami o wymiarach 2,5 x 5,5 m dla samochodów osobowych oraz 10 stanowisk dla samochodów inwalidzkich 3,75 x 5,5 m
– ulicę Bartłomieja (odcinek Grunwaldzka Jagiełły) na długości 260 m
– ulicę Grunwaldzką odcinek na długości 130 m, do skrzyżowania z ulicą Bartłomieja oraz na długości 380 m jako droga dojazdowa do budowli upustowej zbiornika,
– droga dojazdową wewnętrzną boczna do ul. Żeromskiego na długości 650 m, zakończona parkingiem min. 70 stanowiskowym, ze stanowiskami o wymiarach 2,5 x 5,5 m dla samochodów osobowych oraz 15 stanowisk dla samochodów inwalidzkich 3,75 x 5,5 m
– droga dojazdowa wewnętrzna boczna od ul. Dwernickiego na długości 210 m, zakończona parkingiem min. 20 samochodów, ze stanowiskami o wymiarach 2,5 x 5,5 m dla samochodów osobowych oraz 2 stanowiska dla samochodów inwalidzkich 3,75 x 5,5 m

Wszystkie drogi i parkingi zostały zaprojektowane o podbudowie przenoszącej nacisk 10 ton na oś samochodu. Projekty ulic Grunwaldzkiej, Bartłomieja i Rubinowej zostaną nawiązane do istniejącej dokumentacji projektowej ulicy Jagiełły oraz istniejącego stanu ulic Żeromskiego i Dwernickiego.
Powierzchnia przewidziana pod parkingi i miejsca postojowe wynosi 1,5 ha.

Konstrukcja

chodnik, ciągi pieszo – rowerowe
– podbudowa zgodnie z obliczeniami konstrukcyjnymi
– warstwa ścieralna z kostki betonowej wibroprasowanej gr. 6 cm

parkingi
– podbudowa zgodnie z obliczeniami konstrukcyjnymi
– warstwa ścieralna z kostki betonowej wibropracowanej 8 cm

ulice
– podbudowa zgodnie z obliczeniami konstrukcyjnymi
– warstwa wiążąca z mieszanki mineralno asfaltowej min. grubość 4 cm
– warstwa ścieralna z mieszanki mineralno asfaltowej min. grubość 4 cm

W ramach projektu budowy dróg dojazdowych do planowanego kompleksu, wykonane zostaną projekty infrastruktury podziemnej: sieć wodociągowa, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz teletechniczna. Zostanie zlikwidowana nieczynna stara oczyszczalnia ścieków, zlokalizowana na drodze dojazdowej od ul. Dwernickiego.
Dodatkowo przy parkingach zostaną zlokalizowane publiczne ogólnodostępne toalety, a na całej trasie ciągów pieszo rowerowych rozmieszczone zostaną ławki typu parkowego i kosze na śmieci.
Przewidywana długość ścieżek spacerowych 3,2 km, zaś ścieżek rowerowych 2,3 km. Ścieżki rowerowe swoimi trasami zostaną nawiązane do istniejących ścieżek na terenie miasta.

Hrubieszow 2008-12-12